Use of Bosentan, Theophylline and Vardenafil in Treatment of Priapism

Amaç: Endotelin reseptör blokeri olan Bosentan, Ade- nozin reseptör blokeri olan Teofilin ve non selektif Fos- fodiesteraz 5 enzimi inhibitörü olan Vardenafil’in iskemik Priapizm oluşturulmuş rat modelinde terapötik etkinliğinin araştırılması hedeflendi. Yöntemler: Randomize olarak 24 Sprague-Dawley rat kontrol grubu, Vardenafil grubu, Bosentan grubu ve Te- ofilin grubu olmak üzere 4 eşit gruba dağıtıldı. Ereksiyon her grupta vakum konstriksiyon metodu ile sağlandı ve priapizm sağlanması için 4 saat sürdürüldü. Daha sonra her gruptaki 6 rata Servikal dislokasyon yöntemi ile de- kapitasyon uygulandı. Kavernöz dokular ayrıldı ve organ banyosuna bırakıldı. Doku örnekleri 0,5-0,2 cm. şeritler şeklinde ısı çeperli, çift duvarlı içinde 37°C krebs çözeltisi bulunan ve devamlı 95% O2 ve 5% CO2 ile gazlandırılan organ banyolarına istirahat gerimi 1000 mg. olacak şekil- de asıldılar. Kontrol grubu dışında kalan grupların 1 saat- lik kasılma kayıtları alındıktan sonra grubuna göre artan dozlarda Bosentan, Teofilin ve Vardenafil uygulandı ve şeritlerdeki ilaç ve doz bağımlı kontraksiyon değişiklikleri gözlendi. Bulgular: Bu çalışmada Bosentanın priapizm oluşturul- muş Kavernöz doku kasılmalarında frekans ve amplitüd- leri istatiksel olarak anlamlı şekilde arttırıp Teofilinin ise yine anlamlı bir şekilde azalttığı gözlendi. Vardenafilin ise frekans ve amplitüd üzerinde herhangi bir etkisi gözlen- medi. Sonuç: Priapizm ile indüklenmiş apoptozisin Bosentan ile inhibe edilmesi erektil

Priapizm Tedavisinde Bosentan, Teofilin ve Vardenafil Kullanımı

Objective: To evaluate the early therapeutic alternatives such as Bosentan an Endothelin receptor blocker, The- ophylline and Adenosin receptor blocker and Vardenafil a non-selective Phosphodiesterase 5 enzyme inhibitor for the therapy of ischemic priapism in the rat models. Methods: Twenty-four Sprague-Dawley rats were ran- domly divided into 4 equal groups. Control group, Var- denafil group, Bosentan group and Theophylline group. Erection was provided by vacuum constriction method and it was maintained for 4 hours for achieving the pria- pism in all groups. Then, Six rats from each group were sacrificed by cervical dislocation. Consequently, cavern- ous tissue samples were collected and placed in the tis- sue bath. Tissue samples were prepared as 0.5-0.2 cm. strips and put into heat jacketed double walled organ bath containing 37°C krebs solution which is constantly bubbled with 95% O2 and 5 % CO2 and mounted at a resting tension of 1000 mg. After taking the 1 hour record of the three groups except the control group, Bosentan, Theophylline and Vardenafil were admitted in increasing doses. Consequently the alterations of the contractions in the strips due to the drugs and their increasing doses are observed. Results: In this study we detected that Bosentan in- creased the frequency and amplitude of the contractions of the cavernous tissue in the Priapism status in a sta- tistically significant manner, Theophylline decreased the frequency and the amplitude significantly and Vardenafil had statistically no effect on the frequency and amplitude. Conclusion: Inhibition of priapism induced apoptosis with Bosentan, seems promising on preserving erectile function.

