KURMACAYA AYNI PENCEREDEN BAKMAK: ORHAN PAMUK’UN SAF VE DÜŞÜNCELİ ROMANCI ADLI ESERİNDE UMBERTO ECO VE AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ETKİSİ

Postmodernist edebiyatın iki önemli temsilcisi Orhan Pamuk ve Umberto Eco bugüne kadar yazdıkları romanlarla pek çok çalışmaya konu olmuş iki yazar olmakla birlikte, yazma deneyimlerini paylaşmaları açısından da meraklı okurlar ve araştırmacılar için ilgi çekici bir içeriğe sahiptirler. Her iki yazarın birbirine yakın tarihlerde çıkmış Saf ve Düşünceli Romancı, Genç Bir Romancının İtirafları adlı eserleri yazma serüvenlerini irdelemek açısından önemli malzemeler içerir. Bu eserler ard arda okunduğunda yazma eyleminin öznelliği kadar kolektifliğine de vurgu yapması açısından dikkate değerbenzerlikler içerir. Bu çalışmada Orhan Pamuk’un Saf ve Düşünceli Romancı adlı eserinde yazarlık sürecini ve roman üzerine düşüncelerinin beslendiği kaynaklara vurgu yapması açısından Umberto Eco’nun aynı düzlemde yer alan Genç Bir Romancının İtirafları arasındaki ilişkilere değinilecek ayrıca farklı bir ekolün temsilcisi olmakla birlikte Ahmet Hamdi Tanpınar’ın etkileri de kısmi olarak ele alınacaktır. Doğal olarak Umberto Eco ve Orhan Pamuk arasındaki ilişki postmodernizmin bir yansıması olarak da değerlendirilebilir. İki eser arasındaki yakınlık ilişkisi bu durumun dışında düşünülmüş, postmodernizmi çalışmanın öznesi hâline getirmeyen ancak bu ilişkinin varlığını baştan beri kabul eden bir anlayışla değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır.

LOOKING AT FICTION FROM THE SAME WINDOW: TRACES OF UMBERTO ECO AND AHMET HAMDI TANPINAR IN ORHAN PAMUK'S PURE AND THOUGHTFUL NOVELIST

Orhan Pamuk and Umberto Eco, two important representatives of postmodernist literature, are two writers who have been the subject of many studies with their novels so far, but they have an interesting content for curious readers and researchers in terms of sharing their writing experiences. The recent works of both authors, called Pure and Thoughtful Novelist, Confessions of a Young Novelist, contain important materials to examine their writing adventures. When these works are read one after the other, it is possible to see remarkable similarities in terms of emphasizing the collectivity as well as the subjectivity of the act of writing.In this study, the relations between Umberto Eco's Confessions of a Young Novelist in the same category will be mentioned in terms of emphasizing the authorship process and the sources on which his thoughts on the novel are nurtured in Orhan Pamuk's work titled Pure and Thoughtful Novelist. It will be discussed.Naturally, the relationship between Umberto Eco and Orhan Pamuk can be considered as a reflection of postmodernism. The relationship between the two works has been thought out of this situation, and evaluations have been made with an understanding that does not make postmodernism the subject of the study but accepts the existence of this relationship from the very beginning.

Kaynakça

Dilber, K. C. (2014). Anlatı ormanlarında saf ve düşünceli (bir) romancı olmak yahut Beyaz Kale’den Baudolino’yu selamlamak. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 6 (12), 97-116.

Eco, U. (2011). Genç bir romancının itirafları. İstanbul: Kırmızıkedi Yayınevi.

Pamuk, O. (2011). Saf ve düşünceli romancı. İstanbul: İletişim Yayınları.

Sazyek, H. (2015). Roman terimleri sözlüğü. Ankara: Hece Yayınları.

Tanpınar, A. H. (2011). Edebiyat üzerine makaleler. (Z. Kerman, Haz.). İstanbul: Dergâh Yayınları.

Yalazan, E. (2016). Eco’nun edebi itirafları ve zihin açan hikâyeleri. https://t24.com.tr/yazarlar/esra-yalazan/econun-edebi-itiraflari-vezihin- acan-hikayeleri,13929 (16.07.2020).

Kaynak Göster