Ailenin Rol Model Alınmasının ve Aile Desteğinin Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi

Girişimcilik son zamanlarda önem kazanan konuların başında gelmektedir. İçinde bulunduğumuz teknoloji ve bilişim çağında, girişimciler için yeni fırsatlar ortaya çıkmakta ve buna bağlı olarak da girişimci sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle, bireylerin girişimcilik eğilimlerinin ne gibi faktörlerden etkilendiğinin ortaya çıkarılması önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, ailenin rol model alınmasının ve aile desteğinin üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerine olan etkisini ortaya çıkartmaktır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin fırsat odaklılık, başarı ihtiyacı, risk alma, yenilikçilik ve kendine güven olmak üzere beş alt boyutta toplandığı görülmüştür. Farklılık testi sonuçlarına göre, bu beş alt boyut ile annenin mesleği ve ailenin çocuk yetiştirme tutumu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ailenin aylık gelir durumu ile başarı ihtiyacı ve risk alma, babanın mesleği ile yenilikçilik boyutu hariç diğer dört boyut ve ailede girişimci olması ile de beş girişimcilik boyutu arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

The Effect of Family Role Model and Family Supports on Determining Entrepreneurial Tendencies of University Students

Nowadays, the entrepreneurship is one of the most important subjects. In Today’s technology and information age, there are new oppurtunities arised for entrepreneurs. Therefore the number of entrepreneurs are increasing each day. For that reason, it is essential to find out what factors are effecting people’s entrepreneurial tendencies. The purpose of this study is to examine the effect of family as a role model and family support for entrepreneurial tendencies of university students. As a result of the study, the university students entrepreneurshıp tendencies consist of 5 sub-factors as opportunism, innovativeness, the need of success, self-confidence and risk taking. According to the differency test results, there aren’t any significiant differences between these 5 sub-factors and mother’s occupation and family’s child raising attitude. The results also shows that there is a significant difference between family income and need of success and risk taking. In addition, there is also a significant diffrence between the father’s occupation and four dimensios: opportunism, innovativeness, self-confidence and risk taking. Finally a significant difference between having an entrepreneur in the family and all the other five factors has been found.