Kaynakça

1. Montague DK, Jarow J, Broderick GA, et al. American uro- logical association guideline on the management of pria- pism. J Urol 2003;170:1318-1324. 2. Hinman F Priapism: Report of cases in a clinical study of the literature with reference to its pathogenesis and surgical treatments. Ann Surg 1914;60:689-716. 3. Burnett AL. Neorophysiology of erectile function: Andro- genic effects. J Androl. 2003;24:S2-5. 4. Yuan J, DeSouza R, Westney OL, et al. Insights of priapism mechanism and rationale treatment for recurrent priapism. Asian J Androl 2008;10:88-101. 5. Pautler SE, Brock GB. Priapism. Urol Clin North Am 2001;28:391-403. 6. Lue TF. Physiology of penile erection and pathophysiol- ogy of erectile dysfunction and priapism. In: Walsh PC, Retik AB,Vaughan ED Jr,Wein AJ,Kavoussi AR,et al, editors. Campbell’s Urology. Philadelphia: WB Saunders, 2002.1610-16967. 7. Fredholm BB, AP IJ, Jacobson KA, et al. International union of pharmacology. XXV. Nomenclature and classification of adenosine receptors. Pharmacol Rev 2001;53:527-552. 8. Lad PM, Nielsen TB, Londos C, et al. Independent mecha- nisms of adenosine activation and inhibition of the tur- key erythrocyte adenylate cyclase system. J Biol Chem 1980;255:10841-10846. 9. Cooper DM, Londos C, Rodbell M. Adenosine receptor-me- diated inhibition of rat cerebral cortical adenylate cyclase by a GTP-dependent process. Mol Pharmacol 1980;18:598- 601. 10. Londos C, Cooper DM, Wolff J. Subclasses of external ad- enosine receptors. Proc Natl Acad Sci U S A 1980;77:2551- 2554. 11. Palmer TM, Stiles GL. Identification of an A2a adenosine receptor domain specifically responsible for mediating short-term desensitization. Biochemistry 1997;36:832-838. 12. Stiles GL. Adenosine receptor subtypes: new insights from cloning and functional studies. In: Jacobson KA, Jarvis MF, editors. Purinergic approaches in experimental therapeu- tics. New York: Wiley-Liss Inc 1997: 29-37. 13. Lin CS, Lin G, Lue TF. Cyclic nucleotide signaling in cav- ernous smooth muscle. J Sex Med 2005;2:478- 491. 14. Yingbo Dai, Yujin Zhang, Phatarpekar MS, et al. Adenos- ine Signaling, Priapism and Novel Therapies. J Sex Med 2009;6:292-301. 15. Chiang PH, Wu SN, Tsai EM, et al. Adenosine modulation of neurotransmission in penile erection. Br J Clin Pharma- col 1994;38:357-362. 16. Mi T, Abbasi S, Zhang H, et al. Excess adenosine in mu- rine penile erectile tissues contributes to priapism via A2B adenosine receptor signaling. J Clin Invest 2008;118:1491- 501. 17. Granchi S, Vannelli GB, Vignozzi L, et al. Expression and regulation of endothelin-1 and its receptors in human penile smooth muscle cells. Mol Hum Reprod 2002;8:1053-64. 18. Andersson K.E. Pharmacology of penile erection. Pharma- col Rev 2001;53:417-50. 19. Filippi S, Marini M, Vannelli GB, et al. Effects of hypoxia on Endothelin-1 sensitivity in the Corpus cavernosum. Mol Hum Reprod 2003;9:765-774. 20. Hall SM, Davie N, Klein N, et al. Endothelin receptor ex- pression in IPAH: effect of bosentan and epoprostenol treat- ment. Eur Respir J 2011;38:851-860. 21. Karakeci A, Firdolas F, Ozan T, et al. Second pathways in the pathophysiology of ischemic priapism and treatment al- ternatives. Urology 2013;82:625-629. 22. Bialecki ES, Bridges KR. Sildenafil relieves priapism in patients with sickle cell disease. Am J Med 2002;113:252. 23. Burnett AL, Bivalacqua TJ, Champion HC, et al. Feasibil- ity of the use of phosphodiesterase type 5 inhibitors in a pharmacologic prevention program for recurrent priapism. J Sex Med 2006;3:1077-84. 24. Bivalacqua TJ, Musicki B, Champion HC, Burnett AL. Phosphodiesterase type 5 inhibitor therapy for priapism. In: Carson CC III, Kirby RS, Goldstein I, Wyllie MG, eds. Textbook of erectile dysfunction. 2nd edn. New York: In- forma Healthcare 2009:428-433. 25. Burnett AL, Bivalacqua TJ, Champion HC, et al. Long-term oral phosphodiesterase 5 inhibitor therapy alleviates recur- rent priapism. Urology 2006;67:1043-1048. 26. Broderick GA, Kadioglu A, Bivalacqua TJ, et al. Priapism: Pathogenesis, epidemiology, and management. J Sex Med 2010;7:476-500. 27. Beuzard Y. Transgenic mouse models of sickle cell disease. Curr Opin Hematol 1996;3:150-155. 28. Trudel M, De Paepe ME, Chrétien N, et al. Sickle cell dis- ease of transgenic SAD mice. Blood 1994;84:3189-3197. 29. Champion HC, Bivalacqua TJ, Takimoto E, et al. Phos- phodiesterase-5A dysregulation in penile erectile tissue is a mechanism of priapism. Proc Natl Acad Sci USA 2005;102:1661-1666.

