Opinions of Operating Room Nurses Regarding Patient and Staff Safety in Operating Room

Amaç: Hasta ve çalışan güvenliği dünya sağlık günde- minde yer tutan önemli bir konudur. Hasta güvenliği, ha- taların hasta ve çalışanları etkilemeden önce belirlenme- sini, rapor edilmesini ve önlenmesini kapsamaktadır. Bu tanımlayıcı çalışma hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin ameliyathane hemşirelerinin görüşlerini ve bu görüşleri etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Bu tanımlayıcı çalışma, Ankara’da kalite bel- gesi olan dokuz devlet hastanesinde 2010 yılında gerçek- leştirilmiştir. Çalışmaya 100 ameliyathane hemşiresi katıl- mıştır. Veriler anket formu yoluyla toplanmıştır. Bulgular: Ameliyathane hemşireleri, ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliğini pek çok faktörün etkilediği- ni belirtmişlerdir. Ameliyathanede hasta güvenliğini tehdit eden en önemli faktörlerin; enfeksiyon riski (%50), hasta- nın taşınmasıyla ilgili aksaklıklar (%50) ve doğru hasta, doğru taraf, doğru cerrahinin sağlanamaması (%35) ol- duğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışan güvenliğini tehdit eden en önemli faktörlerin ise; kesici-delici-yakıcı alet yaralan- maları (iğne ucu, bistüri, koter v.b) (%44), kanla/ vücut sı- vılarıyla/ solunum yoluyla bulaşan hastalıklara maruziyet (%41), olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Ameliyathane hemşireleri, ameliyathanede has- ta ve çalışan güvenliğini pek çok faktörün etkilediğini, bu faktörlerden en önemlilerinin ise enfeksiyon riski ve kesi- ci/delici alet yaralanmaları olduğunu belirtmişlerdir.

Ameliyathanede Hasta ve Çalışan Güvenliğine İlişkin Ameliyathane Hemşirelerinin Görüşleri

Objectives: Patient and staff safety is a crucial issue for the health agenda of all countries. Patient safety involves promoting the measures which ensure that mistakes are noted, reported and corrected before they affect patients and health workers. This descriptive study was conducted to determine the opinions of operating room nurses re- garding patient and staff safety, as well as the factors that affect these opinions. Methods: This descriptive study was conducted in 2010 in the operating rooms of nine quality-certified public hos- pitals in Ankara. This study was applied to 100 operating room nurses. Data was collected through questionnaires. Results: Operating room nurses report that the operat- ing room engenders many risks towards patient and staff safety. The study shows that the three most frequent fac- tors which threaten patient safety are: risk of infection (50%), problems with the transport of patients (50%), and wrong-patient/wrong-side/wrong-operation (35%). This study also revealed that the threats to staff safety are: sharp and penetrating injuries (44%), exposure to diseas- es that spread through contact with blood, body fluid, or respiration (41%). Conclusion: Nurses reported a multitude of risks that af- fect patient and staff safety in the operating room. The most important of these are risk of infection and sharp, penetrating injuries.

Kaynakça

1. Alfredsdottir H, Bjornsdottir K. Nursing and patient safety in the operating room. J Adv Nurs 2007;61:29-37.

2. Christian CK, Gustafson ML, Roth EM, et al. A prospec- tive study of patient safety in the operating room. Surgery. 2006;139:159-173.

3. Singh R, Singh A, Fish R, et al. Patient safety objective struc- tured clinical examination. J Patient Saf 2009;5:55-60.

4. Carroll VS. Is patient safety synonymous with quality nurs- ing care? Should it be? A brief discourse. Qual Manag in Health Care 2005;14:229-233.

5. Çırpı F, Merih YD, Kocabey MY. Nursing practices that are aims to patient safe and determining the nurses point view of this topic. Journal of Maltepe University Nursing Sci- ence and Art 2009;2:26-34.

6. Ergüney S, Tan M, Sivrikaya S, et al. Occupational risks that nurses face. Journal of Ataturk University Nursing School 2001;4:63-73.

7. Özkan Ö, Emiroğlu N. Occupational health and safety ser- vices towards hospital health employees. Journal of Cum- huriyet University Nursing School 2006;10:43-51.

8. Al-Awa B, De Wever A, Melot C, Devreux I. An overview of patient safety and accreditation: A literature review study. Research Journal of Medical Sciences 2011;5:200-223.

9. Warren A, Ellsworth IV, Iverson RE. Patient safety in the operating room. Semin Plast Surg. 2006;20:214-218.

10. Özata M, Altunkan H. Frequency of medical errors in hospitals, determination of medical error types and medi- cal errors: Konya sample. Journal of Medical Research 2010;8:100-111.

11. Hitcho EB, Krauss M, Brige S, et al. Characteristics and circumstances of falls in a hospital setting: A prospective analysis. J Gen Intern Med 2004;19:732-739.

12. Bodur S, Filiz E. Validity and reliability of turkish version of 'hospital survey on patient safety culture' and perception of patient safety in public hospitals in Turkey. BMC Health Serv Res 2010;10:28.

