Kolorektal Kanser Cerrahisinde Eksize Edilen Toplam ve Metastatik Lenf Nodu Sayısına Aşırı Kilonun Etkisi

Amaç: Çalışmamızda, kolorektal kanser (KRK) tanısı ile elektif şartlarda opere ettiğimiz hastalarda eksize edilen toplam ve metastatik lenf nodu sayısına yüksek vücut kit- le indeksin (VKİ)’in etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Yöntemler: 2014 Mart- 2016 Ocak döneminde KRK ta- nısı nedeni ile laparoskopik ve konvansiyonel kolorektal cerrahi geçiren 71 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalara ait yaş, cinsiyet, VKİ, cerrahi yöntem, tümör yerleşimi, çıkartılan toplam ve metastatik lenf nodu sayısı, tümör çapı ve postop mortalite değerlendirildi. Hastalardan VKİ 24,9 (kg/m2 ) ve altında olanlar normal (Grup 1), VKİ 25 (kg/m2 ) ve üzerinde olanlar aşırı kilolu (Grup 2) olarak iki ayrı gruba ayrıldı. Daha sonra gruplar arasındaki parametreler ve yüksek VKİ’nin etkileri değer- lendirildi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 64,5 ± 14 idi. Aşırı kilolu gruptaki ortalama VKİ 27,0 (kg/m2 ) iken normal ki- losu olan grupta ise VKİ ortalaması 22,3 (kg/m2 ) idi. Tü- mör yerleşim yerine göre her iki grupta en az görülen yer transvers kolon iken en çok yerleştiği bölge grup 1 de sağ kolon, sigmoid kolon ve rektum; grup 2 de ise rektum, sağ kolon ve sigmoid kolondur. Gruplar arasında postop er- ken mortalite açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Her iki gruptan çıkarılan ortalama toplam lenf nodu sayısı sırası ile 14 ve 12’idir. VKİ ile tümör çapı, ek- size edilen toplam ve metastatik lenf nodu sayısı arasında herhangi bir korelasyon tespit edilmemiştir. Sonuç: Aşırı kilo, KRK cerrahisinde eksize edilen toplam ve metastatik lenf nodu sayısı ile tümör çapını etkileme- mektedir. Dolayısıyla cerrahlar kilolu hastalarda kanser cerrahisinde yeterli sayıda lenf nodu eksize edememe kaygısına kapılmamalıdırlar

The Effect of Overweight Status on Total and Metastatic Number of Harvested Lymph Nodes During Colorectal Surgery

Objective: The aim of this study is to evaluate the rela- tionship between higher body mass index (BMI) and har- vested total or metastatic lymph node numbers in patients who underwent surgery for colorectal cancers. Methods: Between March 2014 and January 2016, totally 71patients who underwent laparoscopic or conventional surgery for colorectal cancer were evaluated retrospec- tively. The data of age, gender, BMI, surgical procedure, tumor localization , postoperative mortality status, total number of harvested and metastatic lymph node were collected. The patients having 24.9 (kg/m2 ) or lower BMI values were classified as normal (Group 1) and patients having BMI values of 25 or over were overweight (Group 2). Afterwards, the parameters between groups and the effect of higher BMI were analyzed. Results: The mean age of the patients was 64.5 ± 14 years. The average BMI value in group 1 was 22.3 (kg/ m 2 ) and 27.0 (kg/m2 ) in group 2. According to localisation of tumor, transverse colon was the rare region for both groups. The common regions for tumor localisation in group 1 were right colon, sigmoid colon and rectum. In group 2 the common localisation for tumors were rectum, right colon and sigmoid colon. There was no difference between groups about postoperative mortality rates (p > 0.05). The mean of the total number of harvested lymph nodes were 14 in group 1 and 12 in group 2. There were no relationship between BMI and tumor diameter, total or metastatic number of harvested lymph nodes. Conclusion: Higher BMI values does not effect the num- ber of excised total or metastatic lymph nodes and tumor diameters. Therefore, the surgeons should not hesitate in overweight patients cancer surgery for dissecting ad- equate number of lymph nodes.

