ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE İŞ-YAŞAM DENGESİNİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Araştırmanın amacı sosyal değişim teorisi, karşılıklılık teorisi ve yan bahis teorisi bağlamında, algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık ve alt boyutları arasındaki ilişkiyi hizmet sektöründe yer alan havacılık sektörü bağlamında incelemek ve iş-yaşam dengesinin ve alt boyutlarının algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık ve alt boyutları arasındaki ilişkide aracılık rolünün olup olmadığını belirlemektir. Çalışmanın örneklemini, yaptıkları işin doğası gereği iş-yaşam dengesi kavramının önemli bir yere sahip olduğu kabin memurları oluşturmaktadır. Kurumsal ve tanınmış bir havayolu işletmesinde çalışan 258 kabin memurunun katılımı ile anket yoluyla elde edilen veriler test edilmiştir. Bulgular, algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılığın alt boyutları (duygusal, normatif ve devam bağlılığı) arasındaki ilişkide iş yaşam dengesinin alt boyutlarının (iş-aile yaşam dengesi ve aile-iş dengesi) kısmi aracılık rolü olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Adams, G. R. & Marshall, S. K. (1996). A developmental social psychology of identity: Understanding the person-in-context. Journal of Adolescence, 19, 429-442.

Afif, A. (2018). The Relationship Between Perceived Organizational Supports with Job Satisfaction and Organizational Commitment at Faculty Members of Universities. Sleep and Hypnosis, 20(4), 290-293.

Agarwala, T., Arizkuren-Eleta A, Del Castillo E, Muniz-Ferrer M. & Gartzia L. (2014). Influence of managerial support on work-life conflict and organizational commitment: An international comparison for India, Peru and Spain. International Journal of Human Resource Management, 25(10), 1460–1483.

Akter, A., Hossen, M. A. & Islam, M. N. (2019). Impact of Work Life Balance on Organizational Commitment of University Teachers: Evidence from Jashore University of Science and Technology. International Journal of Scientific Research and Management, 7(04).

Akın, M. (2008). Örgütsel destek, sosyal destek ve iş/aile çatışmalarının yaşam tatmini üzerindeki etkileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 141-170.

Allen, N. J. (2003). Commentary Examining Organizational Commitment in China. Journal of Vocational Behavior, 62, 511–515.

Allen, D. G., Shore L. M. & Griffeth, R. W. (2003). The Role of Organizational Support and Supportive Human Resource Practices in the Turnover Process. Journal of Management, 29(1), 99-118.

Altınöz, M., Çöp, S., Çakıroğlu, D., Kervancı F. & Keskin, N. (2013). Algılanan Örgütsel Desteğin Büro Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1.Büro Yönetimi Özel Sayısı,1, 149-163.

Armeli, S., Eisenberger, R., Fasolo, P.& Lynch, P. (1998). Perceived Organizational Support and Police Performance: The Moderating Influence of Socioemotional Needs. Journal of Applied Psychology, 83(2), 288- 297.

Aube´, C., Rousseau, V. & Morin, E. (2007). Perceived organizational support and organizational commitment: The moderating effect of locus of control and work autonomy. Journal of Managerial Psychology, 22, 479–495.

Aycan, Z. & Eskin, M. (2005). Relative Contributions of Childcare, Spousal Support, and Organizational Support in Reducing Work-Family Conflict for Men and Women: The Case of Turkey. Sex Roles, 53(7- 8), 453-471.

Azeem, S. M. & Akhtar, N. (2014). The Influence of Work Life Balance and Job Satisfaction on Organizational Commitment of Healthcare Employees. International Journal of Human Resource Studies, 4(2).

Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality & Social Psychology, 51, 1173-1182.

Becker, H. S. (1960). Notes on the concept of commitment. Amwican Journal of Sociology, 66, 32-42.

