Farklı emek kategorileri açısından kadın yoksulluğu

Bu çalışmanın temel amacı, kadınların yoksulluğa karşı mücadelede emeklerini üretim ve yeniden üretim süreçlerinde nasıl kullandıklarını analiz etmektir. Ayrıca farklı emek kategorileri (düzenli, düzensiz gelir kazanan ve ev kadınları) açısından kadınların yoksulluk deneyimleri arasında önemli bir farklılık olup olmadığı incelenmektedir. Kadın yoksulluğu kadın emeğinin üretim ve yeniden üretim süreçlerinde çift yönlü değersizleştirilmesi olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu inceleme ev kadını, düzenli ve düzensiz gelir elde eden 105 kadınla yapılan alan araştırmasına dayanmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, farklı emek kategorileri açısından kadınların refah düzeyleri ve yoksulluğa karşı emek kullanma biçimleri sadece bir derece sorunudur. Ancak bütün kadınlar yeniden üretim süreçlerinde yaşam maliyetlerini aşağıya çekmek için yoğun emek harcamaktadır.

Woman’s poverty in terms of different labor categories

The main aim of this study is to analyse how women use their labor in the production and reproduction processes against poverty. Moreover, it is examined whether there is an important difference among women’s poverty experiences in terms of different labor categories (regular, irregular income earner women and housewives). Woman’s poverty is conceptualized as double devalorization of woman’s labor in the production and reproduction processes. This examination depends on the survey which was conducted with 105 women who are housewives, regular and irregular income earner. According to research results, women’s welfare level and forms of labour used against poverty are just a matter of degree in terms of different labor categories. However, all women have spent intensive labour in order to decrease the living costs in the reproduction process.

___

Akın, A., Kardam. F. ve Toksöz, G. (1998) “Kadın Araştırmalarında Yöntem Sorunu ve Kadın İstihdamının Geliştirilmesi (KİG) Projesi”, İktisat Dergisi, 377 (Mart): 16–25.

Baden, S. ve Milward, K. (1997) Gender, Inequality and Poverty: Trends, Linkages, Analysis and Policy Implications, Bridge Report, No. 30, Sussex: Institute of Development Studies. www.ids.ac.uk/bridge/report_gender-pov.htm

Baysu, G. (2002) Looking at Women’s Poverty in Poor Households, Basılmamış Master Tezi, Ankara: Bilkent Üniversitesi.

Beneria, L. (1992) “The Mexian Debt Crisis: Restructuring the Economy and the Household”, L. Beneria ve S. Feldman (ed), Unequal Burden: Economic Crisis, Persistent Poverty and Women’s Work içinde, Boulder, CO, USA: Westview Press.

Beneria, L. ve Feldman, S. (ed.) (1992) Unequal Burden: Economic Crisis, Persistent Poverty and Women’s Work, Boulder, CO, USA: Westview Press.

Bora, A. (2002) “Olmayanın Nesini İdare Edeceksin?: Yoksuluk, Kadınlar ve Hane”, N. Erdoğan (ed.), Yoksulluk Halleri: Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri içinde, Demokrasi Kitaplığı Yayınevi, İstanbul.

Bradshaw, J., Finch, N., Kemp, P., Mayhew, E. ve Williams, J. (2003) "Gender and Poverty in Poverty", Working Paper Series No. 6, Equal Opportunities Commission.

Brannen, J. ve Wilson, G. (eds.) (1987) Give and Take in Families in Resources Distribution, London: Allen and Unwin.

Carr, M., Chen, M. A. ve Tate, J. (2000) "Globalization and Home-Based Workers", Feminist Economics, 6(3): 123-142.

Chant, S. (1994) “Women and Poverty in Urban Latin America: Mexican and Costa Rican Experiences” , F. Meer (ed.), Poverty in 1990s:The Responses of Urban Women içinde, UNESCO and Iternationl Social Science Council: Paris, 87–115.

Chant, S. (2003) "The ‘Engendering’ of Poverty Analysis in Developing Regions: Progress Since the United Nations Decade For Women, and Priorities for the Future", New Working Paper Series, Issue 11, Gender Institute.

