Güvencesiz çalışmanın hukuki dayanakları

Çalışma yaşamını düzenleyen yasaların önemli bir bölümü son on yıl içerisinde değişmiştir. Yapılan değişikliklerin neredeyse tamamında, çalışanlara ilişkin yasal korumanın zayıflatılması, değim yerindeyse sulandırılması ortak paydayı oluşturmuştur. Bu değişikliklerle aslında Güvencesiz bir çalışma yaşamının hukuki alt yapısının inşa edildiği ilan edilmiştir. Makalemizde bu süreç, “güvencesizlik” kavramı ile birlikte ele alınıp, güvencesizliğin yaratılmaya çalışılan hukuki çerçevesi ortaya konulmaya çalışılacaktır.

A substantial part of the laws regulating labour life have been amended for the last ten years. Weakening legal protection of workers is the common part of almost all of those amendments. It is, in fact, declared by those amendments that the legal base of insecured working life has been built. In this paper, this process will be dealed through the concept of "insecurity" and the efforts of creating legal base for insecurity will be discussed.

Kaynakça

Alpagut, G.(1998) “İstihdam Büroları Konusunda Uluslar arası Alandaki Gelişmeler”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 14, Sayı 6 Mayıs 1998, ss. 9-25

Akgeyik, T. (2009) “Asgari Ücrette Esnek Modelleme: Bölgesel Asgari Ücret Yaklaşımı”, 10. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 23-25 Mayıs 2008, Türk İş Yayını, ss. 335-343

Bales, K, (2002) Kullanılıp Atılanlar Küresel Ekonomide yeni Kölelik, İstanbul: Çitlembik Yayınları

Blanpain R, (2009) "XXI.Yüzyılın Çalışma Dünyasında İstihdam Edilebilirlik", Editör, Marco Biagi, İş Yaratma ve İş Hukuku Korumadan Öngörülü Eyleme, MESS Yayın No:405, ss. 21-30

Berg J. ve Kucera D., (2010) İşgücü Piyasası Kurallarının Savunusu, Gelişmekte Olan Dünyada Adaleti Sağlamak, ILO yayınları, Elif Yayınevi Anakara, Çev.Berke Erişen

Cordouan J., (1998) “Emek Piyasası ve Uluslar arası Normlar”, Türk Endüstri İlişkileri Derneği III.Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi, 14-16 Ekim, ss. 183-188

Çakır Ö., (2007) “İşini Kaybetme Kaygısı: İş Güvencesizliği”, Çalışma ve Toplum, Sayı; 12, 2007/1, ss.117-140

Çelik N., İş Hukuku Dersleri , Beta Yayınları, 15. Baskı, 2000 İstanbul

Ekin N., (2001) Türkiye’de İş Piyasasının Yeniden Yapılanması: Özel İstihdam Büroları, İTO yayını Yayın NO: 2001-30

Erdut Z, (1998) ”İstihdam Politikaları Açısından İş Kur: İstihdam Hizmetlerinin Yeniden Örgütlenmesi”, Türk Endüstri İlişkileri Derneği III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi, 14-16 Ekim, ss.149-171

Ersoy B., (1954) “İşçi Gözü İle İşçi Ve İşveren Münasebetleri”, Sosyal Siyaset Konferansları, İ.Ü. İktisat fakültesi İktisat ve İçtimiyat Enstitüsü, İstanbul, 6 Kitap, ss. 47-56

Yöney F.Z, (2001) “İstihdam Hizmetlerinin Değişen Yapısı Ve Özel İstihdam Büroları”, www.isgüc.org http://www.isguc.org/?p=article&id=100&cilt=3&sayi=1&yil=2001 erişim 24.09.2011

Necdet N, (2004) “Özel İstihdam Büroları”, Mercek Nisan 2004, ss. 81-85

Kessler G., (1948) “İşçi Sendikalarının Vazifeleri Ve Karşılaştıkları Güçlükler”, Çev. Ekmel Zadil, İçtimai Siyaset Konferansları, İ.Ü. İktisat ve İçtimiyat Enstitüsü, İstanbul, 1948, 1. Kitap, ss. 7-15

Koçoğlu M.Ş, (2003) İntes Çözüm Arama Konferansı Yeni İş Kanunu Işığında Çalışma Hayatı Uygulamaları 20.06.2003, ss. 2-4

Narmanlıoğlu Ü, (2001) İş Hukuku II Toplu İş İlişkileri, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi yayını,

Özdemir G.Y., (2010) “Despotik Emek Rejimi Olarak Taşeron Çalışma”, Çalışma ve Toplum, 2010/4 sayı:27 ss. 35-50

Özkan A.E., (1997) “Özel İstihdam Büroları”, Mercek, Nisan 1997 ss.116-125

Özveri Murat, (2008) “İş Bulmaya Aracılık Bordro Şirketleri Özel İstihdam Büroları”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik, sayı 17, 2008, ss. 67-77

Pirler B., (2000) “Çağdaş Olmak Bu kadar Zor mu? -Çağdaş İş Kanunu İstiyoruz” İşveren, Eylül 2000 ss.1

Pirler B., İntes Çözüm Arama Konferansı, Yeni İş Kanunu Işığında Çalışma Hayatı Uygulamaları 20.06.2003, ss. 4-7

Rodriguez M, Bravo P. Ve Ferrer: (2003) "İş yaratma Politikalarında İş Hukukunun ve Endüstriyel İlişkilerin Rolü, Editör, Marco Biagi, İş Yaratma ve İş Hukuku Korumadan Öngörülü Eyleme, MESS Yayın No:405 s. 3 ss. 31-42

Sayın A. K., (2002) Emek Piyasalarında Aracılık ve Özel İstihdam Büroları, Türkiye İş Kurumu yayını ANKARA,

Süral N., (2007) “4857 Sayılı İş Kanunumuzda Esneklik Açılımları”, İşveren Eylül 2007-Özel ek

Süzek S., (2006) İş Hukuku, 3. Baskı, Beta yayınları, 2006 İstanbul Uçkan B., (2002) “Geçici İstihdam Büroları Ve CIETT” 2002 http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=521&id=31 Erişim; 24.09.2011

Uzun Bekir, “Kıdem Tazminatı Fonu” Yerine “Kıdem Tazminatı Garanti Fonu” Önerisi, Yayımlanmamış Makale

Watts J., (2004) Trade Societies and Strikes, Machinery and Cooperative Societies,Manchester 1865, s. 52, 53. Aktaran Marks, Kapital, Çev. Alaattin Bilgi, Yedinci Baskı Ankara; Sol yayınları, 2004, s.524, dip not:25

Kaynak Göster