Bergman, M. E. (2006). The Relationship Between Affective and Normative Commitment: Review and Research Agenda, Journal of Organizational Behavior, 27, 645-663.

Bishop, James W., Dow K. Scott & Susan M. B. (2000). Support, Commitment, and Employee Outcomes in A Team Environment, Journal of Management, 26(6), 1113-1132.

Bishop, J. W., Scott, K. D., Goldsby, M. G. & Cropanzano, R. (2005). A construct validity study of commitment and perceived support variables: A multifoci approach across different team environments. Group & Organization Management, 30, 153-180.

Biwott, G.K., Kemboi, A.K. & Goren, P. (2015). Do employees work life policies and empowerment strategies drive employee commitment? Evidence from Kenyan referral hospital, synergy effect. Global Journal of Human Resource Management, 3(1), 62-72.

Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley.

Bontis, N. (1998). Intellectual Capital: An Exploratory Study That Develops Measures And Models. Management Deision, 63-76.

Bragger, J., Rodriguez-Srednicki, O., Kutcher, E., Indovino, L., & Rosner, E. (2005). Workfamily Conflict, Work-Family Culture, And Organizational Citizenship Behavior Among. Journal of Business and Psychology , 20 (2), 303-324.

Buchanan, B. (1974). Building Organizational Commitment: The Socialization of Managers in Work Organizations. Administrative Science Quarterly, 19(4), 533-546.

Bulut, Ç., Çulha, O. Tütüncüoğlu M. & Aksoy E. (2009). İçsel ve Dışsal Ödüllerin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisi: İzmir İli ve Çevresindeki Kobilerde Bir Araştırma. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 21-23 Mayıs. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 120- 127.

Büyükyılmaz, O. & Çakmak, F. A. (2014). İlişkisel ve işlemsel psikolojik sözleşmede algılanan ihlalin işten ayrılma niyeti ve algılanan örgütsel destek üzerindeki etkisi. Ege Akademik Bakış, 14(4), 583-596.

Casper, W.J., Martin, J.A., Buffardi, L.C. & Erdwins, C.J. (2002), Work-family conflict perceived organizational support and organizational commitment among employed mothers. Journal of Occupational Health Psychology, 7(2), 99-108.

Casper, W. J., Harris, C., Taylor-Bianco, A. & Wayne, J. H. (2011). Work-family conflict, perceived supervisor support and organizational commitment among Brazilian professionals. Journal of Vocational Behavior, 79 (3), 640-652.

Carlson, D. S., Kacmar, M. K. & Stepina, L. P. (1995). An examination of two aspects of work-family conflict: time and identity. Women In Management Review, 10(2), 17-25.

Carlson, D. S. & Grzywacz J. G. (2008). Reflections and future directions on measurement in work-family research. (Edited by: Karen Korabik, Donna S. Lero ve Denise Louise Whitehead). Handbokk Of Work- Family Integration: Research, Theory And Best Practices, Academic Pres, 57-73.

Choi, J., Kim, A., Han, K., Ryu, S., Park, J. G. & Kwon B. (2018). Antecedents and consequences of satisfaction with work–family balance: A moderating role of perceived insider status. Journal of Organizational Behavior, 39(1), 1–11.

Choo, J. L. M., Desa, N. M. & Asaari, M. H. A. H. (2016). Flexible working arrangement toward organizational commitment and Work-Family conflict. Studies in Asian Social Science, 3(1), 21.

Crooker, K. J., Smith, F. L., & Tabak, F. (2002). Creating work-life balance: A model of pluralism across life domains. Human Resource Development Review, 1(4), 387- 419.

Deery, M. & Jago, L. (2015). Revisiting talent management, work-life balance and retention strategies. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(3), 453-472.

Dhammika, K. (2016). Visionary leadership and organizational commitment: the mediating effect of leader member exchange (LMX). Wayamba Journal of Management, 4(1), 1–10.

Dinç, E. & Birincioğlu, N. (2020). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkide Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(1), 309 – 330.

