MARDİN TELKÂRİ SANATI USTALARININ PAZARLAMA ANLAYIŞLARININ AHİ ÖRGÜTLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Bu çalışmada Erdoğan (2013) tarafından kavramsallaştırılan ve Anadolu Yaklaşımı olarak adlandırılan ilişkisel pazarlamanın kökenlerinin Ahi örgütlerde görüldüğünü belirten pazarlama anlayışının ışığında geçmişten günümüze aktarılan Anadolu el sanatı ustalarının pazarlama anlayışları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Mardin ilinin Midyat ilçesinde halen ince gümüş tellerinin birleştirilmesiyle oluşan gümüş işleme sanatını (telkâri sanatı) icra etmeye devam eden telkâri ustaları ve satıcılarıyla derinlemesine mülakat şeklinde görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada sonuç olarak telkâri sanatını icra eden ustalar ile Ahi örgütleri temel alınarak oluşturulan Anadolu Yaklaşımı arasında benzerlikler ve farklılıklar olduğu görülmüştür. Her iki çalışmanın bulguları hem Ahi örgütlerin hem de Süryani telkâri usta ve satıcılarının ilişkisel pazarlama anlayışını benimsediklerini göstermektedir. Bunun yanı sıra Ahilik ile telkâri usta ve satıcılarının örgüt yapılarına dair temel bir farklılık arz etmektedir. Bu fark, biçimsel olmayan bir grup olarak telkâri ustalarının bu sanatı halen icra ettiği fakat biçimsel olan Ahilik örgütünün günümüzde varlığını sürdürememiş olmasıdır.

Kaynakça

Baidoo, M. K. (2013). Design and fabrication of filigree bust of osagyefo Dr. Kwame Nkrumah (Doctoral dissertation).url: http://ir.knust.edu.gh/bitstream/123456789/5455/1/MOHAMMED%20KWAKU%20BAIDOO.pdf

Bayram, S. (2012). Osmanlı Devleti’nde ekonomik hayatın yerel unsurları: Ahilik teşkilatı ve esnaf loncaları, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21. url: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/983/11077

Bilek, Ö. (2019). Gümüş telkari çalışanlarının işle ilgili hastalıkları. Sted/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 28(6), 430-435. doi: https://doi.org/10.17942/sted.537661

Creswell, J. W., &Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sagepublications. url: https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Qualitat ive+inquiry+and+research+design:+Choosing+among+five+approaches.+Sage+Publications&ots=- hn84eJWNA&sig=C3z8Pua9wTcEsbs0RbjnOA1jwck&redir_esc=y#v=onepage&q=Qualitative%20inq uiry%20and%20research%20design%3A%20Choosing%20among%20five%20approaches.%20Sage%20 Publications&f=false

Çelik B. (2004). Osmanlı lonca sistemi içinde yamaklık olgusu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi ,36 ,61-78. url: https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/ 782452

Çiftçi, C. (2004). Müşteri memnuniyeti, kalite ve Osmanlı esnafı, U.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (7), 17-34. url: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214679 Definations of marketing, https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/. (Erişim Tarihi: 16.10.2020).

Dwyer, F. R., Schurr, P. H. ve Oh, S. (1987). Developing buyer-seller relationships, Journal of Marketing, 51 (2): 11-27. doi: https://doi.org/10.1177%2F002224298705100202

Erdoğan, B.Z. ve İşlek, M.S. (2013). Pazarlamaya farklı yaklaşımlar ve kültürün bu yaklaşımlar üzerindeki rolü: Anglo-Sakson, Alp-Germen ve Anadolu Yaklaşımları karşılaştırılması, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 11, 117-138. url: https://www.researchgate.net/publication/269572992_PAZARLAMAYA_FARKLI_YAKLASIMLAR _VE_KULTURUN_BU_YAKLASIMLAR_UZERINDEKI_ROLU_ANGLO-SAKSON_ALPGERMEN_ VE_ANADOLU_YAKLASIMLARI_KARSILASTIRILMAS

Eroğlu, E., ve Sarıca, N. (2012). Midyat Süryanilerinin düğün gelenekleri, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), 1189-1199. url: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933565.pdf

Grönroos, C. (1994). From marketing mix to relationship marketing: Towards a paradigm shift in marketing, Management Decision, 32 (2): 4-20. doi: https://doi.org/10.1016/S1320-1646(94)70275-6

Grönroos, C. (1996). The value concept and relationship marketing, European Journal of Marketing, 30 (10): 19-30. doi: https://doi.org/10.1108/03090569610106626

Gündüz, E. Telkâri sanatı alanında öğrenci yeterliklerinin öğrenci görüşlerine göre temel tasarım ilke ve öğeleri açısından değerlendirilmesi (Doctoral Dissertation, Yök). url: http://acikerisim.artuklu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12514/838/ERCAN%20G%C3%9C ND%C3%9CZ-Y%C3%9CKSEK%20L%C4%B0SANS%20TEZ%C4%B0- Y%C3%96K%20NO%20533285.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hayuwardhani, A. R. (2019). Word formation processes of fashion terms listed in UK Vogue's website, Lire Journal (Journal Of Linguistics And Literature), 3 (2), 118-126. Doi: 10.33019/lire.v3i2.51

