Alerjik Rinit Rahatsızlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Kaygı Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması

Halk arasında "saman nezlesi" olarak bilinen Alerjik Rinit (AR) son yıllarda dünya çapındaki en yaygın hastalıklardan biridir. Bu hastalığın en önemli etkilerinden biri, uykunun dinlendirici etkisini bozarak bireyin yaşam kalitesini düşürmesidir. AR ile ilişkili olabileceği düşünülen bir diğer değişken de kaygıdır. Bu çalışmanın amacı, AR rahatsızlığı olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi ve kaygı düzeyleri açısından karşılaştırılmasıdır. Öğrencilere ait yaşam kalitesi ölçümü için "Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Kısa Formu (WHOQOL-BREF-TR)" ve kaygı düzeylerini ölçmek amacıyla "Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri" kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, AR rahatsızlığı olan öğrencilerin (n=72) yaşam kalitesi düzeylerinin çevresel alan haricinde AR rahatsızlığı olmayan öğrencilerden (n=74) anlamlı düzeylerde düşük olduğu ve kaygı düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlenmiştir (p

The Comparison of the Quality of Life and Level of Anxiety between the Students who have Rhinits and those who do not have

Allergic rhinits (AR), more commonly known as "hay fever" is one of the most common diseases worldwide. A main symptom of this disease is a reduction in the patient's quality of life, largely by undermining the restorative power of sleep. Another variable which is considered to have relationship with AR is anxiety.The aim of this study is to examine the differences between university students with AR and without AR with regards to their quality of life and anxiety levels. The World Health Organization's "WHOQOL-BREF" was used to assess the quality of life levels and "State-Trait Anxiety Inventory" was used to assess the anxiety levels of the students. As a result of the analysis, students with AR (n=72) have significantly lower levels of quality of life and significantly higher levels of anxiety (p<.01) than students without AR (n=74).

Kaynak Göster

APA Işık, E , İnanç, B . (2008). Alerjik Rinit Rahatsızlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Kaygı Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268258

1021 100

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir İçerik Analizi Örneği: Güzin Abla Köşesine Gelen Mektuplar Ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların İncelenmesi

Zeynep HAMAMCI, Mehmet MURAT, Murat YIKIMAZ, Ali ÇEKİÇ

Okul Öncesi Dönemde Ruh Sağlığı

Nurten SARGIN

Denetim Odağı Farklı Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Pdr) Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları

Yeliz A. KIRALP, F. Sülen ŞAHİN, Sibel DİNÇYÜREK

Üniversite Öğrencilerinin Beden Memnuniyeti Düzeyleri İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Temel KALAFAT, Remzi Y. KINCAL

Akran Arabuluculuğu Eğitimi Programının İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Akran Arabuluculuğu Becerilerine Etkisi

Nuray TAŞTAN, Uğur ONER

Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ve Aile İşlevleri: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Örneği

Bahar Mete OTLU

Üniversite Öğrencilerinin Evlenecekleri Eşlerde Aradıkları Özellikler

Aslı BUGAY, Esin TEZER

KKTC'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Mesleki İlgilerinin Belirli Değişkenler Açısından Belirlenmesi

Ali H. CİVELEK, Sibel DİNÇYÜREK, Zehra A GAZİ, Fahriye A. AKSAL

Psikolojik Danışma İçin Başvuran ve Başvurmayan Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri

Sabahattin ÇAM, Songül TÜMKAYA

Terapide Psikodrama ve Resimin Kullanılmasının Savunma Tarzları ve Sosyal İlişkiler Ağı Üzerine Etkileri

Gülnur Bayezid Işiker, Mehmet Fırıncı