TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ŞURA GELENEĞİ: YÖNETİM BİLİMİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME

Öz Şuralar Türk kamu yönetiminin geleneksel danışma ve istişare birimleridir. Bakanlıkların veya bağlı kuruluşların sürekli kurulları olarak 2018 yılına kadar faaliyet göstermiş olan şuralarla ilgili betimleyici bir çalışmanın eksikliği göz önüne alınarak yapılan bu çalışma, çağdaş Türk kamu yönetiminde şuraların yapılarını, işleyişlerini ve önemini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada şuralar işlev ve yapılarına göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş, ardından tipik bir Türk şurasının organları, işleyişi ve yönetişime uygun katılımcı yapısı açıklanmıştır. Karşılaştırmalı bir analizle tamamlanan araştırmanın sonunda Türkiye’deki şuraların diğer ülkelerdeki şuralardan ve danışma organlarından yapısal ve işlevsel olarak farklı olduğu ve devlet teşkilatındaki süreklilikleri ve istişarenin kurumsallaşmasına katkısı açısından benzersiz olduğu sonucuna varılmaktadır.

Kaynakça

ARDOĞAN, Recep. (2008), Şûra İlkesi ve Demokrasiyle İlişkisi. Köprü Dergisi, Yaz (103), 1-10, http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi& YaziNo =946, (01.10.2016).

AYDIN, Erdem. (2004), 19 Yüzyılda Osmanlı Sağlık Teşkilatlanması. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (15), 185-207.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2013), 2023’e 10 Kala 3. Sanayi Şurası, http://www.sanayisurasi.gov.tr/?p=sanayi-suralari, (10.05.2019).

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2014), III Sanayi Şurası Raporu: Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasya’nın Üretim Üssü Türkiye, Ankara: Gökçe Matbaacılık.

CAN, Bilal. (2014), Yüksek Askeri Şura Kararlarının Yargısal Denetimi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:5, Ekim Sayı:19, s. 683- 710.

CEYLAN, Ayhan. (2002), Parlamentoya Uzanan Süreçte Osmanlı Kamu Hukukunda ‘Danışma’. Türkler Ansiklopedisi, (C 13), Yeni Türkiye Yayınları: Ankara, s. 591-592. Diyanet İşleri Başkanlığı (2016), Şura Sonuç Bildirgesi, http://webdosya.diyanet.gov.tr/anasayfa/UserFiles/Document/TextDocs/ d1b76225-b35a-4dbb-a6f4-1bd73c02f34e.pdf. (14.02.2019).

Diyanet İşleri Başkanlığı (2017), Avrasya İslam Şurası, http://www.avrasya-is.org/tr-TR/Content/Detail/1. (17.02.2017).

GEDİKLİ, Fethi. (2004), 1868'den 1922'ye Şura-yı Devlet Reisleri. Danıştay ve İdari Yargı Günü 136. Yıl Sempozyumu, Ankara: Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları No: 70, http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/12_03_2014_105122.pdf, (17.05.2019).

EUNEC (European Network of Educational Councils) (2017), Members. http://www.eunec.eu/members, (10.01.2019). European Union (2017), Institutions and Bodies of the European Union, http://institutions.public data.eu/, (Erişim:14.05.2019).

GINGSBERG, Wendy R. - BURGA, Casey. (2016), Federal Advisory Committees: An Introduction and Overview, https://fas.org/sgp/crs/secrecy/R44253.pdf, (10.03.2019)

GINGSBERG, Wendy R. - BURGA, Casey. (2009), Federal Advisory Committees: An Overview, https://fas.org/sgp/crs/misc/R40520.pdf, (15.03.2020)

İNALCIK, Halil (1993), Turkish and Iranian Political Theories and Traditions in Kutadgu Bilig, içinde, Ed. Halil İnalcık, The Middle East and the Balkans Under the Ottoman Empire: Essays on Economy and Society, Bloomington: Indiana University Turkish Studies and Turkish Ministry of Culture Joint Series 9, 1-18.

İran Anayasası (1979) The Constitution of Islamic Republic of Iran, http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/constitution-english-1368.pdf, (04.07.2017).

IRNA ParsToday, (20.03.2017) “İslami Şuralar Seçimi Aday Kayıtları Başladı” http://parstoday.com/ tr/ news/iran-i65170 %C4%B0slami_%C5%9Euralar_ se%C3%A7imi_aday_kay%C4%B1tlar%C4%B1_ ba%C5%9Flad%C4%B1, (04.07.2019).

KARASU, Koray. (2003), Kamu Örgütlenmesi Boyutuyla Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, İçinde: Tartışma Metinleri (Özel Sayı 2): Kamu Yönetimi Reformu İncelemeleri: Mülkiye’den Perspektifler (60), 55-66.

KOYUNCU, Nuran. (2007), İslam- Osmanlı Hukukunda Devlet Kavramı, Üniversite ve Toplum, C. 7 (3): 1-9. http://www.universite-toplum.org/pdf/pdf_UT_325.pdf, (Erişim:03.05.2020).

KUZU, Burhan. (1994), Hukuk Devleti ve Res’en Emeklilik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, S. 54 (1-4), 103-123, http://dergipark.gov.tr/iuhfm/issue/9079/113308, (10.04.2020).

