Tanzimat Döneminden Cumhuriyet Türkiye’sine ve de Avrupa Birliği Adaylığına Uzanan Süreçte Yaşanan Değişimler: Toplumsal Değişim Temelli Okumalar

Toplumsal değişimin ne olduğunu ve dinamiklerini kavrayabilmek için öncelikle toplumsal yapı ve yapı-fail ilişkisinin ne olduğu üzerinde durmakta yarar var. Toplumsal değişim nedir? Toplumsal yapı nedir? Sorularına sosyoloji geleneği içerisinde birçok yorum getirilmektedir. Farklı ekollerin bu sorulara verdiği yanıtlar içerisinde öncelikle pozitivist, yorumsamacı ve eleştirel ekol üzerinden yorumlayacak olursak, yorumsamacı ve eleştirel ekolün biraz daha pozitivist ekole karşıt bir bakış içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.

___

  • Ergan, N.G. (2020). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Ankara: Siyasal Yay.
  • Karpat, K.H. (2020). Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, İstanbul: Timaş Yay.
  • Keyder, Ç. (2013). Memalik-İ Osmaniye’den Avrupa Birliğine, İstanbul: İletişim Yay.
  • Mardin, Ş. (2020). Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İstanbul: İletişim Yay.
  • Mardin, Ş. (2020). Türk Modernleşmesi, İstanbul: İletişim Yay.
  • Mardin, Ş. (2017). Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim-Bedüzzaman Said Nursi Olayı, İstanbul: İletişim Yay.
  • Sunar, L. (2019). Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, Ankara: Nobel Yay.
  • Şen, H. ve Turguter, E.A. (2014). Anthony Giddens’ın Sosyolojik Teorisinin Epistemolojik Arka Planı: Sosyoloji Dergisi.
  • Yıldırım, E. (1999). Anthony Giddens’ın Yapılanma Teorisi, Ankara: 5.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi.
  • Zürcher, E. J. (2020). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul: İletişim Yay.