Charles, N. ve Kerr, M. (1987) "Just the Way It Is: Gender and Age Differences in Family Food Consumption", J. Brannen and G. Wilson (ed.), Give and Take in Families: Studies in Resources Distribution içinde, London: Allen and Unwin.

Crompton, R. (1997) Women and Work in Modern Britain, New York: Oxford University Press Inc.

Çağatay, N. ve Özler, S. (1995) "Feminization of the Labor Force: The Effects of Long-Term Development and Structural Adjustment", World Development, 23(11): 1883–1894.

Daly, M. (1989) Woman and Poverty, Dublin: Attic Press.

Dwyer, D. ve Bruce, J. (1988) A Home Divided: Women and Income in the Third World, Stanford: Stanford University Press.

Ecevit, Y. (1990) "Kentsel Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Konumu ve Değişen Biçimleri", Ş. Tekeli (ed.), Kadın Bakış Açısından Kadınlar içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 117–128.

Ecevit, Y. (1998) “Küreselleşme, Yapısal Uyum ve Kadın Emeğinin Kullanımında Değişmeler”, F. Özbay (ed), Küresel Pazar Açısından Kadın Emeğinde ve İstihdamında Değişmeler: Türkiye Örneği içinde, İstanbul: T.C. Başbakanlık-Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve İnsan Kaynağı geliştirme Vakfı.

Erman, T., Kalaycıoğlu, S. ve Rittersberger-Tılıç, H. (2002) "Money Earning Activities and Empowerment of Rural Migrant Women in the City: The Case of Turkey", Women’s Studies International Forum, 888(1): 1-16.

Evans, A. (1991) "Gender Issues in Rural Household Economics", IDS Bulletin, 22(1): 51–59.

Florence, B.E. (1996) “After Revolution: Neo-Liberal Policy and Gender in Nicaragua”, Latin America Perspective, 23(1):27–48.

Folbre, N. (1986) "Cleaning House: New Perspectives on Households and Economic Development", Journal of Development, 22(1): 5–40.

Glendinning, C. ve Millar, J. (1992) Women and Poverty in Britain the 1990s, London: Harvester Wheatsheaf.

Gonzalez de la Rocha, M. (1994) The Resources of Poverty: Women and Survival in a Mexican City, Oxford: Blackwell.

Graham, H. (1987) "Being Poor: Perceptions and Coping Strategies of Lone Mothers", J. Brannen and G. Wilson (eds.), Give and Take in Families: Studies in Resources Distribution içinde, London: Allen and Unwin.

Güneş, F. (2006) Woman’s Labor and Poverty: The Case of Eskisehir in Turkey, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara: ODTÜ.

Güneş, F. (2010) “Yoksullukla Başa Çıkma Stratejileri, ‘Kaynakların Yoksulluğu’ ve Kadın Emeği”, folklor/edebiyat, 64 (4), 33–64.

Humphery, J. (1996) “Responses to Recession and Restructuring: Emplyoment Trends in the Sao Paula Metropolitan Region, 1979–87”, The Journal of Develeopment Studies, Vol.33, No:1: 40–62.

Jaiyebo, O. (2003) “Women and Household Sustenance: Changing Livelihood and Survival Strategies in the Peri-Urban Areas of Ibadan”, Environment and Urbanization, Vol.15, No: 1: 111–120.

Jeffersen, T. ve King, J. E. (2001) “Never Intended To Be A Theory of Everything: Domestic Labor in Neoclassical and Marxian Economics”, Feminist Economics, 7(3): 71–101.

Joekes, S. ve Watson, A. (1994) Women and the New Trade Agenda, New York: UNIFEM.

Joekes, S. (1995) "Trade Related Employment for Women in Industry and Services in Developing Countries", Occasional Paper, No. 5, Geneva: UNRISD.

Kabeer, K. (1991) "Gender, Production and Well-Being: Rethinking the Household Economy", IDS Discussion Paper, No. 288, Bringhton: IDS.

Kalaycıoğlu, S. ve Rittersberger-Tılıç, H. (2001) Evlerimizdeki Gündelikçi Kadınlar, İstanbul: Su.

