ÖRGÜTSEL SİNİZMİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İŞE YABANCILAŞMANIN ARACILIĞI

İşyerindeki olumsuz davranışlar çalışma ortamının sağlığını etkilemektedir. Örgütsel sinizm, örgütlerdeki yaygın olumsuz davranışlardan biri olarak sıklıkla araştırılmaktadır. Sinizm yaşayan bireyler işten ayrılma niyetine sahip olabilirler. Bunun yanı sıra işe yabancılaşma, işten ayrılma niyeti ile yakında ilişkili bir diğer olumsuz kavramdır. İşe yabancılaşmanın işten ayrılma niyeti üzerinde önemli bir etkisi olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, örgütsel sinizmin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini araştırmak ve işe yabancılaşmanın bu ilişkide bir rol oynayıp oynamadığını belirlemektir. Araştırma bulguları, örgütsel sinizmin işten ayrılma niyeti üzerinde önemli ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, örgütsel sinizm ile işe yabancılaşma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Son olarak, işe yabancılaşmanın kısmi aracılık etkisi tespit edilmiştir. Olumsuz örgütsel davranışın incelenmesi, modern örgütlerin yaşadıkları zorlukların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak ve literatüre katkı sağlayacaktır.

IMPACT OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON TURNOVER INTENTION: MEDIATION BY WORK ALIENATION

Negative behaviors in the workplace affect well-being in the work environment. Organizational cynicism is frequently researched as one of the common negative behaviors in organizations. Individuals who experience cynicism may have turnover intentions. In addition, another negative concept closely related to turnover intention is work alienation. It is widely accepted that work alienation has a significant effect on turnover intention. The purpose of this study is to investigate the effect of organizational cynicism on turnover intention and to determine whether work alienation plays a role in this relationship. The research findings show that organizational cynicism has a significant and positive effect on turnover intention. In addition, there is a statistically significant relationship between organizational cynicism and work alienation. Finally, a partial mediating effect of job alienation was also found. The study of negative organizational behavior will help to better understand the challenges of modern organizations and contribute to the literature.

___

 • Abraham, R. (2000). Organizational cynicism bases and consequences. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 126, 269-292.
 • Akar, H. (2019). A Meta-Analytic Review on the Causes and Consequences of Organizational Cynicism. International Online Journal of Educational Sciences, 11(2).
 • Akova, O., & Kılıç, T. (2015). Kamu Çalışanlarının örgütsel sinizm düzeyleri ve işten ayrılma niyeti ilişkisi. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(12), 117-136.
 • Akpolat, T., & Oğuz, E. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinde örgütsel sinizmin işe yabancılaşma düzeyine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3).
 • Albrecht, S. L. (2002). Perceptions of integrity, competence and trust in senior management as determinants of cynicism toward change. Public Administration and Management: An Interactive Journal, 7(4), 320-343.
 • Andersson, L. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation framework. Human Relations, 49, 1395-1418.
 • Anderrson, L., & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the work place: Some causes and effects. Journal of Organizational Behavior, 18, 449-470.
 • Applebaum, D., Fowler, S., Fiedler, N., Osinubi, O., & Robson, M. (2010). The impact of environmental factors on nursing stress, job satisfaction, and turnover intention. The Journal of nursing administration, 40, 323-328.
 • Ayaydın, Ç. İ. (2012). İşyerinde psikolojik şiddetin iş tatmini, işe yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (9), 143-176.
 • Aydemir, M. & Karademir, B. (2017). Örgütsel sinizm ve örgütsel değişime bağlılık ilişkisi: bir kamu kuruluşu üzerine araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 87-108.
 • Bakker, E.D. (2007). Integrity and Cynicism: Possibilities and Constraints of Moral Communication. Journal of agricultural and environmental ethics, 20,119–136.
 • Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological bulletin, 88(3), 588.
 • Bernerth, J., Armenakis, A., Field, H. & Walker, H. (2007). Justice, cynicism, and commitment: A study of important organizational change variables. Journal of Applied Behavioral Science, 43,303–326.
 • Blau, P. M. (1964). Social exchange theory. Retrieved September, 3(2007), 62.
 • Brandes, P., Dharwadkar, R., & Dean, J. W. (1999). Does organizational cynicism matter? Employee and supervisor perspectives on work outcomes. In Eastern Academy of Management Proceedings, 2(1),150-153.
 • Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). T.(1993). Alternative ways of assessing model fit. Testing structural equation models, 136-162.
 • Bulut, M. B., & Hovardaoğlu, İ. S. (2018). Örgütsel bağlılık, örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetinin yatırım modeli çerçevesinde incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(56), 270-289.
 • Cammann, C., Fichman, M., Jenkins, D., & Klesh, J. (1979). The Michigan organizational assessment questionnaire. Unpublished manuscript, University of Michigan, Ann Arbor, 71-138.
 • Chiaburu, D. S., Peng, A. C., Oh, I. S., Banks, G. C., & Lomeli, L. C. (2013). Antecedents and consequences of employee organizational cynicism: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 83(2), 181-197.
 • Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika, 16(3), 297-334.
 • Çaylak, E., & Altuntas, S. (2017). Organizational silence among nurses: The impact on organizational cynicism and intention to leave work. Journal of Nursing Research, 25(2), 90-98.
 • Çınar, O., Karcıoğlu, F., & Aslan, İ. (2014). The relationships among organizational cynicism, job insecurity and turnover intention: A survey study in Erzurum/Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 429-437.
 • Çiftçi, D. Ö. (2021). Emotional exhaustion as a mediator among workplace loneliness, work alienation and turnover intention. International Journal of Organization Theory & Behavior.
 • Çivilidağ, A. (2015). Öğretim Elemanlarında Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü. Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources, 17(4), 265-286.
 • Dean, J. W. Jr., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Management Review, 22, 341-352.
 • DeHart-Davis, L., & Pandey, S. K. (2005). Red tape and public employees: Does perceived rule dysfunction alienate managers?. Journal of Public Administration Research and Theory, 15(1), 133-148.
 • Demir, M., Ayas, S., & Yildiz, B. (2018). Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(32), 231.
 • Demirci, U., & Tekiner, M. A. (2019). Örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti ilişkisi: Kamu ve özel sektör farkı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 2306-2321.
 • Du Plooy, J., & Roodt, G. (2010). Work engagement, burnout and related constructs as predictors of turnover intentions. SA journal of Industrial Psychology, 36(1), 1-13.
 • Feldman, D. C. (2000). The Dilbert syndrome: How employee cynicism about ineffective management is changing the nature of careers in organizations. American Behavioral Scientist, 43, 1286-1300.
 • Gallucci, M. (2020). jAMM: jamovi Advanced Mediation Models.
 • Gerbing, D. W., & Anderson, J. C. (1988). An updated paradigm for scale development incorporating unidimensionality and its assessment. Journal of marketing research, 25(2), 186-192.
 • Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American sociological review, 161-178.
 • Gökçe, S. G., Emhan, A., Özer, Z., & Kaya, A. (2017). Sinizim, Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Analizi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(1), 93-108.
 • Gürbüz, S., & Bekmezci, M. (2012). İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının bilgi işçilerinin işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık ve düzenleyicilik rolü. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 189-213.
 • Güzel, B., & Ayazlar, G. (2014). Örgütsel adaletin örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetine etkisi: otel işletmeleri araştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014(1), 133-142.
 • Heavey, A. L., Holwerda, J. A., & Hausknecht, J. P. (2013). Causes and consequences of collective turnover: A meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 98(3), 412.
 • Hirschfeld, R. R. (2002). Achievement Orientation and Psychological Involvement in Job Tasks: The Interactive Effects of Work Alienation and Intrinsic Job Satisfaction 1. Journal of Applied Social Psychology, 32(8), 1663-1681.
 • Hirschfeld, R. R., & Feild, H. S. (2000). Work centrality and work alienation: Distinct aspects of a general commitment to work. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 21(7), 789-800.
 • Hom, P. W. (2011). Organizational exit. In S. Zedeck (Ed.), Handbook of industrial/organizational psychology (Vol. 2, pp. 67–117). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Hom, P. W., Mitchell, T. R., Lee, T. W., & Griffeth, R. W. (2012). Reviewing employee turnover: focusing on proximal withdrawal states and an expanded criterion. Psychological bulletin, 138(5), 831.
 • Houston, T. L., & Burgess, R. L. (1979). Social exchange in developing relationships: An overview. In R. L. Burgess & T. L. Houston (Eds.), Social exchange in developing relationships (pp. 3-28). New York: Academic Press.
