Research with a Content Analysis Method of the Studies on Career Optimization and Career Adaptability

Son yıllarda araştırmacılar tarafından oldukça ilgi görmekte olan kariyer kavramları bu araştırmada ele alınmaktadır. Araştırma kapsamında kariyer kavramının iyimserlik ve uyumluluk boyutları incelenmektedir. Kariyer iyimserliği ve kariyer uyumluluğu konularında içerik analizi yöntemi uygulanarak, gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutmak amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, kariyer iyimserliği ve kariyer uyumluluğu konularında yayımlanmış lisansüstü tezler içerik ve yöntem biçimleri açılarından irdelenmektedir. Bu çalışmalara, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Tez Merkezi veri tabanı aracılığıyla ulaşılmıştır. Araştırmaya konu olan çalışmalar; yabancı kaynak oranı, kelime sayıları, anahtar kelimeler, kullanılan yöntem ve metin içerisinde geçen “kariyer iyimserliği” ve “kariyer uyumluluğu” kelime miktarları kriter alınarak içerik analiz yöntemi ile incelenmektedir. Araştırma sonucunda kariyer iyimserliği ve kariye uyumluluğu kavramlarıyla ilgili yapılan araştırmaların oldukça kısıtlı olduğu belirlenmekle birlikte konuların gelecekte araştırmacılar tarafından daha çok rağbet göreceği düşünülerek sonuç bölümünde konular ile ilgili çeşitli öneriler sunulmaktadır.

Research with a Content Analysis Method of the Studies on Career Optimization and Career Adaptability

Career concepts that have received much attention from researchers in recent years are discussed in this study. As part of the research, the optimism and career dimensions of the career concept are examined. The aim is to shed light on future studies by applying a content analysis method to career optimism and career adaptability. The research examines postgraduate work on career optimism and career adaptability in terms of method and content. The studies discussed have been achieved through the National Thesis Center of the Higher Education Council. Studies achieved; The method used has been analyzed with the content analysis method by using the criteria keywords, external resource rate, word numbers, and the words "career optimism" and "career adaptability" in the text. As a result of the research, it has been determined that the researches on the concepts of career optimism and career adaptability are very limited, and in the conclusion section, various suggestions are presented in the conclusion part, considering that the topics will be more popular by the researchers in the future