Dockel, A., Basson, J.S. & Coetzee, M. (2006). The effect of retention factors on organisational commitment: an investigation of high technology employees. SA Journal of Human Resource Management, 4(2), 20-28.

Doherty, L. & Manfredi, S. (2006). Action Research To Develop Work-Life Balance In A Uk University. Women In Management Review, 21 (3), 241-59.

Drucker, P. F.(1993). Theriseoftheknowledgesociety. WilsonQuarterly, 17(2), 52-70.

Duxbury, L. E. & Higgins, C. A. (1991). Gender Differences in Work-Family Conflict. Journal of Applied Psychology. 76(1), 60-74.

Edvinsson, L. ve Malone, M. (1997). Intellectual Capital: Realising Your Company’s TrueValueby Finding Its Hidden Brainpower, Harper Collins, New York, NY.

Efeoğlu, İ. E. (2006). İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş stresi, İş doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. & Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 71, 500-507.

Eısenberger, R., Fasolo P. & Davis-LaMastro, V. (1990). Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment, and Innovation. Journal of Applied Psychology, 75(1), 51-59.

Eisenberger, R, Jim, C., Armeli S. & Lynch, P. (1997). Perceived Organizational Support, Discretionary treatment and innovation. Journal of Applied Psychology, 82, 812-820.

Eisenberger, R; Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch P. D. & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 86(1), 42-51.

Ersoy, A. (2014). The Effect of Perceived Organizational Support on Organizational commitment: Evidence From The Hotel İndustry. International Journal of business and Management Studies, 3(1), 515- 524.

Eser, G. (2011). Güven eğiliminin algılanan örgütsel destek üzerindeki etkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXX(1), 365-376.

Ferreira, M.M.F. (2014), Organizational commitment and supervisor support, perception of procedural fairness, tenure in the hospital: the mediating effect of work-life balance-study in nurses. Clinical Nursing Studies, 3(2), 17

Fitria, Y. & Linda. M.R. (2019). Perceived Organizational Support and Work Life Balance on Employee Turnover Intention. Advance in Economic and Management Research, 65, 503–506.

Foley, S., Yue, N.H. & Lui, S. (2005). The Effects of Work Stressors, Perceived Organizaitonal Support, and Gender on Work Family Conflict in Hong Kong. Asia Pacific Journal of Management, 22(3), 237-256.

Frone, M.R., Russell, M. & Cooper M.L. (1992). Antecedents and Outcomes of workfamily conflict: Testing a model of the work – family interface. Journal of Applied Psychology, 77(1), 65-78.

Gakovic, A. & Tetrick Lois E. (2003). Perceived organizational support and work status: a comparison of the employment relationships of part-time and full-time employees attending university classes. Journal of Organizational Behavior, 24, 649-666.

Galletta, M., Portoghese, I., Pili, S., Piazza, M. & Campagna, M. (2016). The Effect of Work Motivation on a Sample of Nurses in an Italian Healthcare Setting. Work, 54(2), 451-460.

Garson, G. D. (2012). Testing Statistical Assumptions. David Garson and Statistical Associates Publishing, !-52.

Glass, J. & Finley, A. (2002). Coverage and effectiveness of family-responsive workplace policies. Human Resource Management Review, 12, 313-337.

Grant, R. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17(S2), 109-122.

Greenhaus, J. H. & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10, 76-88.

Greenhaus, J. H., Saroj, P., Granrose, C. S., Samuel, R. & Beutell, N. J. (1989). Sources of work family conflict among two career couples. Journal of Vocational Behavior, 34(2), 133-153.

Greenhaus, J. H., Collins, K. M. & Shaw J. D. (2003). The relation between work-family balance and quality of life. Journal of vocational behavior, 63(3), 510-531.

Grover, S. L. & Crooker, K.J. (1995). Who appreciates family-responsive human resource policies: the impact of family-friendly policies on the organizational attachment of parents and non-parents,. Personnel Psychology, 48 (2), 271-288.