___

 • Akdağ, M. (2012), Testlerde N Sayısı, iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/669/file/ n.doc, 22 Şubat 2015.
 • Aktürk, E. (2012), Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Etkisi: Düzce Üniversitesinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Bolu.
 • Arslan, K. (2002) “Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, (6) ,1-11.
 • Avşar, M. (2007), Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Aytaç, Ö. (2006), “Girişimcilik:Sosyo-Kültürel Bir Perspektif”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 139-160.
 • Bird, B. (1988). “Implementing Entrepreneurial İdeas: The Case For İntention.” Academy Of Management Review, 13(3), 442-454.
 • Bridge,S.& O’Neill, K., (1998), "Understanding Enterprise, Entrepreneurship&Small Business, Palgrave Macmillan", http://www.palgrave.com/resources/sample- chapters/9780230308091_sample.pdf. 12 Şubat 2015.
 • Bozkurt, Ö. & Erdurur, K. (2013), “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8 (2),57-78. Cansız, E. (2007), Üniversite Öğrencilerinin
 • Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma,
 • Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi , Isparta.
 • ChenY. & Lai, M. (2010), “Factors Influencıng The Entrepreneurial Attitude Of Taıwanese Tertıary-Level, Business Students”, Socıal Behavior And Personality, 38(1), 1-12.
 • Chlosta, S., Patzelt, H., Klein, S.B., & Dormann, C. (2012), “Parental Role Models And The Decision To Become Self-Employed: The Moderating Effect Of Personality.”, Small Business Economics, 38(1), 121-138.
 • Cromie, S., (2000), “Assessing Entrepreneurial Inclinations: Some Approaches Empirical Evidence”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 9(1): 13-30.
 • Çerik, Ş., (2002), “Ailelerin Gençlere Karşı Tutumları ve Gençlerin Ailelerinin Tutumlarını Algılayışlarına Yönelik Üniversite Gençliği Üzerinde Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1),21-36
 • Düzakın, E. (2005), Bilimsel Araştırmalarda Örneklem Büyüklüğü Belirleme, Pazarlama Dünyası, Yıl:18.
 • Elgin, İ. (2013), Türkiye’de Girişimcilik Kasırgası Var, http://www.optimistdergi.com/ turkiyede-girisimcilik-kasirgasi-var, 07 Şubat 2015.
 • Gupta V. K., Turban D. B. & Bhawe N. M. (2008),”The Effect Of Gender Stereotype Activation On Entrepreneurial İntentions.”, Journal Of Applied Psychology, 93, 1053–1061.
 • Güney, S. & Nurmakhamatulu, A. (2007), " Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Belirlenmesine Yönelik Kültürlerarası Araştırma", Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinin
 • Sosyal Bilimler Enstitisü Dergisi, 10(18), 62-86. Girişimcilik Özelliklerinin
 • İbicioğlu H., Özdaşlı K. & Alparslan Ali M. (2009), “Girişimci Özellikler Ve Girişimcilik Türü Tercihi Üzerinde Ebeveyn Etkisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 12(1-2), 521-538.
 • İlhan, S. (2003), “Sosyo Ekonomik Bir Fenomen Olarak Girişimciliğin Oluşumunu Etkileyen Başlıca Faktörler”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 11,61-79.
 • İrmiş, A. & Barutçu,E. (2012), “Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini Ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler:Bir Alan Araştırması, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (2), 1-25.
 • İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul 2014-2023 Bölge Planı www.istka.org.tr/ content/pdf/ Girisimcilik-Egitimlerinde-Yenilikci-Modellerin-Uygulanmasi-ve- Yayginlastirilmasi.pdf, 25 Şubat 2015.
 • Karabulut, A.T. (2009), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Ve Eğilimlerini Belirleme”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 26(1),331-356.
 • Keleş, H.N., Özkan, T., Doğaner, M. & Altunoğlu,A.E. (2012),” Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 2012; 4(9),107-118.
 • Kılıç, R., Keklik, B. & Çalış, N. (2012), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,17(2), 423-435.
 • Koh, H.C. (1996), “Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics A Study of Hong Kong MBA Students”, Journal of Managerial Psychology, 11 (3), 12-25.
 • Korkmaz, O. (2012), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2),209-226
 • Küresel Girişimcilik Raporu (2012), 2012 yılı Küresel Girişimcilik Raporu, http://www.girisimhaber.com/post/2013/02/01/2012-Kuresel-Girisimcilik- Raporu-Yayinlandi,07 Şubat 2015.
 • Macit, H. (2013), ”Anne Baba Tutumlarının Gencin Meslek Seçimine Etkisi”, http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/25/20/972645/dosyalar/2013_03/0 4122909_annebabatutumlarınıngencinmesleksemneetks.pdf , 04 Şubat 2015.
 • Mahajar, A. J. & Yunus,M. J. (2012),” Inclination Towards Entrepreneurship Among Universiti Pendidikan Sultan Idris Students”, Journal of Global Business Management,. 8(2), 248-256.
 • Malhotra, N.K. (2010), Marketing Research: An Applied Orientation (8.ed.),Pearson E.
 • Marangoz, M. & Erboy, N.(2013), “Pazarlamada Paradigma Değişimi: Girişimci Pazarlama”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , 2(1), 67-91.
 • Mersin Üniversitesi Ö.İ.D.B.(2014), Okullara Göre Öğrenci Sayıları Dağılımı, http://www.mersin.edu.tr/idarib/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/haber/okullara- gore-ogrenci-sayilari-dagilimi,10 Şubat 2015.
 • Nakip, M. (2006), Pazarlama Araştırmaları Teknikler Ve Uygulamalar, Seçkin:Ankara
 • Örücü, E., Kılıç, R. & Yılmaz,Ö. (2007), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi”, Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi,2(2), 27-47.
 • Özdemir, L. (2013), “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Değerlendirilmesi”, Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes, 617-626
 • Sosyo-Demografik Özellikler Açısından
 • Patır S. & Karahan, M. (2010),”Girişimcilik Eğitimi Ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, İşletme Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 27-44.
 • Raijman R. (2001), “Determinants Of Entrepreneurial İntentions: Mexican İmmigrants İn Chicago.”, Journal Of Socio-Economics, 30, 393-411.
 • Scherer, R. F. (1988), “Dimensionality Of Coping: Factor Stability Using The Ways Of Coping Questionnaire”, Psychological Report, 62, 76-770.
 • Scott, M., & Twomey, D. (1988). “The Long-Term Supply Of Entrepreneurs: Students’ Career Aspirations İn Relation To Entrepreneurship.”, Journal Of Small Business Management, 26(4), 5-13.
 • Shepherd D.A. & Detienne, D.R. (2005). “Prior Knowledge, Potential Financial Reward, And Opportunity İdentification.”, Entrepreneurship Theory And Practice, 29 (1), 91–112.
 • Şanlı, D. (2007). “Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi.”, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Şeşen,H. & Basım,N. (2012), “Demografik Faktörler Ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Özel Sayı,21-28
 • Yılmaz E. & Sünbül, A.M. (2009), “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 195- 203.
 • Yılmaz, B.S. & Günel,Ö.D (2011), “Üniversite Eğitimi Ve Girişimcilik: Bireyleri Girişimciliğe Yönlendiren Etkenler”, Akademik Bakış Dergisi, 26, 1-20.
 • Yılmaz, Y., Seydinbekulı, A.D., & Abishov,N. (2014), “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Özelliklerin Etkisi: Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinde Bir Alan Araştırması”, The Journal of Marmara Social Research, 5, 11-24
 • Zahra, S. A., (2008), "Being Entrepreneurial and Market Driven: Implication for Company Performance", Journal of Strategy and Management, 1(2), 125-142.
 • Zegeye, B. (2013), “Factors Explaining Students’ Inclination towards Entrepreneurship: Empirical Study of Ethiopian University Students “, Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB), 1(4), 30