13. McCafferty MH, Polk HC. Patient safety and quality in sur- gery. Surg Clin North Am 2007;87:867-881.

14. Zohar E, Noga Y. Davidson E. et al. Perioperative patient safety: correct patient, correct surgery, correct side-a mul- tifaceted, cross-organizational, interventional study. Anesth Analg 2007;105:443-447.

15. Gibbs VC. Patient safety practices in the operating room: correct - site surgery and nothing left behind. Surg Clin North Am 2005;85:1307-1319.

16. Makary MA, Mukherjee A. Sexton B. et al. Operating room briefings and wrong-site surgery. J Am Coll Surg 2007;204:236-243.

17. Lynch RJ, Englesbe MJ. Sturm L. et al. Measurement of foot traffic in the operating room: implications for infection control. American J Med Quality 2009;24:45-52.

18. Humphreys H, Taylor EW. Operating theatre ventilation standarts and the risk of postoperative infection. J Hosp In- fect 2002;50:85-90.

19. Altıok M, Kuyurtar F. Karaçorlu S. et al. Healthcare work- ers experiences with sharps and needlestick injuries and precautions they took when injuring. Journal of Maltepe University Nursing Science and Art 2009;3:70-79.

20. Moloughney BW. Transmission and postexposure manage- ment of bloodborne virus infections in the health care set- ting: where are we now? CMAJ 2001;165:445-451.

21. Ayrancı U, Kosgeroğlu N. Needlestick and sharps injuries among nurses in the healthcare sector in a city of western Turkey. J Hosp Infect 2004;58:216- 223.

22. Baskan S. Prevention of surgical site infections: how should be operating conditions?. Turkish Jourrnal of Hospital In- fections 2003;7:161-167.

23. Uzunköy A. The role of operating room on surgical site in- fections. Journal of Harran University Faculty of Medicine 2004;1:38-47.

24. Fry DE. Occupational risks of blood exposure in the operat- ing room. Am Surg 2007;73:637-646.

25. Admi H, Tzischinsky O, Epstein R, Herer P, Lavie P. Shift work in nursing: is it really a risk factor for nurses' health and patients' safety? Nurs Econ 2008;26:250-257.

26. Berger AM, Barbara HB. Impact of shift work on the health and safety of nurses and patients. Clin J Oncol Nurs 2006;10:465-471.

Kaynak Göster

1654 1295

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye'de Antropometrik Ölçüm Yöntemlerinin Kardiyovasküler Hastalık Riski İle İlişkisi

MELİH KAAN SÖZMEN, Belgin ÜNAL, Gül ERGÖR, SİBEL SAKARYA, Gönül DİNÇ, Nazan YARDIM, Bekir KESKİNKILIÇ

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Semptomları ile Okul Performansı Arasındaki İlişki

MELİKE DEMİR, MAHŞUK TAYLAN, SÜREYYA YILMAZ, Mehmet COŞKUNSEL, Gökhan KIRBAŞ, CENGİZHAN SEZGİ, PAKİZE GAMZE ERTEN BUCAKTEPE, Halide KAYA

Kick Boks Sporcularında Kısa Süreli Yoğun Egzersizin Karaciğer Enzimleri ve Serum Lipit Düzeyleri Üzerine Etkileri

ÖMER KAYNAR, NURİNNİSA ÖZTÜRK, NURCAN KILIÇ BAYGUTALP, EBUBEKİR BAKAN, FATİH KIYICI

Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Epidemiyolojisi ve Endoskopik Bulguları

MEHMET SUAT YALÇIN, BANU KARA, Nevin A. ÖZTÜRK, Şeymus ÖLMEZ, Burçak E. TAŞDOĞAN, Adnan TAŞ

İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Bir Olguda Eltrombopag Kullanımı ile İlişkili İskemik İnme

Demet ARSLAN, ENGİN KELKİTLİ

Maternal Hipotiroidinin Fetal Umblikal Kord Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör Düzeylerine Etkisi

Hüsnü ALPTEKİN, Hatice IŞIK, Nazife ALPTEKİN, Yusuf TANRIKULU, Emel ŞAHİN

The Accuracy of Frozen Section in the Diagnosis of Malignant Adnexal Masses

NURİ YILDIRIM, Alkım Gülşah YILDIRIM ŞAHİNGÖZ, Osman ZEKİOĞLU, Necmettin ÖZDEMİR, Ahmet Mete ERGENOĞLU, Ahmet Özgür YENİEL, M. Coşan TEREK

Derin Boyun Enfeksiyonlu Hastalarda Nötrofil/ Lenfosit Oranının Prognozla İlişkisi

Engin ŞENGÜL, Musa ÖZBAY, İsmail TOPÇU

Ergen Polikliniğine Başvuran Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Y. Kenan HASPOLAT, Müsemma KARABEL, Duran KARABEL, Selvi KELEKÇİ, Tuba TUNCEL, VELAT ŞEN, Ünal ULUCA, İlhan TAN

Effects of Intragastric Balloon on Body Mass Index, Lipid Profile and Blood Glucose Regulation: A Prospective Study

Hasan ERDEM, Süleyman ÇETİNKÜNAR, Mehmet AZİRET, Recep AKTİMUR, Sabri ÖZDAŞ, Fahri TETİŞİR, Banu YÜREKLİ