Gupta, B. & Gupta, S. (2013). A Study of Impact of Quality of Work Life on Organizational Commitment in Manufacturing Sector. International Journal of Research in Management Science and Technology, 1(3).

Güney, S. & Akalın Ç. (2007). İlsev Arzu, Duygusal Bağlılık Örgütsel Gelişim ve Algılanan Örgütsel Destek ve Örgüt Temelli Öz Saygı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2),189-211.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall, Inc.

Hair, J. E., Jr., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.

Hellman, C. M., Dale R. F. & Worley, J. (2006). A Reliability Generalization Study on The Survey of Perceived Organizational Support: The Effects of Mean Age and Number of Items on Score Reliability. Educational and Psychological Measurement, 66(4), 631-642.

Huang, C. C., Wang, Y. M., Wu, T. W. & Wang, P. A. ( 2013). A n e mpirical a nalysis of the antecendents and performance consequences of using the moodle platform. International Journal of Information and Education Technology. 3 (2). 217-221.

Hutagalunga, I. Soeltonb, M. & Octavianic, A. (2020). The role of work life balance for organizational commitment. Management Science Letters, 10, 3693–3700.

Hyman, J. & Summers, J. (2007). Work and life: can employee representation influence balance?. Employee Relations, 29(4), 367-384.

Jaramillo, F., Mulki, J. P. & Marshall, G. W. (2005). A meta-analysis of the relationship between organizational commitment and salesperson job performance: 25 years of research. Journal of Business research, 58(6), 705-714.

Kanbur, E. & Canbek M. (2018), Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü, BMIJ, 6(3), 36-57

Kaplan, M. & Öğüt A. (2012), Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 387-401.

Kapız, S. Ö. (2002). İş-Aile Yaşamı Dengesi Ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(3), 139-153.

Karadirek, G. (2020). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Desteğin; Motivasyon, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Bir Tekstil İşletmesi Örneği. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(1), 203-220.

Ketchland, A., (1998). The Existence of Multiple Measures of Organizational Commitment and Experience-Related Differences in a Public Accounting Setting. Behavioral Research in Accounting, 10, 112-115.

Kelly, R. F. & Voydanoff, P. (1985). Work/family role strain among employed parents. Family Relations, 34(3), 367-374.

Kesumayani, H., Eliyana, A., Hamidah, Akbar, M. & Sebayang, K. D. 2020. Boosting Organizational Commitment Through Visionary Leadership and Work Life Balance. A multifaceted review journal in the field of pharmacy, 11(9),312-322.

Kim, H. K. (2014). Work-life balance and employees’ performance: the mediating role of affective commitment. Global Business and Management Research: An International Journal, 6(1), 37-51.

Kinnie, N., Hutchinson, S., Purcell, J. R. & Swart, J. (2005). Satisfaction With Hr Practices And Commitment To The Organisation: Why One Size Does Not Fit All. Human Resource Management Journal, 15 (4), 9-29.

Korkmaz, O. & Erdoğan, E. (2014). İş Yaşam Dengesinin Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Memnuniyetine Etkisi. Ege Akademik Bakış, 14(4), 541-557.

Kossek, E. E. (2005). Workplace Policies And Practices To Support Work And Families. In S. Bianchi, L.

Casper, & R. King (Eds.). Work, Family Health And WellBeing, 97–116.

Lamastro, V. (1999). Commıtment and Perceıved Organızatıonal Support. National Forum of Applıed Educational Research Journal, 12(3).

LaMastro, V. (2000). Commitment and perceived organizational support. National Forum of Applied Educational Research Journal, 13(3), 1-13.

Lee, S.H., Lee, T.W. & Lum, C.F. (2008). The effects of employee services on organizational commitment and intentions to quit. Personnel Review, 37(2), 222-237.

