Isparta bölgesindeki çocukluk çağı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi

Amaç: Çalışmamızda Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil servisine başvuran zehir- lenme vakalarını retrospektif değerlendirmesi amaçlan- mıştır. Yöntemler: Çocuk acil servisine Temmuz 2013-Temmuz 2014 tarihleri arasında başvuran olgular geriye dönük olarak tarandı. Olguların yaş, cinsiyet, başvuru süreleri, zehirlenmeye neden olan maddeler, zehirlenme şekli, et- kenin alınış amacı, semptomlar ve hastaneye yatış du- rumları değerlendirildi. Bulgular: Çalışma için yaşları 1-18 yaş arasında (orta- lama 8,9±6,3 yıl) 82 olgunun dosyası tarandı. Olguların 50’si (%60,9) kız, 32’si (%39,1) erkekti. Çocuk acil üni- temize getirilen vakaların %3,6’sını zehirlenme olguları oluşturuyordu. Zehirlenme olgularının %51’i 1-5 yaş gru- bu çocuklardı. İntihar amaçlı zehirlenen 30 hastanın 30’u (%100) kız ve hepsi 12 yaş üstünde idi. En sık zehirlenme nedeni ilaçlar olup (%76), bunları insektisitler ve bitkisel maddeler izliyordu. Zehirlenmeye en çok neden olan ilaç grubu grip ilaçları (%14), antidepresanlar (%13) ve para- setamol’du (%12). Sonuç: Bu çalışmada çocukluk çağı zehirlenmelerinin oyun çağı ve adölosan dönem olmak üzere iki dönemde pik yaptığı tespit edilmiştir. Ailelerin eğitimi ve alınacak basit önlemlerle oyun cağındaki çocukların kaza sonu- cu olan zehirlenmelerinin büyük ölçüde önlenebileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, ailelerin adölesan yaş grubunda ki kız çocuklarının psikolojilerine uygun davranması ve gerekli durumlarda konusunda uzman olan kişilerden yar- dım almaları gerekmektedir.

Evaluation of childhood poisoning in Isparta region

Objective: The purpose of this study was to assess the patients who presented with intoxication case to our Chil- dren Emergency Department of Süleyman Demirel Uni- versity Medical Faculty Hospital, retrospectively. Methods: The patients, who were admitted to our chil- dren emergency service between the dates July 2013 and July 2014 were searched retrospectively. The age, sex, the admission time, the admission duration, the way of intoxication, symptoms, the items caused intoxication, the aim of taking the item and the hospital stay of the cases were evaluated. Results: For the study, the files of 82 patients aged from 1 to 18 years (mean 8,9±6,3 years) were scanned; 50 (60.9%) cases were female, 32 (39.1%) were male. In- toxication cases constituted 3.6% of all cases admitted to the children’s emergency unit over one year period. A high proportion (51%) of intoxication cases were between 1 and 5 years of age. Thirty of the thirty (100%) patients that were intoxicated because of a suicide attempt were girls and all of them were over 12 years of age. The most common substance for intoxication was drugs (76%), fol- lowed by insecticides and herbal (6.5%). Amon the medi- cation, cold relief drugs (14%), antidepressant (13%) and paracetamol (12%) drugs were most common. Conclusion: Poisoning shows a peak in two periods of childhood and adolescence in this study. We think that accidental ingestion in childhood can be prevented by parents’ education and simple precautions in general. In addition, we recommend that families should demon- strate appropriate approaches, especially with regards to the psychology of adolescent girls, and, if necessary, get help from a specialist.

