Finansal Gelişme AR&GE Yatırımlarının Belirleyicisi Olabilir Mi? Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkelerde AR&GE olarak tanımlanan araştırma-geliştirme çalışmalarının, ağırlıklı olarak dış finansmana dayanan veya sınırlı maddi varlığa sahip endüstrilerde ülke çapındaki finansal gelişmeye nasıl yanıt verdiğini incelemektir. Bu yaklaşım, ulusal sermaye piyasaları geliştiğinde veya uluslararası finans piyasalarına daha fazla erişim olduğunda, finansal olarak bağımlı şirketlerin daha yüksek AR&GE yoğunluklarına sahip olma olasılığının daha yüksek olup olmadığına da ışık tutmaktadır. O halde finansal gelişme ve finansal erişim, daha derin pazarlara sahip ülkelerdeki işletmelerin diğer ülkelerdeki emsallerine göre AR&GE'ye daha fazla yatırım yapmalarının temel nedenlerini sağlar.

Finansal Gelişme AR&GE Yatırımlarının Belirleyicisi Olabilir Mi? Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkelerde AR&GE olarak tanımlanan araştırma-geliştirme çalışmalarının, ağırlıklı olarak dış finansmana dayanan veya sınırlı maddi varlığa sahip endüstrilerde ülke çapındaki finansal gelişmeye nasıl yanıt verdiğini incelemektir. Bu yaklaşım, ulusal sermaye piyasaları geliştiğinde veya uluslararası finans piyasalarına daha fazla erişim olduğunda, finansal olarak bağımlı şirketlerin daha yüksek AR&GE yoğunluklarına sahip olma olasılığının daha yüksek olup olmadığına da ışık tutmaktadır. O halde finansal gelişme ve finansal erişim, daha derin pazarlara sahip ülkelerdeki işletmelerin diğer ülkelerdeki emsallerine göre AR&GE'ye daha fazla yatırım yapmalarının temel nedenlerini sağlar.

___

 • Ang, J. B. (2010). Financial Development, Liberalization and Technological Deepening. European Economic Review, 55, 688-701.
 • Ayaydın, H., Karaaslan, İ. (2014). The Effect Of Research And Development Investment On Firms’ Financial Performance:Evidence From Manufacturing Firms in Turkey. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi,IX(II), 43-59.
 • Ayaydin, H., Çam,V., Barut, A.K. ve Pala, F. (2018). Araştırma Geliştirme ve Inovasyon Yatırımlarının Finansal Gelişme Üzerine Etkisi: BRICS-TM Ülkeleri Örneği. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Özel Sayı: 442-461.
 • Chang, Y., Hung, M.W. ve Lu, C. (2005), Trade, R&D Spending and Financial Development. Applied Financial Economics, 15(11), 809-819.
 • Gatti, R. ve Love, I. (2006), “Does Access to Credit Improve Productivity? Evidence from Bulgarian Firms”, World Bank Policy Research Working Paper, No: 3921
 • George, K., Joll, C. ve Lynk, E.L. (1992), Industrial Organization: Competition, Growth and Structural Change , Fourth Ed., New York: Routledge.
 • Göçer, İ.(2013). Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Maliye Dergisi, 165, 215-240.
 • Güriş, S. (2018). Panel Veri Modelleri, Editör: Güriş, S. Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi, (ss. 3-42), İstanbul: Der Yayınları.
 • Helhel, Y.(2016). E7 Ülkelerinde Finansal Gelişmenin Ar-Ge Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi/Journal of Business Research-Türk, 8(1), 500-517
 • Helhel, Y. (2018). Finansal Gelişme ve Ar-Ge Harcamaları İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi. Ekonomi Bilimleri Dergisi. 10(1), 70-80
 • Hwang, Y.S., Min, H.G. ve Han S.H. (2010). The Influence of Financial Development on R&D Activity: Cross-Country Evidence. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 13(3), 381–401.
 • Kılıç, C., Bayar, Y., Özekicioğlu, H.(2014). Araştırma Geliştirme Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı Üzerindeki Etkisi: G-8 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44, 115-130.
 • Maskus, K. E., Neumann,R. ve Seidel,T. (2012). How National and International Financial Development Affect Industrial R&D. European Economic Review. 56, 72-83.
 • Meierrieks, D. (2014). Financial Development and Innovation: Is There Evidence of Schumpeterian Finance-Innovation Nexus? , Annals of Economics And Finance, 15(2), 343-363.
 • Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Hall, J. H ve Nair, M. (2016). Innovation, Financial Development and Economic Growth in Eurozone Countries. Applied Economics Letters, 23(16), 1141-1144.
 • Rioja, F. ve Valev, N. (2004), “Finance and the Sources of Growth at the Various Stages of Economic Development”, Economic Inquiry, 42(1), 127-140.
 • Samimi, A. J., Alerasoul, S.M.(2009). R&D and Economic Growth: New Evidence from Some Developing Countries. Australian Journal of Basic and Applied Sciences,3(4), 3464-3469.
 • Tandoğan, D. (2017). Türkiye’de Finansal Gelişimin Toplam Faktör Verimliliğine Etkisi: ARDL Yaklaşımı. Maliye Araştırmaları Dergisi, 3(3), 308-317.
 • Tarı, R. (2018). Ekonometri. Kocaeli: Umut tepe Yayınları, 374.
 • Yıldırım, E., Kesikoğlu, F.(2012). Ar-Ge Harcamaları ile İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Türkiye Örneğinde Panel Nedensellik Testi Kanıtları. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, XXXII (I), 165-180.
 • Yüce, G., Akıncı, M. ve Yılmaz, Ö. (2013), “Finansal Kalkınma İle İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Çok Ülkeli Bir Zaman Serisi Analizi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4(8), 111-144.
 • Zhao, W. (2016). Financial Development and Regional Innovation Output Growth: Based on Empirical Analysis of Provincial Panel Data in China. Modern Economy, 7, 10-19.