KÜÇÜKYAĞCI, Nazmi (2011), 2011 Yılında Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin Bakanlık Sistemine Etkileri, e-kitap, TC Başbakanlık Yayını, http://www.igb.gov.tr/Kutuphane/ 2011_Y%C4%B1l%C4%B1nda_% C3%87%C4%B1kar%C4%B1lan_Kanun.pdf, (03.05.2019).

Le Haut Conseil de l'Education (2017), Composition, http://www.hce.education.fr/index.php?p=5&. (05.05.2019).

Mısır Anayasa Deklarasyonu (2011), Constitutional Decleration, http://www.egypt.gov.eg/ english/laws/ constitution/default.aspx, (01.05.2020).

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2012), Heyeti İlmiyeler: 1921-1926 I. Maarif Kongresi ve Heyet-i İlmiye Çalışmaları, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_06/06022003_heyeti_ilmiye.pdf, (0.06.2020).

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2013) Ormancılık ve Su Şurası 2013, http://sura.ormansu.gov.tr/sura/ AnaSayfa.aspx?sflang=tr, (02.06.2020).

ORTAYLI, İlber. (2008). Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Ankara: Cedit Neşriyat, 3. Baskı.

ÖLMEZ, Adem. (2009), II Meşrutiyet Döneminde Bir Askeri Meclis:Şuray-ı Askeri, Amme İdaresi Dergisi, c. 42 (1), s. 43-54.

ÖZDEMİR M. Hakan. - ÇEKİN, Necmi. (1998), Yüksek Sağlık Şurasının Yapısı ve Bilirkişilik Görevleri, Adli Tıp Bülteni;3(3), 94-97.

Sağlık Bakanlığı (2010), Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge:19.12.2010, http://saglik.gov.tr/TR/belge/1-15586/yuksek-saglik-surasi-calisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-.html, (08.06.2019).

Sağlık Bakanlığı Temel Hizmetler Müdürlüğü (2006), 08.06.2006/9293 sayılı Soru Önergesi Cevabı TBMM Başkanlığına Hitaben, http://www2.tbmm.gov.tr/d22/7/7-14311c.pdf, (04.06.2019).

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (1995), II. Sanayi Şurası (Sonuç Raporu) , http://www.sanayisurasi.gov.tr/ II.SANAYI-SURASI.pdf, (10.05.2019).

SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet. (1980), Eski Türklerde Devlet Meclisi: ‘Toy’ Üzerine Düşünceler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü-Tarih Araştırmaları Dergisi , Cilt: 28 (45):1-11.

Shura Council (2017), Shura Council Law, https://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect//ShuraEn/ internet /Laws+and+ Regulations/The+Shura+Council+and+the+rules+and+regulations+job/Shura+ Council+Law/ , (05.05.2020).

SÖNMEZ, Abidin. (1984), Şura ve Resulallah’ın Müşaveresi, İstanbul: İnkilab Yayınları.

Sultanate of Oman Ministry of Foreign Affairs, The Shura Council, https://www.mofa.gov.om/?p=784&lang=en, (01.06.2020).

The Union of Schools´ Associations of the Czech Republic (Unie školských asociací ČR-CZESHA) (2017), Statute of The Union, http://www.czesha.cz/statute-of-the-union, (05.04.2020).

TÜRCAN, Talip. (2010), Şura, İslam Ansiklopedisi, Cilt 39, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay, 230-235.

TUNALI, Ayten Can. (2003), Tanzimat Döneminde Osmanlı Kara Ordusunda Yapılanma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

TUREB (2016), “3.Turizm Şurası Ön Değerlendirme Toplantısı Yapıldı”,(HaberTarihi:02.12.2016), http://www.tureb.org.tr/tr/News/Detail/987, (03.03.2019)

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil771806, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-5143}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {45}, pages = {153 - 182}, doi = {}, title = {TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ŞURA GELENEĞİ: YÖNETİM BİLİMİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Hatipoğlu, Osman} }
APA Hatipoğlu, O . (2021). TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ŞURA GELENEĞİ: YÖNETİM BİLİMİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME . Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 45 (1) , 153-182 .
MLA Hatipoğlu, O . "TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ŞURA GELENEĞİ: YÖNETİM BİLİMİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME" . Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 (2021 ): 153-182 <
Chicago Hatipoğlu, O . "TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ŞURA GELENEĞİ: YÖNETİM BİLİMİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 (2021 ): 153-182
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ŞURA GELENEĞİ: YÖNETİM BİLİMİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME AU - Osman Hatipoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 182 VL - 45 IS - 1 SN - 1305-5143-1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ŞURA GELENEĞİ: YÖNETİM BİLİMİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME %A Osman Hatipoğlu %T TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ŞURA GELENEĞİ: YÖNETİM BİLİMİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME %D 2021 %J Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-5143-1305-5143 %V 45 %N 1 %R %U
ISNAD Hatipoğlu, Osman . "TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ŞURA GELENEĞİ: YÖNETİM BİLİMİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 / 1 (Haziran 2021): 153-182 .
AMA Hatipoğlu O . TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ŞURA GELENEĞİ: YÖNETİM BİLİMİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME. CUJOSS. 2021; 45(1): 153-182.
Vancouver Hatipoğlu O . TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ŞURA GELENEĞİ: YÖNETİM BİLİMİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 45(1): 153-182.
IEEE O. Hatipoğlu , "TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ŞURA GELENEĞİ: YÖNETİM BİLİMİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME", Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 45, sayı. 1, ss. 153-182, Haz. 2021