Kaynakça

1. Çıtak A, Yılmaz HL. Pediatrik zehirlenmeler. 1. baskı. İstanbul: İstanbul medikal yayıncılık 2011:1-433. 2. O’Donnell KA, Ewald MB. Poisonings In: Kliegman RM, St.Geme III JW, Stanton BF, Schor NF, Behrman RE. eds. Nelson Textbook of Pediatrics, 19th ed. Philadelphia: WB Saunders Co 2011;250-270. 3. Sarıkayalar F. Çocuklarda zehirlenmeler. Katkı Pediatri Der- gisi 2001;22:377-395. 4. Uzel N. Zehirlenmeler. İçinde: Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri Cilt 2, 3. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi 2002;1527- 15267. 5. Kurtoğlu S, Öztürk MA, Ataberk ME: Toksikolojik aciller ve yaklaşımlar. Türkiye Klinikleri Pediatri Özel Sayısı 2006;2:652-662. 6. Özdemir R, Bayrakci B, O Tekşam, et al. Thirty-three- year experience on childhood poisoning. Turk J Pediatr 2012;54:251-259. 7. Yayci N, Pakis I, Karapirli M, et al. The review of autopsy cases of accidental childhood deaths in Istanbul. J Forensic Leg Med 2011;18:253-256. 8. Özdemir D, Yiş U, Kalkan Ş, ve ark. Akut çocukluk çağı zehirlenmeleri. JAEM 2003;1:36-38. 9. Agarwal V, Gupta A. Accidental poisoning in children. In- dian Pediatr 1984;11:617-621. 10. Buch NA, Ahmed K, Sethi AS. Poisoning in children. In- dian Pediatr 1991;28:521-524. 11. Naci Öner, Mustafa İnan, Ülfet Vatansever, ve ark. Trakya bölgesinde çocuklarda görülen zehirlenmeler. Türk Pediatri Arşivi 2004;39:25-30. 12. Ellenhorn MJ. The Clinical Approach in Ellenhorn’s Me- dical Toxicology. 2nd edition, Williams-Wilkins, USA 1997;1-46. 13. Tunç B, Örmeci AR, Dolgun A, Karaca H. Isparta Bölgesin- de Çocukluk Çağında Zehirlenme Nedenleri. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1995;38:211-218. 14. Türkmenoğlu Y, Gümüşoğlu B, Pekün F, Öztürk H. Çocuk- luk çağı intoksikasyonlarının retrospektif değerlendirilme- si. 33. Türk PediatriKongresi Kongre Kitabi. Eylül 1997. 15. Kahveci M, Çeltik Ç, Karasalihoğlu S, Acunaş B. Bir üni- versite hastanesi acil servisine başvuran çocukluk çağı ze- hirlenmelerinin değerlendirilmesi. Sted 2004;13:19-21. 16. Watson WA, Litovitz TL, Rodgers GC Jr, et al. 2004 Annual report of the American Association of Poison Control Cen- ters Toxic Exposure Surveillance System. Am J Emerg Med 2005;23:589-666. 17. Güzel IŞ, Kibar AS, Vidinlisan S. Çocuk acil servisine baş- vuran zehirlenme vakalarının demografik özelliklerinin in- celenmesi. Genel Tıp Derg 2011;21:101-107. 18. Akçay A, Gürses D, Özdemir A. Denizli ilindeki çocukluk çağı zehirlenmeleri. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005;6:15-19. 19. Arapoğlu M, Keskin C, Telhan L. Şişli Etfal Hastanesi 1. Çocuk Kliniği’ne başvuran zehirlenme olgularının değer- lendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2005;4:41-45. 20. Aktepe E, Kandil S, Göker Z, ve ark. İntihar grişiminde bulunan çocuk ve ergenlerde sosyodemografik ve psikiyat- rik özelliklerin değerlendirilmesi. TSK Koyucu Hekimlik Bülteni 2006;5:444-454. 21. Çetin FÇ. Çocuk ve ergenlerde intihar girişimleri. Katkı Pe- diatri Dergisi 2001;22:450-453. 22. Laminpaa A, Riihimaki V, Vilska J. Hospitalations due to poisonings in Finland. J Clin Epidemiol 1993;46:47-55. 23. Akbay-Öntürk Y, Uçar B. Eskişehir bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin retrospektif değerlendirilmesi. Ço- cuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003;46:103-113. 24. Riordan M, Rylance G, Berry K. Poisoning in children 3: Common Medicines 2002;87:400-402. 25. Litovitz TL, Klein-Schwartz W, Caravati EM, et. Al. 1998 Annual Report of The American Association of Poison Control Centers Toxic Exposure Surveillance System. Am J Emerg Med 1999;17:435- 487. 26. Özcan N, İkincioğulları D. Ulusal Zehir Danışma Merke- zi 2008 Yılı Çalışma Raporu Özeti. Türk Hij. Den. Biyol. Derg 2009;66: Ek 3. 27. Donald G. Medical Toxicology of Drug Abuse: Synthesized Chemicals and Psychoactive Plants. John Wiley & Sons. Barceloux 2012:910. 28. Thomas G. “Adverse cardiovascular, cerebrovascular, and peripheral vascular effects of marijuana inhalation: what cardiologists need to know”. Am J Cardiol Retrieved 2013;113:187–190. 29. Andıran N, Sarıkayalar F. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde son 6 yılda izlenen akut zehirlenme vakaları. Katkı Pediatri Dergisi 2001;22:396- 408.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-2945
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1963

