FİNANSAL KUZNETS EĞRİSİ YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE FİNANSALLAŞMA VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR TAHMİN

Kuznets (1955) tarafından ortaya atılan Kuznets yaklaşımı, bir ekonomide ekonomik büyümenin ilk safhalarının gerçekleştiği dönemde gelir eşitsizliğinin arttığını fakat artmaya devam eden ekonomik büyümenin zaman içerisinde bu eşitsizliği azaltacağını (ters-U ilişkisi) savunmaktadır. Söz konusu ilişkinin finansal gelişme ile gelir eşitsizliği arasında da bulunduğunu savunan Greenwood ve Jovanovic (1990), Finansal Kuznets Eğrisi yaklaşımını ortaya atmıştır. Bu çalışmada, Finansal Kuznets Eğrisi yaklaşımı çerçevesinde finansal gelişme endeksi ile Gini katsayısı arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Kontrol değişkeni olarak kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) değişkeninin kullanıldığı çalışmada dinamik panel veri analizi yönteminden faydalanılmaktadır. Yüksek nüfusu, teknolojide artan yatırımları ve dünya ticaret hacminde giderek artan payı ile yükselen piyasa ekonomileri arasında ön plâna çıkan E7 ülkeleri, finansal sistemde de ağırlığını giderek artırmaktadır. Dolayısıyla, E7 ülkelerinde artan finansal gelişme ile gelir eşitsizliği ilişkisi politika yapıcılar için önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada E7 ülkelerinin 1988-2016 dönemi yıllık verileri aracığıyla Finansal Kuznets yaklaşımı çerçevesinde finansal gelişme endeksi ile gelir eşitsizliği ilişkisi incelenmiştir. Çoklu yapısal kırılmalara izin veren, yatay kesit bağımlılığını ve heterojeniteyi dikkate alan Westerlund (2006) panel eşbütünleşme testi sonuçları, finansal gelişme endeksi, finansal gelişme endeksinin karesi, kişi başına düşen GSYH ile Gini katsayısı arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını göstermektedir. Eşbütünleşme katsayısını tahmin etmek için, Eberhardt ve Bond (2009) tarafından geliştirilen Augmented Mean Group Estimator (AMG) yöntemi tercih edilmiştir. AMG yöntemi bulguları, panel geneli için katsayıların istatistiki olarak anlamsız olduğunu ancak ülkelere ait bireysel sonuçların istatistiki olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Elde edilen katsayılar, söz konusu ülkelerde ters-U ilişkisinin geçerli olmadığını ortaya koymaktadır.

THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIALIZATION AND INCOME INEQUALITY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FINANCIAL KUZNETS CURVE APPROACH: AN ECONOMETRIC ESTIMATE ON E7 COUNTRIES

The Kuznets approach, put forward by Kuznets (1955), argues that income inequality increases during the first stages of economic growth in an economy, but that continuing economic growth will reduce this inequality over time (reverse-U relationship). Greenwood and Jovanovic (1990), who argued that the relationship in question is also found between financial development and income inequality, put forward the approach of Financial Kuznets Curve. In this study, the relationship between the Financial Development Index and the Gini coefficient is discussed within the framework of the Financial Kuznets Curve approach. Dynamic panel data analysis method is used in the study, which has been used gross domestic product (GDP) per capita as a control variable. E7 countries, which stand out among emerging market economies with their high population, increasing investment in technology and increasing share in world trade volume, are also increasing their weight in the financial system. Therefore, the relationship between increased financial development and income inequality in E7 countries is becoming important for policymakers. In this study, the relationship between Financial Development Index and income inequality was examined within the framework of Financial Kuznets approach through annual data of E7 countries for the period 1988-2016. Westerlund (2006) panel cointegration test results, which allow multiple structural breaks and take into account the cross-sectional dependency and heterogeneity, show the existence of a long-term relationship between the financial development index, the square of the financial development index, GDP per capita and the Gini coefficient. To estimate the cointegration coefficient, the Augmented Mean Group Estimator (AMG) method developed by Eberhardt and Bond (2009) was preferred. The findings of the AMG method show that the coefficients for the overall panel are statistically meaningless, but the individual results of the countries are statistically significant. The coefficients obtained show that the inverse-U relationship does not apply in the countries in question.

