Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Büyüme Farklılıkları

Sovyetler Birliği’nin dağılması bu birliğe üye olan ülkeler için oldukça önemli bir gelişmedir. Oluşan büyük değişim ile, serbest piyasa ekonomisine giren ülkelerinin makroekonomik dengeleri kayda değer oranda değişmiş ve bu ülkelerde farklı bir düzen oluşmuştur. Bu açıdan bakıldığında, geçiş sürecinde oluşan ekonomik büyümedeki değişimlerin hangi değişkenlerden hangi oranda etkilendiği önemli bir araştırma konusu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Sovyetler Birliğinin dağılması ile bağımsızlığını kazanan on üç farklı ülkenin büyüme trendleri incelenmekte ve ekonomik büyümelerini etkileyebilecek değişkenler üzerine analiz uygulanmaktadır. Analizde VECM modelinden faydalanılarak, ülkelerin ekonomik büyüme oranları ile ikincil okullaşma oranı, yapısal reform endeksi ve siyasi yasaklar arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, her ülkenin ekonomik büyüme oranlarının bu değişkenlerden farklı oranda ve farklı yönde etkilendiği görülmektedir. Bu durum, her ülkenin geçiş sürecini aynı etkinlikte kullanmadığının önemli bir göstergesidir.

Economic Growth Differences in Transition Economies

With the disintegration of the Soviet Union, many countries started to undergo significant changes in their historical development process. This milestone gave rise to a totally different order under which macroeconomic balances of the disintegrating countries transiting into free economy have significantly changed. From this viewpoint, what variables - and to what extent - affected the changes in economic growth in the transition economies under consideration becomes an important area of research. This study investigates growth trends of 13 different countries that achieved their independence with the collapse of the Soviet Union, and applies an empirical analysis to potential indicators that might have affected such growth trends. In the context of empirical analysis, VECM model is benefited, and therefore the linkages between economic growth rates and secondary schooling rate, structural reform index and political bans are analyzed. The results of this study set forth economic growth performance of each country was affected by the said variables in varying directions and at different rate. This indicates that each country did not benefit from the process of transition at the same efficiency level.

