Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi

Ricania japonica (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae) Doğu Karadeniz bölgesinde önemli bir zararlıdır. Bölgede çay üretimi yapılmasından dolayı mücadelesinde kimyasallar yerine biyolojik mücadele gibi alternatif mücadele yöntemleri ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle ele alınan bu çalışmayla R. japonica’nin biyolojik mücadelesinde kullanılma potansiyeli olan doğal düşmanlar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 2017-2020 yılları arasında Doğu Karadeniz Bölgesine ait Trabzon, Rize ve Artvin illerinde bulunan zararlı R. japonica ve konukçuları ile yürütülmüştür. Çalışmada zararlının doğal biyolojik mücadelesine katkı sağlayacak çok sayıda predatör ve parazitoit tür saptanmıştır. Bu doğal düşmanlardan Aprostocetus sp. ve Polynema sp. zararlıya karşı olası potansiyel parazitoidler olarak belirlenmiştir. Ayrıca ölü R. japonica erginlerinden yapılan izolasyonlar sonucunda zararlının entomopatojen fungus Beauveria bassiana tarafından enfekte edildiği saptanmıştır. Bu çalışmada saptanan parazitoit türler ve entomopatojen fungus ile yapılacak ayrıntılı çalışmaların zararlının biyolojik mücadelesine önemli katkılar sunabileceği düşünülmektedir.

A Study on the Determination of Potential Natural Enemies that can be Used in Biological Control of the Important Pest of the Black Sea, Ricania japonica

Ricania japonica (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniida) is an important pest in the Eastern Black Sea Region. Due to the tea production, alternative management methods such as biological control should be used instead of chemical control in the region. Therefore, natural enemies that have potential to use in biological control of R. japonica were determined in this study. The study was carried out with pest R. japonica and its hosts in Trabzon, Rize and Artvin provinces of the Eastern Black Sea Region between 2017-2020. Many predator and parasitoid species that will contribute to the natural biological control of the pest were determined. Among them, Aprostocetus sp. and Polynema sp. were determined as potential parasitoids against the pest. Additionally, according to isolations made from dead R. japonica adults, it was determined that the pest was infected by the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana. It is thought that results of the detailed studies which will be made with the parasitoid species and entomopathogenic fungi identified in this study can contribute significantly on biological control of the pest.

Kaynakça

Akıner M. M., Öztürk M., Güney İ. and Usta A. (2020). Natural infection potential and efficacy of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana against Orosanga japonica (Melichar). Egyptian Journal of Biological Pest Control, 30:68.

Ak K., Güçlü Ş. ve Sekban R. (2013). Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeni Bir Zararlı Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae)’a Karşı Azadirachtin ve Spinosad Etki Maddeli Biyopestisitlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1): 10-14.

Ak K., Güçlü Ş., Eken C. ve Sekban R. (2015). Türkiye için yeni bir zararlı Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae). Türkiye Entomoloji Dergisi, 39(2): 179-186.

Anonymous (2020a). https://wellcomecollection.org/works/ekayc6ga, (erişim tarihi 04.11.2020).

Anonymous (2020b). https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysoperla_carnea, (erişim tarihi: 04.11.2020).

Avidzba N.S. ve Bobokhidze Z. M. (1982). Biophenology of the Japanese leafhopper. Zashchita Rastenii, No:6, 36pp.

Baştuğ G. ve Kasap İ. (2015). Çanakkale ili Coccinellidae (Coleoptera) familyası üzerine faunistik çalışmalar. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 6(1): 41-50.

BKÜ (2020). Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı Programı. https://bku.tarimorman.gov.tr/Arama/Index, erişim tarihi: 11.11.2020.

Bolu H. ve Uygun N. (2003). Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstıklarında Coccoidea türleri, yayılış alanları, bulaşma oranları ve doğal düşmanlarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 43 (1-4) : 111-123.

Bora T. ve Karaca İ. (1970). Kültür Bitkilerinde Hastalığın ve Zararın Ölçülmesi. Ege Üniv. Matbaası, Bornova/İzmir.