Kalaycıoğlu, S. ve Rittersberger-Tılıç, H. (2002) “Yapısal Uyum Programlarıyla Ortaya Çıkan Yoksullukla Başetme Stratejileri”, Kentleşme Göç ve Yoksulluk, 197–247.

Katz, E. (1997) "The Intra-Household Economics of Voice and Exit", Feminist Economics, 3(3): 25–46.

Land, H. (1983) "Poverty and Gender: The Distribution of Resources within Families", M. Brown (ed.), The Structure of Disadvantage içinde, London: Heinemann.

Lingman, L. (2005) Structural Adjustment, Gender and Household Survival Strategies: Review of Evidence and Concerns. http://www.umich.edu/~cew/PDFs/pubs/lingamrept.pdf

Lordoğlu, K ve Minibas, T (1999) Çalışmaya Hazır İşgücü Olarak Kentli Kadınlar ve Değişimi, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü: Ankara.

Lonsdale, S. (1992) "Patterns of Paid Work", C. Glendinning and J. Millar (ed.), Women and Poverty in Britain the 1990s içinde, London: Harvester-Wheatsheaf.

Millar, J ve Glendinning, C. (1989) “Gender and Poverty”, Journal of Social Policy, 18(3):363–81.

Moser, C.O.N. (1992) "Adjustment From Below: Low-Income Women, Time and Triple Role in Guayaqil, Ecuador", H. Afshar and C. Dennis (ed.), Women and Adjustment Policies in the Third World içinde, Basingstoke: Macmillan.

Moser, C.O.N. (1993) Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training, London: Routledge.

Moser, C.O.N. (1998) "Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies: The Asset Vulnerability Framework", World Development, 26(1): 1–19.

ODTÜ (2000) Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri-Ankara Örneği, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşleri.

Pahl, J. (1980) "Patterns of Money Management Within Marriage", Journal of Social Policy, 9 (3): 313–335.

Pahl, J. (1983) "The Allocation of Money and The Structuring of Inequality Within Marriage", Sociological Review, 13: 237–62.

Pahl, J. (1989) Money and Marriage, London: Macmillan.

Payne, S. (1991) Women, Health and Poverty: An Introduction, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Piachaud, D. (1982) "Patterns of Income and Expenditure Within Families", Journal of Social Policy, 11(4): 469–81.

Razavi, S. (1999) "Export Oriented Employment, Poverty and Gender: Contested Accounts", Development and Change, 30: 653–683.

Rodriguez, L. (1994) ”Housing and Household Survival Strategies in Urban Areas: A Case Study of Solanda Settlement, Quito, Ecudor”, F.Meer (ed.), Poverty in 1990s:The Responses of Urban Women içinde, UNESCO and Iternationl Social Science Council: Paris, 135–150.

Ruspini, E. (1999) "The Contribution of Longitudinal Research to the Study of Women's Poverty", Quality and Quantity, 33: 323–338.

Safa, H.I. (1995) “Economic Restructuring and Gender Subordination”, Latin American Perspectives, Vol.22, Issue 2: 32–50.

Snell, S ve Starking, R. (2001) “Poverty, Migration and Coping Strategies: an introduction”, European Journal of Anthropolgy, No: 38: 7–22.

Standing, G. (1989) "Global Feminization through Flexible Labor", World Development, 17(7): 1077–95.

Tokman, V.E. (1989) “Politics for a Heteregoneous in Formal Sector in Latin America”, World Development, 17(7):1067–1076.

TÜİK. (2010) Hane Halkı İşgücü Araştırması (Temmuz, Ağustos, Eylül), Sayı, 215, 15 Aralık 2010, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu.

Vogler, C. ve Pahl, J. (1994) "Money, Power and Inequality within Marriage", Sociological Review, 42(2): 263–288.

Vogler, C. (1998) "Money in the Household: Some Underlying Issues of Power", Sociological Review, 46(4): 687–713.

Wolf, D. (1992) Factory Daughters: Gender Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java, Berkeley: University of California Press.

___