Lockwood, R.N. (2003). Work/Life Balance Challenges and Solutions. USA, Society For Human Resource Management.

Maertz, C.P., Jr., Griffeth R. W., Campbell N. S. & Allen D. G. (2007). The Effect of Perceived Organiztional Support and Perceived Supervizor Support on Employee Turnover. Journal of Organizational Behaviour, 28, 1059-1075.

Makanjee, C. R., Yolanda F. H. & Ilse L. U. (2006). The Effect of Perceived Organizational Support on Organizational Commitment of Diagnostic Imaging Radiographers. Radiography, 12, 118-126.

Malhotra, Y. (2000). Knowladge Assets in the Global Economy: Assesstment of National Intellectual Capital. Journal of Global Information Management, 8(3), 5-15.

Malone, E.K. & Issa, R.R.A. (2013). Work-Life Balance and Organizational Commitment of Women in the U.S., Construction Industry, 139(2), 87–98.

Marique, G., Stinglhamber, F., Desmette, D., Caesens, G. & Zanet, F. (2012). The Relationship Between Perceived Organizational Support and Affective Commitment: A Social Identity Perspective. Group & Organization Management, 38(1), 68-100.

Mathieu, J. E. & Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological bulletin, 108(2), 171.

Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1984). Testing the 'side-bet theory' of organizational commitment: Some methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69, 372—378.

Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1987). A Longitudinal Analysis of The Early Development and Consequences of Organizational Commitment. Canadian Journal of Behavioral Science, 19(2), 199-215.

Meyer, J. P., Allen N. J. & Gellatly I. R. (1990). Affective and Continuance Commitment to the Organization: Evaluation of Measure and Analysis of Concurrent and Time-Lagged Relations. Journal of applied Pyschology, 75, 710-720.

Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61–89.

Meyer, J. P., Allen, N. J. & Smith, C. A. (1993). Commitment to Organization and Occupations: extension and Test of Three-Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78, 538–551.

Meyer, J. & Herscovitch L. P. (2001). Commitment in the Workplace Toward a General Model. Human Resource Mangement Review, 11(3), 299-326.

Meyer, J. P., Stanley D. J, Herscovitch L. & Topolnytsky L. (2002). Affective Continuance and Normative Commitments to the Organisation: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates and Consequences. Journal Vocational Behaviour, 61(1), 20–52.

Moideenkutty, U., Gary B, Kumar, R. & Nalakath, A. (2001). Perceived Organisational Support as A Mediator of The Relationship of Perceived Situational Factors to Affective Organisational Commitment. Applied Psychology: An International Review, 50(4), 615-634.

Mowday, R. P. (1982). EmployeeOrganization Linkage: The Psychology of Commitment, Absenteeism, And Turnover. New York: Academic Press .

Muse, L., Harris, S.G., Giles, W.F. & Feild, H.S. (2008). Work-life benefits and positive organizational behavior: is there a connection?. Journal of Organizational Behavior, 29 (2), 171-192

Naithani, P. (2010). Overview of Work-Life Balance Discourse and Its Relevance in Current Economic Scenario. Asian Social Science, 6(6),148-155.

Nayak, T. & Sahoo, C. K. (2015). Quality of Work Life and Organizational Performance: The Mediating Role of Employee Commitment. Journal of Health Management, 17(3), 263-273.

Netemeyer, R. G., Boles, J. S. & McMurrian, R. (1996), Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales, Journal of Applied Psychology, 81(4), 400-410

Noor, N. M. (2003). Work-and family-related variables, work–family conflict and women's well-being: Some observations. Community, Work & Family, 6(3), 297-319.

Noor, K. M. (2011). Work-Life Balance And Intention To Leave Among Academics In Malaysian Public Higher Education Institutions. International Journal of Business and Social Science, 2 (11), 240- 248.

Norton, J. (2009). Employee organisational commitment and work-life balance in Australia. Carpe Diem, the Australian Journal of Business and Informatics, 4(1), 1-7.