___

 • Ay, H. ve G. Musayev (2007). “Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Azerbaycan Vergi Sistemindeki Gelişmeler ve Vergi Gelirlerinin Kamu Hizmetlerinin Finansmanındaki Yeri”. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 44 (508), s:44- 54.
 • Balcılar, M. (2002), “Geçiş Ekonomilerinin Büyüme Etkinliklerinin Bir Değerlendirmesi”, Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu, 02-04 Mayıs, Bişkek, Kırgızistan, s:89-129
 • Ballı, E. ve M. Tekeoğlu (2013), Geçiş Süreci: Rusya Ve Ukrayna Örneği, International Conference On Eurasian Economies, 9-11 Eylül 2013, Kazan, Rusya, s. 365- 371
 • Barlow, D. (2006), “Growth In Transition Economies: A Trade Policy Perspective”, Economics of Transition, 14(3), p:505-515.
 • Dabrowski, M. 1998. “Western Aid Conditionality And The Post-Communist Transition 1990-1994”, The Journal of Policy Reform, 2(2), s:169-193
 • Dabrowski, M. & Antczak, R. (1995). “Economic Transition in Russia, the Ukraine and Belarus in Comparative Perspective”, Center for Social and Economic Research (CASE), Warsaw, Poland, p. 1-48
 • De Melo, M., Denizer, C. ve Gelb, A. (1996). “From Plan to Market”, The World Bank Policy Research Department Transition Economics Division, WP, 1564
 • De Melo, M., Denizer, C. ve Gelb, A. & Tenev, S. (2001). “Circumstance and Choice: The Role of Initial Conditions and Policies in Transition Economies”, The World Bank Economic Review, (15), 1,p.1-31
 • Donnorummo, B. 2006. “The Political and Economic Complexities of Transition. Keynotes Address”, Zagreb International Review of Economics and Business, Special Conference Issue, s: 13-27 Economic Dynamics and Control, 12,, s:231–254.
 • Egeli, H. A ve Emsen, S. (2002), Geçiş Ekonomilerinin Makroekonomik Performansları ve Kırgızistan Üzerine Bir Değerlendirme, Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 29(3), Bişkek, s. 37-63
 • Energy Information Administration (EIAa). (2013). Country analysis brief http://www.eia.doe.gov/countries/country-data.cfm?fips=RS (Erişim Tarihi: 3 Kasım 2014)
 • Energy Information Administration (EIAb). (2013). (Erişim Tarihi: 5 Kasım 2014). http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rbrte&f=m
 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). (Erişim tarihi: 10 Kasım , 2014).
 • Fischer, S & Sahay R. (2000). “The Transition Economies after Ten Years”, NBER Working Paper Series,7664
 • Fisher, S. & R. Sahay (2004), Transition economies: the role of institutions and Inıtal Conditions, Festschrift In Honor of Guillermo A. Calvo, April 15-16
 • Freedom hause veri setleri, https://www.freedomhouse.org/
 • Falcetti, E., Raiser, M., & Sanfey, P. (2002). “Defying The Odds: Initial Conditions, Reforms, And Growth İn The First Decade Of Transition”, Journal Of Comparative Economics, 30(2), pp:229-250.
 • Fidrmuc, J. (2003). Economic reform, democracy and growth during post-communist transition. European Journal of Political Economy, 19(3), 583-604.
 • Güler, E. (2012). “Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm?”, Business and Economics Research Journal, 3(3), s:93-120 IMF. (2000). World Economic and Financial Surveys.
 • Johansen, S., (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors,” Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 12, No. 2–3, pp. 231–254.
 • Kazgan, G. (2005). Küreselleşme ve ulus-devlet yeni ekonomik düzen. 4. bs., İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Kolodko, W. G (2000), Globalization and Catching-Up, From Recession to Growth in Transition Economics, IMF Working Paper, WP/00/100
 • Kule, D. & Haderi, S. (2001), Macroeconomic Consolidation : Achievements And Challenges, Bank of Albania, Discussion Paper, 270-297
 • Lawson, C., & Wang, H. (2004). Economic transition in central and Eastern Europe and Union: the http://opus.bath.ac.uk/17344/1/transition-5th.pdf (Erişim tarihi: 09/12/2014) Which policies worked?.
 • Mahadeva, L. & Robinson, P. (2004), “Unit Root Testing to Help Model Building”, A. Blake ve G. Hammond (der.), Handbooks in Central Banking, Centre for Central Banking Studies, Bank of England, No. 22 July
 • Mickiewicz, T.M. (2005). “Post Communist Recessions Re-examined” , School Of Slavonic and East European Studies, WP, (55)
 • Mussurov, A. (2008), “Economic Growth and Poverty Reduction: The Kazakh Story”, Norwegian Institute Of International Affairs (NUPI),
 • Örnek, İ., Taş S. ve Yıldırım, M. (2008), Geçiş Ekonomileri, Ekin Basım Yayın Dağıtım
 • Radulescu, R., & Barlow, D. (2002). The relationship between policies and growth in transition countries. Economics of Transition, 10(3), 719-745.
 • Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: EViews Uygulamalı. Geliştirilmiş Üçüncü Baskı Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, ss.484-522.
 • World Bank (2002), “Transition – The First Ten Years: Analysis and Lesson or Eastern Europe and the Former Soviet Union”, World Bank, Washington D.C.
 • World Bank. (1996). ”World Development Report: From Plan to Market”, London, Oxford University Press
 • International Monetary Fund. www.imf.org
 • Yapraklı, S. (2007). Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2): 291.
 • Yurdakul, F. (2000).”Yapısal Kırılmaların Varlığı Durumunda Geliştirilen Birim Kök Testleri”, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2): 24