Sosyal Davranış Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bu çalışmanın amacı Kenneth W. Merrell tarafından geliştirilen Sosyal Davranış Ölçeğini Türkçe'ye uyarlamaktır. Ölçek çeviri-tekrar çeviri yöntemi ile Türkçe'ye çevrilmiştir. Ölçek 44 öğretmen tarafından toplam 109 öğrenci için doldurulmuştur. Ölçeğin geçerliği için faktör analizi, madde toplam korelasyonu, madde ayırt ediciliği; güvenirliği için cronbach alpha değerine bakılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 12,0 programı kullanılmıştır. Bulgular Sosyal Davranış Ölçeğinin Türkiye için geçerli-güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Validity and Reliability Of Social Behaviors Scale Forms In Turkish

This study aims to adapt Social Behavior Scale developed by Kenneth W. Merrell into Turkish. The scale was translated into Turkish by the translation - back translation method. The scale was filled out by 44 teachers for a total of 109 students. Factor analysis was used for the validity of the scale, article total correlation article differentiation and cronbach alpha value were taken into consideration for reliability. SPSS 12.0 program was used during the data analysis. Findings show that the Social Behavior Scale is a reliable - valid tool for Turkey.

Kaynak Göster

APA Nazlı, S . (2008). Sosyal Davranış Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268275

3487 3833

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Psikolojik Danışma İçin Başvuran ve Başvurmayan Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri

Sabahattin ÇAM, Songül TÜMKAYA

Sosyal Davranış Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Serap NAZLI

KKTC'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Mesleki İlgilerinin Belirli Değişkenler Açısından Belirlenmesi

Ali H. CİVELEK, Sibel DİNÇYÜREK, Zehra A GAZİ, Fahriye A. AKSAL

Almanyadaki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Türkçe Ve Almanca Bilme Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ve Eğitim Sorunlarının Tartışılması

Adnan KULAKSIZOĞLU

Alerjik Rinit Rahatsızlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Kaygı Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması

Erkan IŞIK, Banu İNANÇ

Kaynaştırma Öğrencileri, Akran İlişkileri Ve Akran İstismarı

Zekavet KABASAKAL, Alev GİRLİ, Burcu OKUN, Neslihan ÇELİK, Gülseren VARDARLI

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Arasındaki Zorbalığı Yordamada Problem Çözme Becerisi, Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları ve Fiziksel Özyeterliğin Rolü

Gökhan ATİK, Gülşah KEMER

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 9-13 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Uyumsal Davranışları, Benlik Kavramı Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler

Ayşe KANAY, Alev GİRLİ

İstanbul'daki Özel Hastanelerde Çalışan Yöneticilerde İş Doyumu ve Tükenmişlik

Makbule SOYER

Okul Öncesi Dönemde Ruh Sağlığı

Nurten SARGIN