3.4b 2.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Özofagus alkali yanıklarında antienflamatuar ajanların etkisi: Deneysel çalışma

Semih KOÇYİĞİT, Fatma KOÇYİĞİT, Serpil BAYINDIR

Akciğer kanseri hücre dizilerinde hipoksi indüklenebilir faktör-1 (HIF-1) ve paraoksonaz enzim ilişkisinin araştırılması

Neddim KARAGENÇ, Duygu MEYDANCI, Hakan KÜÇÜKSAYAN

Kars ili ve çevresinde 0-18 yaş arası çocuklarda Hepatit A seropozitifliğ

Yunus YILMAZ, SEFER ÜSTEBAY, Döndü ÜSTEBAY ÜLKER, Zuhal TEZGÜN TEKKANAT

Can percutaneous mitral balloon valvuloplasty reduce ongoing inflammation in patients with rheumatic mitral stenosis?

FATİH UZUN, İsmail BAYIK, İbrahim Faruk AKTÜRK, Mohammad Toib AMERİ, Mehmet ERTÜRK, DERYA ÖZTÜRK, Ali Kemal KALKAN, Ahmet Arif YALÇIN, Özgür SÜRGİT, Aydın Rodi TOSU, Ali BİRAND

Bir üniversite hastanesi parazitoloji laboratuvarında belirlenen intestinal ve hepatik parazitler

ZEYNEP TAŞ CENGİZ, Mutalip ÇELİK, HASAN YILMAZ, YUNUS EMRE BEYHAN

İlk bulgusu steril piyüri olan bir Kawasaki hastalığı olgusu

BAHAR BÜYÜKKARAGÖZ, Sibğatllah Ali ORAK, Gülten KÜÇÜKKAYALI, Ali Osman KÖKSAL, Nesibe ANDIRAN, Osman ÖZDEMİR, Aysun YILMAZ ÇALTIK

Isparta bölgesindeki çocukluk çağı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi

Selim DERECİ, TUĞBA GÜRSOY KOCA, Ali GENCER, Filiz SERDAROĞLU, Mustafa AKÇAM

Perkutan endoskopik gastrostomi uygulama sonuçlarımız: 113 olgunun değerlendirilmesi

NAZIM EKİN, MENDUH ORUÇ, Elif Tuğba TUNCER, Kendal YALÇIN

Assessment of adult patients with hypernatremia: A single center experience

Ercan GÜNDÜZ, Yılmaz ZENGİN, MUSTAFA İÇER, HASAN MANSUR DURGUN, RECEP DURSUN, Ahmet GÜNDÜZALP, Mustafa İPEK, CAHFER GÜLOĞLU

Tıbbi hatalı uygulamalar

ÖZLEM ÖZER, KENAN TAŞTAN, Turan SERT, Yasemin ÇAYIR, MUSTAFA TALİP ŞENER