___

 • Ağır, H. (2010). Türkiye'de Finansal Liberalizasyon ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi. Bankacılık ve Düzenleme Kurumu Kitapları, No:8.
 • Ahluwalia, M. S. (1976). Ineome Distribution and Development: Some Stylized Facts. The American Econoıiıic Review, 66-2, 128-135.
 • Akbıyık, C. (2012). Cross Country Evidence on Fınancia Development-Income Inequality Link (doctoral dissertation, METU).
 • Altunöz, U. (2015). Kuznet Eğrisi Bağlamında Türkiye’de Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisinin Analizi. In International Conference on Eurasian Economies, 871-875.
 • Argun, A. (2016). Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40(1), 61-74.
 • Aybar, S. ve Doğru, C. (2013). Finansallaşma ve İktisadi Sonuçları: Türkiye Örneği. Maliye ve Finans Yazıları, 1(100), 9-40.
 • Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Batuo, M., Guidi, F. and Mlambo, K. (2010). Financial Development and Income Inequality: Evidence from African Countries. MPRA, 1-27.
 • Breusch, T. S. and Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Canavire Bacarreza, G. J. and Rioja, F. K. (2008). Financial development and the distribution of income in Latin America and the Caribbean.
 • Clarke, G. R.,Xu, L. C. and Zou, H. F. (2006). Finance and Income Inequality: What Do The Data Tell Us?. Southern Economic Journal, 578-596.
 • Deininger, K. and Squire, L. (1998). New Ways of Looking at old Issues: Asset Inequality and Growth. Journal of Development Economics, 57, 259-287.
 • Destek, M. A., Okumuş, İ., ve Manga, M. (2017). Türkiye’de Finansal Gelişim ve Gelir Dağılımı İlişkisi: Finansal Kuznets Eğrisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18(2), 153-165.
 • Eberhardt, M. and Bond, S. (2009). Cross-Section Dependence in Nonstationary Panel Models: A Novel Estimator. MPRA Paper No. 17692, 1-26.
 • Epstein, G. A. (2005). Financialization and the World Economy, Edward Elgar Publishing.
 • Galor, O. and Zeira, J. (1993). Income Distribution and Macroeconomics. The Review of Economic Studies, 60(1), 35-52.
 • Greenwood, J. and Jovanovich, B. (1990). Financial Development, Growth and The Distribution of Income. Journal of Political Economy, 98, 1076–1107.
 • Haan, J. and Sturn, E. (2016). Finance and Income Inequality: A Review and New Evidence. DNB Working Paper, 530, 1-43.
 • Hepsağ, A. (2017). Finansal Kuznets Eğrisi Hipotezi: G-7 Ülkeleri Örneği. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 7(2), 135-156.
 • Huang, H. C. R. (2004). A Flexible Nonlinear Inference to The Kuznets Hypothesis. Economics Letters, 84(2), 289-296.
 • Khasru, S. M. and Jalil, M. M. (2004). Revisiting Kuznets hypothesis: An analysis with time series and panel data. The Bangladesh Development Studies, 89-112.
 • Kuştepeli, Y. (2006). Income Inequality, Growth, and The Enlargement of The European Union. Emerging Markets Finance and Trade, 42(6), 77-88.
 • Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, 45, 1-28.
 • Law, S. H. and Tan, H. B. (2009). The role of Financial Development on Income Inequality in Malaysia, journal of economic development 34(2), 153-168.
 • McCoskey, S. and Kao, C. (1998). A Residual-Based Test of The Null of Cointegration in Panel Data. Econometric Reviews, 17(1), 57-84.
 • Nazlıoglu, S. and Karul, C. (2017). Panel Lm Unit Root Test with Gradual Structural Shifts. 40th International Panel Data Conference, July 7-8, 2017, Thessaloniki Greece, 1-26.
 • Nazlıoğlu, Ş. (2010). Makro İktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Karşılaştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ongan, T. Hakan (2004). Gelir Eşitsizliği, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ters U Eğrisi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 54(1), 153.
 • Özbek, S. ve Türkmen, S. (2020). Finansallaşma, İşsizliği Artırıyor mu? E7 Ülkelerinden Yeni Kanıtlar. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), 2096-2115.
 • Park, D. and Shin, K. (2015). Economic Growth, Financial Development and Income Inequality. Asian Development Bank Economics Working Paper Series, (441).
 • Pesaran , M. H. ( 2004 ). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels . CESifo Working Paper Series No. 1229; IZA Discussion Paper No. 1240.
 • Pesaran, M. H. and Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. and Yamagata, T. (2008). A Bias-Adjusted Lm Test of Error Cross-Section Independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
 • Rajan, R. G. and Zingales, L. (2003). The Great Reversals: The Politics of Financial Development in The Twentieth Century. Journal of Financial Economics, 69(1), 5-50.
 • Rehman, H. U; Khan, S. and Imtiaz, A. (2008). Income distribution, growth and financial development: A cross countries analysis. Pakistan Economic and Social Review, 1-16.
 • Sehrawat, M. and Giri, A. K. (2016). Financial Development, Poverty and Rural-Urban Income Inequality: Evidence from South Asian Countries”. Quality and Quality, 50(2), 577-590.
 • Shin, Y. (1994). A ResidualBased Test of the Null of Cointegration Against the Alternative of no Cointegration. Econometric Theory, 10, 91–115.
 • Stock, J. H. and Watson M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegration Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61, 783–820.
 • Şahin, D. (2018). Gelişmiş Ülkelerde Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi. Igdir University Journal of Social Sciences, (15), 299-322.
 • Şengür, M. (2020). Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Üzerine Panel Veri Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 331-346.
 • Tan, H. and Law S. (2011) Nonlinear Dynamics of the Finance-Inequality nexus in Developing Countries. Journal of Economic Inequality, 10, 551–563.
 • Topuz, S. G. (2013). Finansal Gelişme Sürecinde Gelir Eşitsizliği: Bir Panel Veri Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Topuz, S. G. ve Dağdemir, Ö. (2016). Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Kuznets Ters-U Hipotezi’nin Geçerliliği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(13), 115-130.
 • Westerlund, J. (2006). Testing for Panel Cointegration with Multiple Structural Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(1), 101-132.
 • Younsi, M. and Bechtini, M. (2018). Economic Growth, Financial Development and Income Inequality in BRICS Countries: Evidence from Panel Granger Causality Tests. MPRA, 1-15.
 • Yumuşak, İ. G. ve Bilen, M. (2000). Gelir Dağılımı-Beşeri Sermaye İlişkisi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Kocaeli üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 77-96.