Kaynakça

1. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global Cancer Statis- tics 2002. CA J Clin 2005;55:74-108. 2. Türkoğlu A, Çetinkaya Z, Girgin M, et al. Kolorektal Kanser- lerde Prognostik Faktörler. Dicle Tıp Dergisi 2014; 41:724- 731. 3. Uslu S, Erkasap S, Özçelik E, et al. Kolerektal kanserli hasta- larda serum adipositokin düzeyleri. Dicle Tıp Dergisi 2010; 37:321-325. 4. Luglio G, De Palma GD, Tarquini R, et al. Laparoscopic colorectal surgery in learning curve: Role of implementa- tion of a standardized technique and recovery protocol. A cohort study. Ann Med Surg 2015;4:89-94. 5. Useros JV, Foncillas JG. Obesity and colorectal cancer: mo- lecular features of adipose tissue. J Transl Med 2016;14:21 6. Moug SJ, McCarthy K, Coode-Bate J, et al. Laparoscopic versus open surgery for colorectal cancer in the older per- son: A systematic review. Ann Med Surg 2015;4:311-318. 7. Simons-Morton DG, Donato K, Loria CM, et al. Obesity research and programs at the National Heart, Lung, and Blood Institute. J Am Coll Cardiol 2010;55:917-920. 8. Wu X, Cooper RS, Borecki I, et al. A combined analysis of genome wide linkage scans for body mass index from the National Heart, Lung, and Blood Institute Family Blood Pressure Program. Am J Hum Genet 2002;70:1247-1256. 9. Govaert JA, Lijftogt N, van Dijk WA, et al. Colorectal cancer surgery for obese patients: Financial and clinical outcomes of a Dutch population-based registry. Dutch Value Based Healthcare Study Group. J Surg Oncol 2016. doi: 10.1002/ jso. 24187 10. Parnaby CN, Scott NW, Ramsay G, et al. Prognostic value of lymph node ratio and extramural vascular invasion on survival for patients undergoing curative colon cancer re- section Br J Cancer 2015;113:212-219. 11. Hiki N, Fukunaga T, Yamaguchi T, et al. Increased fat con- tent and body shape have little effect on the accuracy of lymph node retrieval and blood loss in laparoscopic dis- tal gastrectomy for gastric cancer. J Gastrointest Surg 2009;13:626-633. 12. Wu XS, Wu WG, Li ML, et al. Impact of being overweight on the surgical outcomes of patients with gastric cancer: a meta-analysis. World J Gastroenterol 2013;19:4596-4606. 13. Linebarger JH, Mathiason MA, Kallies KJ, Shapiro SB. Does obesity impact lymph node retrieval in colon cancer surgery? Am J Surg 2010;200:478-482. 14. De Burlet KJ, van den Hout MF, Putter H, et al. Total num- ber of lymph nodes in oncologic resections, is there more to be found? J Gastrointest Surg 2015;19:943-948. 15. Feo CV, Portinari M, Zuolo M, et al. Preoperative endo- scopic tattooing to mark the tumour site does not improve lymph node retrieval in colorectal cancer: a retrospective cohort study. J Negat Results Biomed 2015;14:9. 16. Zhou X, Liu F, Lin C, et al. Hand assisted Laparoscopic Surgery Compared with open resection for mid and low rectal cancer: a case-matched study with long-term follow- up. World J Surg Oncol 2015;13:199. 17. Damadi AA, Julien L, Arrangoiz R, et al. Does obesity influence lymph node harvest among patients undergoing colectomy for colon cancer? Am Surg 2008;74:1073-1077.

Kaynak Göster

1326 815

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Künt Dalak Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi ile Nonoperatif Yaklaşımın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

ZÜLFÜ BAYHAN, SEZGİN ZEREN, Mehmet Fatih EKİCİ, Cüneyt KAHRAMAN, Turgut ŞİMŞEK

İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Bir Olguda Eltrombopag Kullanımı ile İlişkili İskemik İnme

Demet ARSLAN, ENGİN KELKİTLİ

Ergen Polikliniğine Başvuran Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Y. Kenan HASPOLAT, Müsemma KARABEL, Duran KARABEL, Selvi KELEKÇİ, Tuba TUNCEL, VELAT ŞEN, Ünal ULUCA, İlhan TAN

Our Initial Experiences with Laparoscopic Urologic Surgery

Selçuk ALTIN, Ramazan TOPAKTAŞ, ALİ AKKOÇ, Semil AYDIN, REHA GİRGİN, Zeynep Banu AYDIN, Kadir YILDIRIM

Kick Boks Sporcularında Kısa Süreli Yoğun Egzersizin Karaciğer Enzimleri ve Serum Lipit Düzeyleri Üzerine Etkileri

ÖMER KAYNAR, NURİNNİSA ÖZTÜRK, NURCAN KILIÇ BAYGUTALP, EBUBEKİR BAKAN, FATİH KIYICI

Cranial Magnetic Resonance Imaging Findings of Bonzai Abuse: A Case Report

Veysel BURULDAY, Ural KOÇ, Sinan TAN, MİKAİL İNAL, Murat ALPUS

The Accuracy of Frozen Section in the Diagnosis of Malignant Adnexal Masses

NURİ YILDIRIM, Alkım Gülşah YILDIRIM ŞAHİNGÖZ, Osman ZEKİOĞLU, Necmettin ÖZDEMİR, Ahmet Mete ERGENOĞLU, Ahmet Özgür YENİEL, M. Coşan TEREK

Determination of P-Glycoprotein Expression by Flow Cytometry in Hematological Malignancies

BERKAY SARAYMEN, AYSUN ÇETİN, Behzat ÇİMEN, İHSAN ÇETİN, MUSTAFA YAVUZ KÖKER, Bülent ESER

Karotis Arter Stentlemesi: İnvaziv Bir Üçüncü Basamak Merkez Deneyiminin Retrospektif Değerlendirilmesi

FARUK ERTAŞ, HALİT ACET, Nihat POLAT, MEHMET UĞUR ÇEVİK, Mehmet Ufuk ULUÇLU, Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, OĞUZ KARAHAN, Gülsenem AKTAŞ

Şizofreni Hastalarında Serum Büyüme Durdurucu Spesifik Protein 6 (Gas-6) Düzeyleri

Fethullah GERİN, Alper BAŞ, Aybala TOPRAK EREK, Hayriye ERMAN, Sadettin DÜRÜYEN