___

 • Akgemci T, Kalfaoğlu S. 2018. X ve y kuşaklarının kariyer uyum yetenek düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma: lise öğretmenleri örneği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv SBE Derg, 8(2): 231-247.
 • Aydın G, Tezer E. 1991. İyimserlik, sağlık sorunları ve akademik başarı ilişkisi, Psikoloji Derg, 7(26): 2-9.
 • Bacanlı F, Ercan L. 2016. Deprem stresiyle başa çıkmanın iyimserlik ve cinsiyete göre incelenmesi, Türk Psik Danışma ve Reh Derg, 3(25).
 • Baruch Y, Peiperl M. 2000. Career management practices: an empirical survey and implications, Human Res Manag, 39(4): 347-366.
 • Baruch Y. 2004. Transforming careers: from linear to multidirectional career paths, Career Develop Int. ISSN: 1362-0436, Publication date: 1 January 2004.
 • Baruch Y, Hall DT. 2004. The academic career: a model for future careers in other sectors?, J Vocational Behav, 64(2): 241-262.
 • Blau G, Merriman K, Tatum DS, Rudmann SV. 2001. Antecedents and consequences of basic versus career enrichment benefit satisfaction, J Org Behav, 22(6): 669-688.
 • Boz M, Yücekaya P, İmamoğlu Ö, Kara K. 2016. Turizm fakültesi öğrencilerinin kariyer beklentilerinin tespit edilmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bir araştırma, 17. Ulusal turizm kongresi, Muğla.
 • Büyüköztürk Ş, Çakmak EK, Akgün ÖE, Karadeniz Ş, Demirel F. 2017. Bilimsel araştırma yöntemleri, Pegem Atıf İndeksi, İstanbul.
 • Chang LL, Tsai YC, Lee GY. 2010. Gender differences in optimism: evidence from Yahoo Kimo Taiwan's business news poll centre, Soc Behavior and Person, 38(1): 61-70.
 • Cohen L. 2007. Experiments, quasi-experiments, single-case research and meta-analysis (Cohen L, Manion L, Morrison K. in Eds) Research methods in education, (6th eds.), London: Routledge Falmer.
 • Coll JE, Draves PR. 2008. An examination of the relationship between optimism and worldview among university students, College Student J, 42(2): 395-402.
 • Collin A. 1998. New challenges in the study of career, Personnel review.
 • Crane FG, Crane EC. 2007. Dispositional optimism and entrepreneurial success, The Psycho-Manag J, 10(1): 13-25.
 • Çark Ö. 2019. Kurumsal kaynak planlama sistemleri, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Daşdemir İ. 2019. Bilimsel araştırma yöntemleri. 2. Baskı Nobel Akademik Yayıncılık ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Yayın No: 1536.
 • Dochy F. 2006. A guide for writing scholarly articles or reviews for the Educational Research Review, Educ Res Rev, 4: 1-2.
 • Edinsel S. 2018. Kişiliğin ve örgütsel kariyer planlamanın bireysel kariyer planlama ile kariyer memnuniyeti üzerine etkisi: bankacılık sektöründe y kuşağı üzerine bir araştırma, Isparta.
 • Erdem AT. 2017. Kurumsal girişimcilik üzerine yapılan çalışmaların içerik analizi yöntemiyle incelenmesi, European J Manag Res (EUJMR), (1): 1-8.
 • Erdoğmuş N. 2003. Kariyer geliştirme: Kuram ve uygulama, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Eryılmaz A, Mutlu T. 2017. Yaşam boyu gelişim yaklaşımı perspektifinden kariyer gelişimi ve ruh sağlığı, Psike Güncel Yak, 9(2): 227-249.
 • Falkingham LT, Reeves R. 1998, Context analysis—A technique for analysing research in a field, applied to literature on the Management of R&D at the section level, Scientometrics, 42(2): 97.
 • Gençoğlu C, Alkan E, Koçyiğit M. 2014. Bir mit olarak iyimserlik; kızlar mi erkekler mi daha iyimser?, Elect J Soc Sci, 13(50).
 • Gökdeniz İ, Merdan E. 2011. Kişilik ile kariyer seçimi arasindaki ilişkinin incelenmesi, Aksaray Üniv İİBF Derg, 3(2): 23-36.
 • Guan Y, Deng H, Sun J, Wang Y, Cai Z, Ye L, Fu R, Wang Y, Zhang S, Li Y. 2013. Career adaptability, job search self-efficacy and outcomes: A three-wave investigation among Chinese university graduates, J Vocational Behav, 83(3): 561-570.
 • Hall DT. 1996. Protean careers of the 21st century, Acad Manag Perspect, 10(4): 8-16.
 • Hall DT, Moss JE. 1998. The new protean career contract: Helping organizations and employees adapt, Organiz Dyna, 26(3): 22-37.
 • Helge Becker K, Haunschild A. 2003. The impact of boundaryless careers on organizational decision making: an analysis from the perspective of Luhmann's theory of social systems, Int J Human Res Manag, 14(5): 713-727.
 • Hirschi A, Valero D. 2015. Career adaptability profiles and their relationship to adaptivity and adapting, J Vocat Behav, 88: 220-229.
 • Hui T, Yuen M, Chen G. 2018. Career adaptability, self‐esteem, and social support among Hong Kong University students, The Career Dev Quar, 66(2): 94-106.
 • Johnston CS, Luciano EC, Maggiori C, Ruch W, Rossier J. 2013. Validation of the German version of the career adapt-abilities scale and its relation to orientations to happiness and work stress, J Vocat Behav, 83(3): 295-304.