O’Driscoll, Michael P. & Donna M. Randall (1999). Perceived Organizational Support, Satisfaction with Rewards, and Employee Job Involvement and Organizational Commitment. Applied Psychology: An International Review, 48(2), 197-209.

Oyewobi, L. O., Oke, A. E., Adeneye, T. D. & Jimoh, R. A. (2019). Influence of organizational commitment on work–life balance and organizational performance of female construction professionals. Engineering. Construction and Architectural Management, 9(3), 1-22.

Önderoğlu, S. (2010). Örgütsel Adalet Algısı, İş Aile Çatışması ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki Bağlantılar. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 113-130.

Özkan, Ç. (2017). Algılanan Örgütsel Desteğin, Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Pare’, G., Tremblay, M. & Lalonde, P. (2001). The Role of Organizational Commitment and Citizenship Behaviours in Understanding Relations between Human Resources Practices and Turnover Intentions of IT Personnel. Scientific series 22001s – 24, CIRANO, Montreal.

Panaccio, A. & Vandenberghe, C. (2009). Perceived Organizational Support, Organizational Commitment and Ppsychological Well-being: A Longitudinal Study. Journal of Vocational Behavior, 75, 224-236.

Pichler, F. (2009). Determinants of work-life balance: Shortcomings in the contemporary measurement of WLB in large-scale surveys. Social Indicators Research, 92(3), 449-469.

Piercy, N. F., David W. C., Lane, N. & Vorhies, D. W. (2006). Driving Organizational Citizenship Behaviors and Salesperson in-role Behavior Performance: The Role of Management Control and Perceived Organizational Support. Journal of The Academy of Marketing Science, 34(2), 244-262.

Phillips, J.M. & Gully, S.M. (2011). Organizational Behavior: Tools for Success, Cengage Learning. Quick, J. C., Quick, J. D., Nelson, D. L. & Hurrell, J. J. (Eds.). (1997). Preventive stress management in organizations. Washington, DC: American Psychological Association.

Randall, D. M. (1988). Multiple Roles and Organisational Commitment. Journal of Organisational Behaviour, 9, 309-317.

Reichers, A. E. (1985). A review and reconceptualization of organizational commitment. Academy of Management Review, 10(3), 465-476.

Rhoades, L., Eisenberger, R. & Armeli, S. (2001). Affective Commitment to the Organization: The Contribution of Perceived Organization Support. Journal of applied Psyhology, 86, 825- 836.

Rhoades, L. & Eisenberger R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of The Litarature. Journal of Applied Psyhology, 87(4), 698-714.

Riketta, M. (2002). Attitudinal organizational commitment and job performance: a meta‐analysis. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 23(3), 257-266.

Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2013). Organizational behavior. pearson. Sachdeva, G. Sustainable Issues in Human Resource Management, Institution of Electronics and Telecommucation Engineers, Chandigarh, India, 26th November 2017.

Sakthivel, D. & Jayakrishnan, J. (2012). “Work Life Balance and Organizational Commitment for Nurses” Asian Journal of Business and Management Sciences, 2(5), 1-6.

Sanchez, P., Chaminade C. & Olea M. 2000. Management of intangibles: an attempt to build theory. Journal of Intellectual Capital, 1(4), 312–327.

Sari, R. L. & Seniati, A. N. L. (2020). The Role of Job Satisfaction as Mediator Between Worklife Balance and Organizational Commitment among Lecturers. Psychology and Education, 57(2), 106-110.

Scholarios, D. & Marks, A. (2004). WorkLife Balance And The Software Worker. Human Resource Management Journal, 14 (2), 54-74.

Settoon, R.P., Bennett N. & Liden, R.C. (1996). Social Exchange in Organizations: Perceived Organiztion Support, Leader-Member Exchange and Employee Reciprocity. Journal of Applied Psychology, 81(3), 219- 227.