Brown P. M. J., Adriaens T., Bathon H., Cuppen J., Goldarazena A., Hagg T., Kenis M., Klausnitzer B. E. M., Kovar I., Loomans A. J. M., Majerus M. E. N., Nedved O., Pedersen J., Rabitsch W., Roy H. E., Ternois V., Zakharov I. A. and Roy D. B. (2008). Harmonia axyridis in Europe: spread and distribution of a non-native coccinellid. In: From Biological Control to Invasion: the Ladybird Harmonia axyridis as a Model Species. H.E. Roy, E. Wajnberg (eds.), pp.:5-21, Springer, doi: 10.1007/978-1-4020-6939-0_2.

Cahenzli F., Pfiffner L. and Daniel C. (2017). Reduced crop damage by self-regulation of aphids in an ecologically enriched, insecticide-free apple orchard. Agronomy for Sustainable Development, 37: 65.

Charles J. G. ve Allan D. J. (2004). Passionvine hopper, Scolypopa australis (Walker) (Hemiptera: Ricaniidae), egg parasitism by Aphelinidae (Hymenoptera) in New Zealand. New Zealand Entomologist, 27: 83-89.

Demirbağ Z., Nalçacioğlu R., Kati H., Demir İ., Sezen K. ve Ertürk Ö. (2008). Entomopatojenler ve Biyolojik Mücadele. Esen Ofset Matbaacılık, Trabzon, 325s.

Dobhal, R. (2014). Studies on Biodiversity and Taxonomy of the Family Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Doon Valley. Forest Research Institute University, Department of Forest Entomology, PhD Thesis, Dehradun, Uttarakhand, India, 379 p.

Göktürk, T. ve Aksu Y. (2014). Tarım ve orman alanlarında zarar yapan Ricania simulans (Walker) 1851 (Hemiptera: Ricaniidae)’un morfolojisi, biyolojisi ve zararı. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 7-9 Nisan 2014, Antalya, Ed: Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, s: 279-281.

Göktürk T. ve Mıhlı A. (2015). Doğu Karadeniz sahil şeridinin önemli zararlısı Ricania simulans (Walker,1851) (Hemiptera: Ricaniidae)’ın mücadelesi üzerine araştırmalar. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 16(1): 89-93.

Kılınçer N., Yiğit A., Kazak C., Er M. K., Kurtuluş A. ve Uygun N. (2010). Teoriden pratiğe zararlılarla biyolojik mücadele. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1(1):15-60.

Koch R. L. and Galvan T. L. (2008). Bad side of a good beetle: the North American experience with Harmonia axyridis. BioControl, 53:23–35.

Laudonia S., Lucchi A., Rossi E. and Viggiani G. (2017). First report on egg-parasitoids of the Asian planthopper Ricania speculum. Bulletin of Insectology, 70(2): 177-180.

Logan D. P., Allison P. A. and Stannard K. (2002). Selection of wild hosts for feeding by Passion vine hopper, Scolypopa australis (Walker) (Hemiptera: Ricaniidae) in the Bay of plenty. New Zealand Plant Protection, 55: 368-373.

Portakaldalı M. ve Satar S. (2010). Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 50(3): 89-99.

Rajeswaran J., Duraimurugan P. and Shanmugam P.S. (2005). Role of spiders in agriculture and horticulture ecosystem. Journal of Food, Agriculture &Environment, 3(3&4): 147-152.

Sancak Z. (2007). Doğu Karadeniz Bölgesi Örümceklerinin (Araneae) Sistematik ve Faunistik Açıdan İncelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 198 s.

Tunaz H., Işıkber A. A., Er M. K., Mart C., Uygun, N. ve Satar S. (2010). Coccinellid parazitoiti, Dinocampus (Perilitus) coccinellae (Schrank) (Hymenoptera: Braconidae) tarafından parazitlenen Coccinella septempunctata L. erginlerinin Adana, Osmaniye ve Mersin illerinde dağılımı. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1(2):139-150.