 • Jones C, DeFillippi RJ. 1996. Back to the future in film: Combining industry and self-knowledge to meet the career challenges of the 21st century, Acad Manag Persp, 10(4): 89-103.
 • Kalafat T. 2012. Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi, Türk Psik Dan ve Rehb Derg, 4(38): 169-179.
 • Karadal H, Abubakar AM, Erdem AT. 2018. Boreout, kariyer uyumluluğu ve aile-iş zenginleştirme etkileşimi: Selçuk Üniversitesi örneği, Sosl Ekon Araş Derg, 18(35): 41-63.
 • Karadal H, Erdem A. 2018. Boreout sendromunun kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliği arasındaki ilişki bağlamında analizi üzerine bir uygulama, Intl J Acad Value Stud, 4(18): 30-38.
 • Metin I. 2020, Kariyer uyumunun üniversite yaşam tatminine etkisinde sosyal desteğin rolü, Bitlis Eren Üniv İİBF Akad İzdüşüm Derg, 5(1): 21-38.
 • Nurmi JE, Salmela-Aro K, Koivisto P. 2002. Goal importance and related achievement beliefs and emotions during the transition from vocational school to work: Antecedents and consequences, J Vocat Behav, 60(2): 241-261.
 • Özdemir HÖ, İsmailçebi YZ. 2020. Örgütsel bağlılığın örgütsel özdeşleşmeye etkisinde işten ayrılma niyetinin rolünün yapısal eşitlik modeli ile analizi, Anadolu Üniv Sos Bil Derg, 20(1): 261-274.
 • Öztemel K. 2019, Kariyer Planlama ve Geliştirme, Ankara.
 • Patton W, Bartrum DA, Creed PA. 2004. Gender differences for optimism, self-esteem, expectations and goals in predicting career planning and exploration in adolescents, Int J Educ and Vocat Guid, 4(2-3): 193-209.
 • Puskar KR, Sereika SM, Lamb J, Tusaie-Mumford K, Mcguinness T. 1999. Optimism and its relationship to depression, coping, anger, and life events in rural adolescents, Issues Ment Health Nurs, 20(2): 115-130.
 • Rossier J, Zecca G, Stauffer SD, Maggiori C, Dauwalder JP. 2012. Career adapt-abilities scale in a French-speaking Swiss sample: psychometric properties and relationships to personality and work engagement, J Vocat Behav, 80(3): 734-743.
 • Rottinghaus PJ, Day SX, Borgen FH. 2005. The career futures ınventory: a measure of career-related adaptability and optimism, J Career Assess, 13(1): 3-24.
 • Savickas ML. 1997. Career adaptability: an integrative construct for life‐span, life‐space theory, The Career Devel Quar, 45(3): 247-259.
 • Savickas ML, Porfeli EJ. 2012. Career adapt-abilities scale: construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries, J Vocat Behav, 80(3): 661-673.
 • Scheier ME, Carver CS. 1987. Dispositional optimism and physical well‐being: the influence of generalized outcome expectancies on health, J Person, 55(2): 169-210.
 • Scheier MF, Carver CS, Bridges MW. 1994. Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): a reevaluation of the life orientation test, J person and soc Psychol, 67(6): 1063.
 • Schulenberg JE, Bryant AL, O'Malley PM. 2004. Taking hold of some kind of life: How developmental tasks relate to trajectories of well-being during the transition to adulthood, Develop and Psychopathol, 16(4): 1119-1140.
 • Sever Arıcı H. 2020. Üniversite öğrencilerinin kariyer planlama faaliyetlerinin demografik değişkenlere göre ıncelenmesi: vakif üniversitesi örneği. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dali Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Siyez D, Belkıs Ö. 2016. Üniversite öğrencilerinde kariyer iyimserliği ve uyumluluğu ile toplumsal cinsiyet algısı arasındaki ilişki, Eğit ve Öğr Araş Derg, 5(4): 279-285.
 • Sökmen A, Aydıntan B. 2016. Kariyer geleceği algısının iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisi: bir kamu kurumunda araştırma, İşlet Araş Derg, 8(3): 251-263.
 • Super D. 1990. A life-span, life-space approach to career development. İçinde D Brown, L Brooks, Associates (Ed.), Career Choice and Development, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Taş MA, Özmen M. 2019. Kişilik tipi ile kariyer ve akademik desteğin kariyer uyum yeteneklerine etkisi: bir saha araştırması, OPUS Uluslararası Toplum Araş Derg, 14(20): 1-1.
 • TDK. 2020. Kariyer, https://sozluk.gov.tr/: (erişim tarihi: 14.04.2020).
 • Tecimer S. 2017. Lise öğrencilerinin kariyer gelişiminde aile rolünün farklı değişkenlere göre incelenmesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ).
 • Tutar H. 2019. Meslek yüksekokulları için işletme yönetimi, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
 • Zacher H. 2014. Career adaptability predicts subjective career success above and beyond personality traits and core selfevaluations, J Vocat Behav, 84(1): 21-30.
 • Zeffane RM, Mayo G. 1994. Career trends and staffing strategies in the 1990s, Int J of Career Manag