Shabir, S. & Gani, A . ( 2019). I mpact o f w ork–life balance on organizational commitment of women health-care workers Structural modeling approach. International Journal of Organizational Analysis, 1934- 8835.

Shore, L. M. & Tetrick L. E. (1991). A Construct Validity of The Survey of Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 76(5), 637-643.

Sürücü, L. & Maşlakçı, A. (2018). Örgütsel bağlılık üzerine kavramsal inceleme, International Journal Of Management and Administration, 2 (3), 49-65.

Shore, L. M. & Sandy J. W. (1993). Commitment and Employee Behavior: Comparison of Affective Commitment and Continuance Commitment with Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 78(5), 774-780.

Shore, L. M., Tetrick, L. E., Lynch, P. & Barksdale, K. (2006). Social and economic exchange: Construct development and validation. Journal of Applied Social Psychology, 36, 837–867.

Shore, L. M. & Wayne, S. J. (1993). Commitment and employee behavior: Comparison of affective commitment and continuance commitment with perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 78, 774-780.

Sökmen, A., Ekmekçioğlu, E. B. & Çelik, K. (2015). Algılanan örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ve yönetici etik davranışı ilişkisi: araştırma görevlilerine yönelik araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 125- 144.

Stewart, T. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Doubleday, NewYork, NY. Stinglhamber, F. & Vandenberghe C. (2003). Organizations and Supervisors as Sources of Support and Targets of Commitment: A Longitudinal Study. Journal of Organizaitonal Behavior, 24, 251-270.

Susi, S. & Jawaharrani, K. (2011) Work-Life Balance: The Key Driver of Employee Engagement. Asian Journal of Management Research, 2(1), 474-483.

Sveiby, K.E. (1997). The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-based Assets, Berrett-Koehlen, New York, NY.

Tayfun, A. & Çatır, O. (2014). An Empirical Study Into The Relationship Between Work/Life Balance And Organizational Commitment. İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(01), 22-37.

Thompson, C. A., Beauvais, L. L. & Lyness, K. S. (1999). When work-family benefits are not enough: the influence of work-family culture on benefit utilization, organizational attachment and work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 54 (3), 392-415.

Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis:Understanding Concepts and Applications. Washington, DC: American Psychological Association.

Tremblay, D.-G., Genin, E. & Loreto, M. (2011). Advances and Ambivalences: Organisational Support to WorkLife Balance in A Police Service. Employment Relations Record, 11(2), 75-93.

Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 209-232

Uçar, D. & Ötken A. B. (2010). Perceived Organizational Support and Organizational Commitment: The Mediating Role of Organization Based Self-Esteem. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 85-105.

Ulukapı, H. (2013). Algılanan Örgütsel Desteğin İş-Yaşam Dengesine Etkisi: Konya Üniversiteleri Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Vallone, E.J. & Ensher, E.A. (2001). An Examination of Work and Personal Life Conflict, Organizational Support, and Employee Health Among International Expatriates. International Journal of Intercultural Relations, 25(3), 261-278.

Vanderkolk, B. S. & Young, A. A. (1991). The Work and Family Revolution: How Companies Keep Employees Happy and Business Profitable. New York:Facts on File Publishing.

Vatansever, Ç. (2008). Work And Non-Work Life Balance, and Its Relation to Organızational Commitment and Career Satisfaction”, Marmara Üniversitesi Doktora Tezi.

Wardana, M. C., Anindita, R. & Indrawati, R. (2020). Work Life Balance, Turnover Intention, And Organizational Commitment in Nursing Employees at X Hospital, Tangerang, Indonesia. Journal of Multidisciplinary Academic, 4(4), 221-228.

Wasti, A. (2000). Meyer ve Allen’in Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: 401-410.

Wayne, S. J., Lynn M., S. & Robert C. L. (1997). Perceived Organizational Support and Leader-member Exchange: A Social Exchange Perspective. Academy of Management Journal, 40(1), 82-111.

