Clinicohematological Profile of Pancytopenia: A Study from a Tertiary Care Hospital

Amaç: Pansitopeni geniş bir ayırıcı tanı yelpazesi olan klinik ve hematolojik bir problemdir. Hastaların detaylı bir incelemesi gerekmektedir çünkü etiyolojide geri dönü- şümlü bir etiyoloji olabileceği gibi erken patolojinin hayat kurtaracağı ciddi bir patolojide sorumlu olabilir. Pansito- peni tanısında kemik iliğinin hücresel ve morfolojik ince- lenmesi için kemik iliği aspirasyonu gerekmektedir. Bu çalışma, kemik iliği bulguları temelinde pansitopeninin nedenini bulmak amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Bu çalışma bir yıl süre içinde patoloji bölü- münde gerçekleştirilmiştir. Pansitopeni kriterlerini karşı- layan 169 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm olgularda, tam kan sayımı, periferik yayma incelemesi ve kemik iliği aspirasyonu takiben ayrıntılı klinik öykü ve fizik muayene yapıldı. Bulgular: Erkek kadın oranında erkek lehine hafif bir bas- kınlık vardı: 1/1.2. Hastaların büyük bir çoğunluğu, 10 lu ve 20 li yaşlarındaydılar. Pansitopenin ana nedeni mega- loblastik anemi ve ardından beslenme yetersizliği anemisi ve diğer nedenler olarak görüldü. Sonuç: Bu çalışma göstermiştir ki Hindistan gibi geliş- mekte olan ülkelerde pansitopeni etiyolojisi çoğunlukla geri dönüşümlü nedenlere bağlıdır ve bu ülkelerde hasta- lara kan yapıcı vererek yakın hematolojik takipleri önem- lidir.

Pansitopeninin Klinik ve Hematolojik Profili: Bir Üçüncü Basamak Hastane Çalışması

Objective: Pancytopenia is a clinicohematological prob- lem with wide spread discriminated diagnosis. A through evaluation of patient is necessary to identify the cause as large number of patients has reversible etiology and early diagnosis may be lifesaving. Diagnosis of pancyto- penia requires microscopic examination of bone marrow aspirates to assess the overall cellularity and morphol- ogy. This study was conducted with the aim to find out the cause of pancytopenia on the basis of bone marrow findings. Methods: The present study was conducted in the de- partment of pathology over a period of one year. A total of 169 patients were included in the study that fulfilled the criteria of pancytopenia. A detailed clinical history and physical examination followed by complete blood count, peripheral smear examination and bone marrow aspira- tion was done in all cases. Results: There was slight male predominance with male to female ratio of 1.2:1. The majority of patients were in second and third decade. The main cause of pancytope- nia was megaloblastic anemia followed by mixed nutri- tional deficiency anemia and others. Conclusion: This study emphasized that in developing countries like India majority of the patients had reversible etiology and patients can be put on a trial of hematinics and close haematological follow up.

Kaynakça

1. Raz I, Shinar E, Polliack A. Pancytopenia with hypercel- lular bone marrow a possible paraneoplastic syndrome in carcinoma of lungs: a report of three cases. Am J Hematol 1984;16:403-408. 2. De Gruchy GC: Pancytopenia; Aplastic anemia. In Firkin F, Chestermann C, Penington D (eds). De Gruchy’s Clinical Haematology in Medical Practice.5th edition. Oxford Uni- versity Press. 1991:p: 119-136. 3. Chhabra A, Chander V, Patel A, et al. Clinico-aetiological profile of pancytopenia in paediatric practice. J Indian Acad Clin Med 2012;13:282-285. 4. International Agranulocytosis and Aplastic Anaemia Study group: Incidence of aplastic anaemia: the relevance of di- agnostic criteria. Blood 1987;70:1718-1721. 5. Verma N, Dash S. Reappraisal of underlying pathology in adult patients presenting with pancytopenia. Trop Geog Med 1992;44:322-327. 6. Jain and Naniwadekar. An etiological reappraisal of pancy- topenia- largest series reported to date from single tertiary care teaching hospital. BMC Hematology 2013;13:10. Doi:10.1186/2052-1839-13-10 7. Naseem S, Varma N, Das R, et al. Paediatric patients with bi- cytopenia/pancytopenia: review of aetiologies and clinico- haematological profile at a tertiary centre. Indian J Pathol Microbiol 2011;54:75-80. 8. Bunch C. Bone marrow failure. Med Int 1995;10:495-499. 9. Jha A, Sayami G, Adhikari RC, et al. Bone marrow ex- amination in cases of pancytopenia. J Nepal Med Assoc. 2008;47:12-17. 10. Kumar R, Kalra SP, Kumar H, et al. Pancytopenia-a six year study. J Assoc Physicians India 2001;49:1078-1081. 11. Khodke K, Marwah S, Buxi G, et al. Bone marrow exami- nation in cases of pancytopenia. J Indian Acad Clin Med 2001:2:55-59. 12. Tilak V, Jain R. Pancytopenia-a clinicohematological analy- sis of 77 cases. Indian J Pathol Microbiol 1999;42:399-404. 13. Chandra J, Jain V, Narayan S, et al. Folate and cobalamin deficiency in megaloblastic anemia in children. Indian Pe- diatr 2002;39:453-457. 14. Jan MA.Thrombocytopenia in children. J Postgrad Med Inst 2004;18:353-358. 15. Menon S, Shaikh S, Nizamani MA. Etiological spectrum of pancytopenia based on bone marrow examination in chil- dren. J Coll Physicians Surg Pak 2008;18:163-167. 16. Khan FS, Hasan RF. Bone marrow examination of pancyto- penic children. J Pak Med Assoc 2012;62:660-663. 17. Imbert M, Scoazec JY, Mary JY, et al. Adult patients pre- senting with pancytopenia: A reappraisal of underlying pa- thology and diagnostic procedures in 213 cases. Hematol Pathol 1989;3:159-167. 18. Keisu M, Ost A. Diagnosis in patients with severe pancyto- penia suspected of having aplastic anemia. Euro J Haema- tol 1990;45:11-14. 19. Khunger JM, Arun selvi S, Sharma U, et al. Pancytopenia-a clinicohematological analysis of 200 cases. Indian J Pathol Microbiol 2002;45:375-379. 20. Latger Cannard V, Bibes B, Dao A, et al. Malaria related cytopenia. Ann Biol Clin 2002;60:213-216. 21. Aouba A, Noguera ME, Clawel JP, et al. Haemophagocytic syndrome associated with plasmodium vivax infection. Br J Haematol 2000;108:832-833. 22. Modan B, Segal S, Shani M, et al. Aplastic anemia in Israel: evaluation of the etiological role of chloramphenicol on a community wide basis. Am J Med Sci 1975;270:441-445.