 • Jiang, H., Chen, Y., Sun, P., & Li, C. (2019). Authoritarian leadership and employees’ unsafe behaviors: The mediating roles of organizational cynicism and work alienation. Current Psychology, 38(6), 1668-1678.
 • Johnson, J., & O’Leary-Kelly, A. (2003). The effects of psychological contract breach and organizational cynicism: Not all social exchange violations are created equal. Journal of Organizational Behavior, 24, 627-647.
 • Joo, B. K. B., & Park, S. (2010). Career satisfaction, organizational commitment, and turnover intention. Leadership & Organization Development Journal.
 • Kakabadse, A. (1986), “Organizational alienation and job climate: A comparative study of structural conditions and psychological adjustment”, Small Group Research, 17, (4), 458–471.
 • Karacaoğlu, K., & İnce, F. (2012). Brandes, Dharwadkar ve Dean'in (1999) örgütsel sinizm ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği. Business & Economics Research Journal, 3(3).
 • Kanungo, R. N. (1982). Work alienation: An integrative approach. New York: Praeger Publishers
 • Khan, M. A. (2014). Organizational cynicism and employee turnover intention: Evidence from banking sector in Pakistan. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), 8(1), 30-41.
 • Kobasa, S. C., Maddi, S. R., & Kahn, S. (1982). Hardiness and health: a prospective study. Journal of personality and social psychology, 42(1), 168.
 • Koçoglu, M. (2014). Cynicism as a mediator of relations between job stress and work alienation: a study from a developing country-Turkey. Global Business and Management Research, 6(1), 24.
 • Kurtulmuş, M., & Yiğit, B. (2016). İşe yabancılaşmanın öğretmenlerin işten ayrılma niyetine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 860-871.
 • Leiter, M. P., Price, S. L., & Spence Laschinger, H. K. (2010). Generational differences in distress, attitudes and incivility among nurses. Journal of Nursing management, 18(8), 970-980.
 • Leiter, M. P., & Maslach, C. (2009). Nurse turnover: the mediating role of burnout. Journal of nursing management, 17(3), 331-339.
 • Li, S., & Chen, Y. (2018). The relationship between psychological contract breach and employees’ counterproductive work behaviors: the mediating effect of organizational cynicism and work alienation. Frontiers in Psychology, 9, 1273.
 • March, J.C., & Simon, H.A. (1958). Organizations, New York: Wiley.
 • Mesci, M. (2014), The Effect of Organizational Cynicism Towards Turn Over: A Case Study In Antalya, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 183-209.
 • Michaels, R. E., Cron, W. L., Dubinsky, A. J., & Joachimsthaler, E. A. (1988). Influence of formalization on the organizational commitment and work alienation of salespeople and industrial buyers. Journal of Marketing Research, 25(4), 376-383.
 • Mottaz, C. J. (1981). ‘Some determinants of work alienation’, Sociological Quarterly, 22(4), 515–529.
 • Munir, Y., Ghafoor, M. M., & Rasli, A. M. (2018). Perception of ethical climate and turnover intention among nursing staff: does organizational cynicism mediate?. International Journal of Human Rights in Healthcare.
 • Nair, N., & Vohra, N. (2010). An exploration of factors predicting work alienation of knowledge workers. Management Decision, 48,(4), 600-615.
 • Nazir, T., Ungku, U. N. B., Nawab, S., & Shah, S. F. H. (2016). Mediating role of organizational cynicism in relationship between role stressors and turnover intention: evidence from healthcare sector of Pakistan. International review of management and marketing, 6(2), 199-204.
 • Nunnally, J.C. (1994). Psychometric Theory. McGraw-Hill: New York, USA.
 • Özbek, M. F. (2011). Örgüt içerisindeki güven ve işe yabancilaşma ilişkisinde örgüte uyum sağlamanin araci rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 231-248.
 • Polat, M., & Meydan, C. H. (2010). Örgütsel özdeşleşmenin sinizm ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi üzerine bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 9(1), 145-172.
 • Reichers, A. E., Wanous, J. P. & Austin, J. T. (1997). Understanding and managing cynicism about organizational change. Academy of Management Executive, 11, 44-59.
