Mısır’da Sivil Toplumun Gelişiminde Meslek Birliklerinin Rolü

Batı’daki siyasi teori tartışmalarında sivil toplum, kavramsal olarak, liberal piyasa ekonomisine dayalı modernleşmenin yeni bir türü olarak görü- lürken, gelişmekte olan ülkeler açısından ise sivil toplum, otoriter rejimler karşısında güç kazanmaya çalışan muhalif güçlerin yararlandığı bir modele dönüşmüştür. Sivillik, çoğulculuk, hoşgörü, devletin denetlenmesi ve siyasi katılım gibi ilkeler barındıran aracı öğeler sivil topluma dair yapılan tanımlamaların ortak yönlerini oluşturmaktadırlar. Orta Doğu için sivil toplum, otoriter rejimleri denetleyen ve bu rejimler karşısında toplumu güçlendiren bir niteliktedir. Ancak, bölgedeki patrimonyal sistem, sivil toplum oluşumuna izin vermemektedir. Mısır’da bastırılmış olan muhalefet ve Müslüman Kardeş- ler gibi popüler İslami hareketler ile devlet arasındaki gayri resmi iletişim ağı sivil toplum kuruluşlarından ziyade meslek birlikleri aracılığıyla sağlanmaktadır. Mısır’daki meslek birlikleri toplumsal tabandaki etkinliğiyle ve Mısır siyasetindeki muhalefet rolüyle sivil toplumun gelişiminde önemli bir etkendir. Bu makalede Mısır’daki meslek birliklerinin yapısal işleyişi, toplumsal rolü, siyasi potansiyeli gibi değişkenler sivil toplumun ölçütleri olarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme ile meslek birliklerinin Mısır’da sivil toplumun gelişimindeki dönüştürücü rolüne dair çıkarımlar elde edilmiştir.

According to discussions on political theory in the Western world, civil society, conceptually, has been seen as a new kind of modernization which is based upon liberal market economy. On the other hand, developing countries regard civil society as a model that helps opponent parties gaining power against authoritarian regimes. Mediator constituents such as being a civilian, pluralism, tolerance, supervision of state and political participation form common aspects of the definitions about civil society. More specifically, civil society is such as to control authoritarian regimes and consolidate society against these authoritarian mechanisms. However patrimonialism in the region of Middle East does not allow civil society to develop. Dialogue between suppressed opposition parties and popular Islamic movements in Egypt and state is established by professional associations rather than nongovernmental organizations. Professional associations with the role of opposition and efficiency in social base are important factors for the development of civil society in Egypt. In this essay, variables such as structural process of professional associations, their social role and political potential are analyzed with the benchmarks of civil society. In accordance with this analysis, the inference of transformative role of professional associations in development of civil society in Egypt is made as a conclusion

Kaynak Göster

APA Özen, M . (2013). Mısır’da Sivil Toplumun Gelişiminde Meslek Birliklerinin Rolü . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (2) , 18-31 .