TÜİK (2019). Türkiye İstatistik Kurumu Web Sayfası. www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 04.09.2020)

Uygun, N. (1981). Türkiye Coccinellidae (Coleoptera) Faunası Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Adana Bilimsel Araştırma ve İnceleme Tezleri, 48: 110 s.

Vilaivan V., Amornsak W. and Gordh G. (2016). Development, reproduction and longevity of Aprostocetus sp. (Hymenoptera: Eulophidae), an egg parasitoid of the Brown planthopper, Nilaparvata lugens (Stal) (Hemiptera: Delphacidae). Agriculture and Natural Resources, 50(4): 291-294.

White T. J., Bruns T, Lee S. and Taylor J. (1990). Amplification and Direct Sequencing of Fungal Ribosomal RNA Genes for Phylogenetics. In: PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications, eds. Innis, M. A., D. H. Gelfand, J. J. Sninsky, and T. J. White. Academic Press, Inc., New York, Pp. 315-322.

Yefremova Z. A., Civelek H. S., Boyadzhıev P. S., Dursun O. and Eskin A. (2010). Contributions to the Turkish Eulophidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) with new records. Türkiye Entomoloji Dergisi, 34(4): 447-463.

Zimmermann G. (2007). Review on safety of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Beauveria brongniartii. Biocontrol Science and Technology, 17(5/6): 553-596.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cutarim860799, journal = {Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi}, issn = {2636-7874}, eissn = {2630-6034}, address = {Çukurova Tarım Gıda Bil. Der. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Ünitesi Balcalı-Sarıçam 01330 Adana}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {36}, pages = {59 - 70}, doi = {}, title = {Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Tüfekli, Mustafa and Tireng Karut, Şebnem and Akmeşe, Vahdettin and Sekban, Reyhan and Aydın, Emine and Karadeniz, Şemsi} }
APA Tüfekli, M , Tireng Karut, Ş , Akmeşe, V , Sekban, R , Aydın, E , Karadeniz, Ş . (2021). Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi . Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 36 (1) , 59-70 .
MLA Tüfekli, M , Tireng Karut, Ş , Akmeşe, V , Sekban, R , Aydın, E , Karadeniz, Ş . "Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi" . Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 36 (2021 ): 59-70 <
Chicago Tüfekli, M , Tireng Karut, Ş , Akmeşe, V , Sekban, R , Aydın, E , Karadeniz, Ş . "Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 36 (2021 ): 59-70
RIS TY - JOUR T1 - Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi AU - Mustafa Tüfekli , Şebnem Tireng Karut , Vahdettin Akmeşe , Reyhan Sekban , Emine Aydın , Şemsi Karadeniz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 70 VL - 36 IS - 1 SN - 2636-7874-2630-6034 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi %A Mustafa Tüfekli , Şebnem Tireng Karut , Vahdettin Akmeşe , Reyhan Sekban , Emine Aydın , Şemsi Karadeniz %T Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi %D 2021 %J Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi %P 2636-7874-2630-6034 %V 36 %N 1 %R %U
ISNAD Tüfekli, Mustafa , Tireng Karut, Şebnem , Akmeşe, Vahdettin , Sekban, Reyhan , Aydın, Emine , Karadeniz, Şemsi . "Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 36 / 1 (Haziran 2021): 59-70 .
AMA Tüfekli M , Tireng Karut Ş , Akmeşe V , Sekban R , Aydın E , Karadeniz Ş . Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi. Çukurova Tarım Gıda Bil. Der.. 2021; 36(1): 59-70.
Vancouver Tüfekli M , Tireng Karut Ş , Akmeşe V , Sekban R , Aydın E , Karadeniz Ş . Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 2021; 36(1): 59-70.
IEEE M. Tüfekli , Ş. Tireng Karut , V. Akmeşe , R. Sekban , E. Aydın ve Ş. Karadeniz , "Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, c. 36, sayı. 1, ss. 59-70, Haz. 2021
  • ISSN: 2636-7874
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

3.6b 5.3b