Kaynak Göster

1511 1206

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Akut Mezenterik İskemi Tanısında ve Akut Pankreatit ile Akut Kolesistitten Ayırıcı Tanısında D-Dimerin Önemi

Semih KOT, Ayhan SARI, Kenan ÇETİN, Nüvit DURAKER

Etiological Profile of Plasmacytosis on Bone Marrow Aspirates

Monica GUPTA, Shivani MALİK, Rajnish KALRA, Nisha SHARMA, Sunita SINGH, veena GUPTA, Promil JAIN, Rajeev SEN

Şizofreni Hastalarında Serum Büyüme Durdurucu Spesifik Protein 6 (Gas-6) Düzeyleri

Fethullah GERİN, Alper BAŞ, Aybala TOPRAK EREK, Hayriye ERMAN, Sadettin DÜRÜYEN

Oral Hijyen İndeksi ve Gastrik Helicobacter Pylori Pozitifliği İlişkisi

Tolga ÖNDER, TURGUT ANUK, Cihan HEYBELİ

Determining a Safe Time for Oral Intake Following Pediatric Sedation

YUNUS OKTAY ATALAY, CENGİZ KAYA, ERSİN KÖKSAL, Yasemin Burcu ÜSTÜN, LEMAN TOMAK

İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Bir Olguda Eltrombopag Kullanımı ile İlişkili İskemik İnme

Demet ARSLAN, ENGİN KELKİTLİ

The Accuracy of Frozen Section in the Diagnosis of Malignant Adnexal Masses

NURİ YILDIRIM, Alkım Gülşah YILDIRIM ŞAHİNGÖZ, Osman ZEKİOĞLU, Necmettin ÖZDEMİR, Ahmet Mete ERGENOĞLU, Ahmet Özgür YENİEL, M. Coşan TEREK

Effects of Intragastric Balloon on Body Mass Index, Lipid Profile and Blood Glucose Regulation: A Prospective Study

Hasan ERDEM, Süleyman ÇETİNKÜNAR, Mehmet AZİRET, Recep AKTİMUR, Sabri ÖZDAŞ, Fahri TETİŞİR, Banu YÜREKLİ

Türkiye'de Antropometrik Ölçüm Yöntemlerinin Kardiyovasküler Hastalık Riski İle İlişkisi

MELİH KAAN SÖZMEN, Belgin ÜNAL, Gül ERGÖR, SİBEL SAKARYA, Gönül DİNÇ, Nazan YARDIM, Bekir KESKİNKILIÇ

MTHFR and MMP-9 Genetic Variants in Coronary Artery Disease

MERAL URHAN KÜÇÜK, AYŞEGÜL BAYRAMOĞLU, HALİL İBRAHİM GÜLER, Semire GÖÇMEN UZUN, Yunusq KUÇUKKAYA, Okay ABACI, ABDULLAH ARPACI, MUSTAFA ÇAĞATAY KORKMAZ