Wayne, J. H., Casper, W. J. & Allen, T. D. (2017). In search of balance: A conceptual and empirical integration of multiple meanings of work-family balance. Personnel Psychology, (70), 167–210.

Wiener, Y. (1982). Commitment in Organizations: A Normative View. Academy of Management Review, 7, 418–428.

Woo, B.& Chelladurai, P. (2012). Dynamics of Perceived Support and Work Attitudes: The Case of Fitness Club Employees Perceıved Organızatıonal Support and Organizational Commitment: A Study of Medıum Enterprises In Malaysia. Human Resource Management Research, 2(1), 6-18.

Wood, S. J. & de Menezes, L. (2008). Family-Friendly Management, Organizational Performance and Social Legitimacy, Institute of Work Psychology, University of Sheffield, Sheffield.

Wong, S. C-K. & Ko, A. (2009). Exploratory Study of Understanding Hotel Employees’ Perception on Work–Life Balance Issues. International Journal of Hospitality Management, 28, 195-203.

Yang, Y. & Islam, D. Md T. (2020). Work-life Balance and Organizational Commitment: a Study of Field Level Administration in Bangladesh. International Journal of Public Administration, ISSN: 0190-0692.

Yıldırım, M. H. & Demirel, Y. (2009). Örgütsel Güven ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Otomotiv Yan Sanayi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 21-23 Mayıs, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 585- 589

Yoon, J. & Shane R. T. (2002). A Dual Process Model of Organizational Commitment. Work and Occupations, 29(1), 97-124.

Zhang, Y., Farh J-L. & Wang H. (2012). Organizational Antecedents of Employee Perceived Organizational Support in China: A Grounded Investigation. The International Journal of Human Resource Management, 23(2), 422– 446.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-2586
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2013

4.7b 3.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

A CONCEPTUAL STUDY ON CAR-SHARING SERVICES BASED ON SHARING ECONOMY

Mustafa ALARÇİN, İbrahim KIRCOVA

TÜRKİYE’DE 2019’DA GÖSTERİME GİRMİŞ FİLMLERİN SOSYAL GEREKLİLİK VE SEKTÖR EKONOMİSİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Fırat SAYICI, Tufan ÖZTÜRK

ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNE ETKİSİ: YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜNDE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Elif KOCAGÖZ, Ahmet Melih EYİTMİŞ

MODERATOR ROLE OF GENDER IN THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL COMMITMENT ON ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY BEHAVIOUR IN HOTEL EMPLOYEES

Özgür YAYLA, HAKAN KENDİR, Emin ARSLAN

PORTFOLIO AND BENCHMARK RETURNS OF PRIVATE PENSION FUNDS: A COMPARATIVE ANALYSIS FOR TURKEY

Fatih KAYHAN, Mehmet İSLAMOĞLU, Mehmet APAN

MARDİN TELKÂRİ SANATI USTALARININ PAZARLAMA ANLAYIŞLARININ AHİ ÖRGÜTLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Gazal CENGİZ, Selda FINDIKLI

TÜKETİCİ ÖZGÜVENİ VE HARCAMA ÖZDENETİMİ İLİŞKİSİNDE HİPEROPİNİN ROLÜ

DURSUN YENER

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE İŞ-YAŞAM DENGESİNİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Burcu ÖZGÜL, Turhan ERKMEN, Elvan KARAARSLAN

TÜRKİYE’DE KAMU VE ÖZEL KURUMLARIN BÜYÜK VERİ ALANINDA MEVCUT DURUM VE BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Zeynep AYTAÇ, HASAN ŞAKİR BİLGE

FACTORS AFFECTING CONSUMERS' TECHNOLOGY ACCEPTANCE AND USE ON BEHAVIOURAL INTENTION IN OMNICHANNEL RETAILING

Erkan ÖZDEMİR, Mine SÖNMEZAY