BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ ve YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmada, müzik öğretmenliği yüksek lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve lisansüstü öğrenim görme nedenleri ile öğrencilerin; program, öğretim üyeleri, ders ve konu içerikleri, öğretim yöntemleri ve değerlendirme ölçütleri hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Bu çalışma, 2002-2003 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı'nda öğrenim gören 10 öğrenci ile çalışılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, öğrencilerin yüksek lisans eğitimi almalarının temel nedenleri ve her iki yarıyıl programının beklentilerine ne derecede karşılık verdiği konusunda belirttikleri görüşleri doğrultusunda yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından uzman görüşüne başvurularak hazırlanmıştır. Görüşmelere katılan her öğrenciye araştırmacılar tarafından aynı sorular, aynı cümleler ile yöneltilmiştir. Araştırmada nitel bir yön¬tem kullanılması nedeniyle sınırlı sayıda öğrenci ile derinlemesine çalışma yoluna gidilmiştir. Elde edilen veriler, nitel araştırma analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılarak elle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, lisansüstü eğitimden beklentiler ve lisansüstü eğitim alma nedenleri açısından belirtilen görüşlerde benzerliklere rastlanmış, ayrıca öğretim sürecindeki tüm öğeler ile ilgili olumlu ve olumsuz görüşlere ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin, kendi ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda program ile ilgili önerileri belirlenmiştir.

In this study, the music education department master class students'expectations from the post graduate and their views about their master class curriculum, lecturers, lessons, teaching and evaluating techniques have been investigated. This investigation have been made in 2002-2003 education year by making interivews with ten master class students graduating the music education department of Dokuz Eylül University. Cause of using interview technique which is one of the qualitative research techniques a small group have been focused. The interview form which is used in the study is developed by the researchers by taking expert's advices. The same questions of the interviews have been directed to each of the students by using the same words. The data of the interviews heve been analyzed by using descriptive analyze technique which is one of the analyze techniques of qualitative research techniques. As a result, a several similarities between student expectations and different views about teaching process have been determinated. Besides the student suggestions about the curriculum have been designated.

Kaynak Göster

APA Özmenteş, G , Özmenteş, S . (2005). BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ ve YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268357