Kaynak Göster

1512 1206

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Clinicohematological Profile of Pancytopenia: A Study from a Tertiary Care Hospital

Monica GUPTA, Abha CHANDNA, Sanjay KUMAR, Sant Prakash KATARİA, Sonia HASİJA, Gajender SINGH, Rajeev SEN

Ergen Polikliniğine Başvuran Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Y. Kenan HASPOLAT, Müsemma KARABEL, Duran KARABEL, Selvi KELEKÇİ, Tuba TUNCEL, VELAT ŞEN, Ünal ULUCA, İlhan TAN

Determination of P-Glycoprotein Expression by Flow Cytometry in Hematological Malignancies

BERKAY SARAYMEN, AYSUN ÇETİN, Behzat ÇİMEN, İHSAN ÇETİN, MUSTAFA YAVUZ KÖKER, Bülent ESER

Effects of Intragastric Balloon on Body Mass Index, Lipid Profile and Blood Glucose Regulation: A Prospective Study

Hasan ERDEM, Süleyman ÇETİNKÜNAR, Mehmet AZİRET, Recep AKTİMUR, Sabri ÖZDAŞ, Fahri TETİŞİR, Banu YÜREKLİ

Etiological Profile of Plasmacytosis on Bone Marrow Aspirates

Monica GUPTA, Shivani MALİK, Rajnish KALRA, Nisha SHARMA, Sunita SINGH, veena GUPTA, Promil JAIN, Rajeev SEN

Our Initial Experiences with Laparoscopic Urologic Surgery

Selçuk ALTIN, Ramazan TOPAKTAŞ, ALİ AKKOÇ, Semil AYDIN, REHA GİRGİN, Zeynep Banu AYDIN, Kadir YILDIRIM

MTHFR and MMP-9 Genetic Variants in Coronary Artery Disease

MERAL URHAN KÜÇÜK, AYŞEGÜL BAYRAMOĞLU, HALİL İBRAHİM GÜLER, Semire GÖÇMEN UZUN, Yunusq KUÇUKKAYA, Okay ABACI, ABDULLAH ARPACI, MUSTAFA ÇAĞATAY KORKMAZ

Karotis Arter Stentlemesi: İnvaziv Bir Üçüncü Basamak Merkez Deneyiminin Retrospektif Değerlendirilmesi

FARUK ERTAŞ, HALİT ACET, Nihat POLAT, MEHMET UĞUR ÇEVİK, Mehmet Ufuk ULUÇLU, Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, OĞUZ KARAHAN, Gülsenem AKTAŞ

Künt Dalak Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi ile Nonoperatif Yaklaşımın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

ZÜLFÜ BAYHAN, SEZGİN ZEREN, Mehmet Fatih EKİCİ, Cüneyt KAHRAMAN, Turgut ŞİMŞEK

Maternal Hipotiroidinin Fetal Umblikal Kord Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör Düzeylerine Etkisi

Hüsnü ALPTEKİN, Hatice IŞIK, Nazife ALPTEKİN, Yusuf TANRIKULU, Emel ŞAHİN