Işık, G., & Güneş, M. (2015). Çok kültürlülüğün mirasını geleceğe taşımak: Mardin örneği, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, 449-462. url: http://tucaum.ankara.edu.tr/wpcontent/ uploads/sites/280/2015/08/semp8_45.pdf

Kemaloğlu, M. ve Yurdu, H. (2013). Anadolu’da ilk esnaf teşkilatı, 6 (12). doi: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v6i12.231 Kılınç, M. (2012). Türkiye’de mesleki teknik eğitimi şekillendiren eğitim kurumlarından Ahilik, Gedik,

Lonca, Enderun Mektebi’nin tarihi gelişimleri, e-Journal of New World Sciences Academy, 7(4), 63-73. url: https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsavoca/issue/10905/130618

Kotler, M. Ve Armstrong, G. (2012). Principles of marketing, England: Pearson education Limited.

Kümbetoğlu, B. (2015). Sosyoloji ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma (4th ed.). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. Sellahattin Turan), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Schwarcz, D., & Varga, Z. (2010). Metalwork in the early avar period: granulation, filigreeimitation. Tyragetia. Serie nouă, 19(1), 209-223. url: https://www.researchgate.net/publication/281060705_Metalwork_in_the_Early_Avar_Period_Gran ulation_Filigree_-_Imitation

Şahinkesen, A. (1991). Çıraklık eğitiminin "Osmanlı Dönemi" durumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24 (2). doi: https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000681

Torlak, Ö., Erdoğan, B. Z. ve Yılmaz, C. (2013). Bir sosyal pazarlama (İşletmecilik) modeli olarak Ahi Örgütleri, Social Business @ Anadolu International Conference Proceedings, 183-192.

Tüzen, H. (2007). Sendikacılık, Ahilik ve Teori Z, TSA Dergisi, 11(2), 85-104.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. ed.). Ankara: Seçkin.

http-1:https://secretsfromportugal.com/filigree-portuguese-culture/. (Erişim Tarihi: 12.10.2020)

http-2:https://www.haberler.com/mardin-son-suryani-ustadan-telkariyi-canlandirma-11575977- haberi//. (Erişim Tarihi: 11.10.2020)

http-3:https://www.karar.com/telkari-ustalari-teknolojiye-direniyor-1080891/. (Erişim Tarihi: 12.10.2020)

http-4:https://www.sizinmedya.com/mardinde-yilin-ahisi-midyatli-telkari-ustasi-simon-unsal- 36946h.htm/. (Erişim Tarihi: 12.10.2020)

http-5:https://www.hurriyet.com.tr/suryani-telkari-ustasi-universitelileri-egitece-40385856/. (Erişim Tarihi: 12.10.2020)

http-6:https://www.turkiyeturizm.com/mardinde-telkari-icanlaniyor-22338h.htm/. (Erişim Tarihi: 12.10.2020)

http-7:https://www.basnews.com/tr/babat/327982/. (Erişim Tarihi: 12.10.2020)

http-8:https://www.gazeteduvar.com.tr/hayat/2018/01/14/mardin-telkarinin-bas-sehri/. (Erişim Tarihi: 12.10.2020)

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-2586
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2013

5.5b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDA VOLATİLİTE MODELLEMESİ: BIST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Gülşah AY, Musa GÜN

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE İŞ-YAŞAM DENGESİNİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Burcu ÖZGÜL, Turhan ERKMEN, Elvan KARAARSLAN

FACTORS AFFECTING CONSUMERS' TECHNOLOGY ACCEPTANCE AND USE ON BEHAVIOURAL INTENTION IN OMNICHANNEL RETAILING

Erkan ÖZDEMİR, Mine SÖNMEZAY

MARDİN TELKÂRİ SANATI USTALARININ PAZARLAMA ANLAYIŞLARININ AHİ ÖRGÜTLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Gazal CENGİZ, Selda FINDIKLI

THE IMPACT OF ORGANISATIONAL LEARNING ON DEMAND FORECASTING: MODERATOR ROLE OF CHAOTIC STRUCTURE

İsmail EYİGÜN, Okan YAŞAR

ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNE ETKİSİ: YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜNDE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Elif KOCAGÖZ, Ahmet Melih EYİTMİŞ

A CONCEPTUAL STUDY ON CAR-SHARING SERVICES BASED ON SHARING ECONOMY

Mustafa ALARÇİN, İbrahim KIRCOVA

MODERATOR ROLE OF GENDER IN THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL COMMITMENT ON ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY BEHAVIOUR IN HOTEL EMPLOYEES

Özgür YAYLA, HAKAN KENDİR, Emin ARSLAN

PORTFOLIO AND BENCHMARK RETURNS OF PRIVATE PENSION FUNDS: A COMPARATIVE ANALYSIS FOR TURKEY

Fatih KAYHAN, Mehmet İSLAMOĞLU, Mehmet APAN

TÜRKİYE’DE KAMU VE ÖZEL KURUMLARIN BÜYÜK VERİ ALANINDA MEVCUT DURUM VE BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Zeynep AYTAÇ, HASAN ŞAKİR BİLGE