ARMONİ EĞİTİMİNDE HİCAZ MAKAM DİZİSİ KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Bu araştırma Hicaz makam dizisi ile işlenen armoni dersinin bilişsel alan başarısına etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Tek grup ön test-son test deneysel deseninin kullanıldığı araştırmada, çalışma grubu 27 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Makamsal Armoni Başarı Testi ile toplanmıştır. Başarı testi, çalışma grubuna araştırmacı tarafından verilen 9 haftalık Hicaz makam dizisi ile entegre edilmiş armoni dersi öncesinde ve sonrasında uygulanmış ve toplanan veriler SPSS veri işleme programında analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin deney öncesinde Başarı testinden aldıkları puan ortalamalarının, deney sonrasında yapılan Başarı testinden aldıkları puan ortalamalarından anlamlı derecede farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca çalışma grubuna online anket şeklinde uygulanan “Hicaz makamı ile işlenen armoni dersine yönelik öğrenci görüşleri” cevaplarının incelenmesi sonucunda ise öğrencilerin büyük kısmının Hicaz makamı ile işlenen armoni dersine karşı olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:

Armoni, Hicaz, makam, armoni eğitimi

THE EFFECT OF USING THE HICAZ MAQAM SCALE IN HARMONY EDUCATION ON STUDENT ACHIEVEMENT

This study was conducted to reveal the effect of the harmony lesson taught with the Hicaz Maqam scale on cognitive domain achievement. The study group consisted of 27 students in the research in which one group pretest-posttest experimental design was used. The quantitative data of the study were collected with the Makamsal Harmony Achievement Test developed by the researcher. The achievement test was administered to the study group before and after the 9-week harmony lesson integrated with the Hicaz maqam scale given by the researcher and the collected data were analyzed in the SPSS data processing program. As a result of the analysis, it was seen that the mean scores of the students from the achievement test before the experiment differed significantly from the mean scores of the students from the achievement test after the experiment. In addition, as a result of the examination of the answers to the "Student opinions about the harmony course taught with the Hicaz maqam" applied to the study group in the form of an online questionnaire, it was seen that most of the students expressed positive opinions about the harmony course taught with the Hicaz maqam.

___

 • Albuz, A. (2011). Türk müziğinde çok seslilik yaklaşımları. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(1), 51-66. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujad/issue/8720/108880
 • Avşar, M. (2018). Kodály prensiplerine göre işlenen armoni dersinin öğrencilerin armonik derece duyumuna etkisi. Socıal scıences studıes journal (SSSJournal). 2018-17. 1551-1558. https://doi.org/10.31811/10.26449/sssj.539
 • Bağcı, H. (2009). Eşlik Desteğinin Armoni ve Solfej Eğitimindeki Başarı Düzeyine Etkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Bakihanova, Z. (2003). Armoni. Bilkent Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K, E., Akgün, E, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. 10. Baskı. Pegem Akademi.
 • Çokamay, B. (2020). Türk Müziğinin Çok Seslendirilmesinde Tonal Armoni. Eğitim Yayınevi.
 • Elhankızı, A. (2012). Armoni (Klasik Batı Sistemine Rus Ekolü Yaklaşımları). Eğitim Yayınevi.
 • Eroy, O. (2014). Türk müziği ezgilerinin modern armoniyle düzenlenerek piyano eğitiminde kullanılması [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Hindemith, P. (2007). Ses işçiliği. Çeviren: Yavuz Oymak. Birinci baskı. Norgunk yayıncılık.
 • Koç, N. (2019). Standart başarı testlerinin, bir eğitim sisteminde verilen çeşitli kararlardaki yeri ve önemi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 17 (1), 159-172. http://dx.doi.org/10.1501/Egifak_0000001047
 • Kostka, S., Payne, D. (1999). Tonal Harmony with an Introduction to Twentieth-Century Music. (4th. Edition). By The McGraw-Hill Companies. Printed in The United States of America.
 • Lehimler, E. (2014) Geleneksel Türk Müziğine Dayalı Viyolonsel Öğretimine Yönelik Bir Model Önerisi ve Uygulamadaki Görünümü (Hüseyni Makamı Örneği). [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Önder, O. (2020). Müzik eğitimi anabilim dallarındaki Viyolonsel eğitiminde hicaz saz semâilerinin Kullanımına yönelik bir model önerisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Özçelik, D. A. (1992). Eğitim programları ve öğretim. ÖSYM Yayınları.
 • Özkan, İ.H. (2000). Türk Mûsikisi Nazariyatı ve Usûlleri-Kudüm Velveleleri. Ötüken Neşriyat.
 • Piston, W. (1959). Harmony. Published by Victor Gollancz Ltd, Printed Lowe and Brydone Ltd. copyright 1948, by W. W. Norton & Company.
 • Say, A. (2005). Müzik Sözlüğü-Müzik ansiklopedisi. 2. Basım.
 • Schenker, H. (1968). Harmony. The university of Chicago press. English translated by Elisabeth Mann Borgese.
 • Sevgi, A. (2005). Müzik öğretmenliği mesleği gerekleri doğrultusunda bir armoni eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 199-211. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/6757/90876
 • Sun, M. (2013). Türk Müziği Makam Dizileri. Sun Yayınevi.
 • Tunç, T. (2016). Piyano Öğretiminde Türk Müziği Kaynaklı Kontrpuantal Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Bir Çalışma Modeli. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Usman, O. (2017). Temel Armoni. 2. Cilt. Eğitim Yayınevi.
 • Yıldırım, F. (2012) Kulak Eğitimi Derslerinde Makamsal Türk Müziği Dizilerinden Yararlanmaya Yönelik Bir Model Önerisi ve Öğrenci Başarışına Etkisi. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Selçuk üniversitesi.

___

APA Kurşunet, H. B. & Otacıoğlu, S. (2023). ARMONİ EĞİTİMİNDE HİCAZ MAKAM DİZİSİ KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ . Online Journal of Music Sciences , 8 (1) , 67-84 . DOI: 10.31811/ojomus.1309837