 • Sarros, J. C., Tanewski, G. A., Winter, R. P., Santora, J. C., & Densten, I. L. (2002). Work alienation and organizational leadership. British Journal of Management, 13(4), 285-304.
 • Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American Sociological Review, 24(6), 783-791.
 • Settoon, R. P., Bennett, N., & Liden, R. C. (1996). Social exchange in organizations: Perceived organizational support, leader–member exchange, and employee reciprocity. Journal of applied psychology, 81(3), 219.
 • Shahzad, A., & Mahmood, Z. (2012). The mediating-moderating model of organizational cynicism and workplace deviant behavior: Evidence from banking sector in Pakistan. Middle-East Journal of Scientific Research, 12(5), 580-588.
 • Shantz, A., Alfes, K., & Truss, C. (2014). Alienation from work: Marxist ideologies and twenty-first-century practice. The International Journal of Human Resource Management, 25(18), 2529-2550.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.
 • Spence Laschinger, H. K., Leiter, M., Day, A., & Gilin, D. (2009). Workplace empowerment, incivility, and burnout: Impact on staff nurse recruitment and retention outcomes. Journal of nursing management, 17(3), 302-311.
 • Staples, D. S., & Webster, J. (2008). Exploring the effects of trust, task interdependence and virtualness on knowledge sharing in teams. Information systems journal, 18(6), 617-640.
 • Sungur, C., Özer, Ö., Saygili, M., & Uğurluoğlu, Ö. (2019). Paternalistic leadership, organizational cynicism, and intention to quit one’s job in nursing. Hospital topics, 97(4), 139-147.
 • Taboli, H. (2015). Burnout, work engagement, work alienation as predictors of turnover intentions among universities employees in Kerman. Life Science Journal, 12(9), 67-74.
 • The jamovi project (2020). jamovi (Version 1.2) [Computer Software]. https://www.jamovi.org
 • Tepper, B. J., Carr, J. C., Breaux, D. M., Geider, S., Hu, C., & Hua, W. (2009). Abusive supervision, intentions to quit, and employees’ workplace deviance: A power/dependence analysis. Organizational behavior and human decision processes, 109(2), 156-167.
 • Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: path analyses based on meta‐analytic findings. Personnel psychology, 46(2), 259-293.
 • Tokmak, M. (2020). Algılanan örgütsel desteğin çalışanların işe yabancılaşması ve işten ayrılma niyetine etkisi üzerine bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 429-439.
 • Tummers, G. L., & Den Dulk, L. (2013). The effects of work alienation on organisational commitment, work effort and work‐to‐family enrichment. Journal of nursing management, 21(6), 850-859.
 • Tuna, M., & Yeşiltaş, M. (2014). Etik iklim işe yabancılaşma ve örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Otel işletmelerinde bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 105-117.
 • Twenge, J. M., Zhang, L., & Im, C. (2004). It's beyond my control: A cross-temporal meta-analysis of increasing externality in locus of control, 1960-2002. Personality and social psychology review, 8(3), 308-319.
 • Ünsar, A. S., & Karahan, D. (2011). Yabancılaşmanın İşten Ayrılma Eğilimine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(21), 361-378.
 • Van Dyne, L., Graham, J. W., & Dienesch, R. M. (1994). Organizational citizenship behavior: Construct redefinition, measurement, and validation. Academy of management Journal, 37(4), 765-802.
 • Yang, C., Chen, Y., Roy, X. Z., & Mattila, A. S. (2020). Unfolding deconstructive effects of negative shocks on psychological contract violation, organizational cynicism, and turnover intention. International Journal of Hospitality Management, 89, 102591.
 • Yasım, Y. K., & Adem, U. (2016). Bankacı Kadınların Örgütsel Sinizmin Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Ordu İli Örneği. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 6(15), 554-572.
 • Wanous, J., Reichers, A., & Austin, J. (1994). Organizational cynicism: An initial study. Academy of Management Best Papers Proceedings, 269-273.
 • Wilkerson, J. M. (2002). Organizational cynicism and its impact on human resources management. Human resources management: Perspectives, context, functions, and outcomes, 532-546.
 • Yıldız, K., Akgün, N., & Yıldız, S. (2013). İşe yabancılaşma ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 1253-1284.
 • Yıldız, S., & Şaylıkay, M. (2014). The effect of organisational cynicism on alienation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 622-627.