FİYAT ALGISI: İNDİRİMLİ LÜKS ÜRÜNLERDE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Lüksün demokratikleşmesi ile neredeyse her tüketiciye uygun lüksün olduğu bir pazar oluşmuştur. Bu doğrultuda, tüketicilerin lüks ürünlere karşı fiyat algısının nasıl olduğu üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada tüketicilerin indirimli lüks ürünlerde satın alma niyeti incelenmektedir. Bu çalışmada çevrimiçi anket yöntemi kullanılarak 314 tüketiciye ulaşılmıştır. Yapılan anketler sonucunda toplanan veriler SPSS (Amos24) ile incelenmiş olup yapısal eşitlik modeli (YEM) üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre; prestij duyarlılığı ve yerli/yabancı duyarlılığı ile indirimli lüks ürün satın alma niyeti arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Değer bilinci, fiyat bilinci, indirime duyarlılık, fiyat uzmanlığı ve fiyat/kalite ilişkisi ile indirimli lüks ürün satın alma niyeti ile arasında pozitif bir ilişkiye rastlanılmamıştır.

___

 • Bozbay, Z., & Akturan , U. (2017). Cinsiyet ve Alışveriş Davranışının Fiyat Algılamaları ile İlişkisinin Saptanması: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(629), s. 87-101.
 • Cronbach, L. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychomerika, 16, 297–334.
 • Ferreira, A., & Coelho, F. (2015). Product involvement, price perceptions, and brand loyalty. Journal of Product & Brand Management, 24(4), s. 349-364. doi:https://doi.org/10.1108/JPBM-06-2014-0623
 • Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • Geçti, F., & Zengin, H. (2012). Fiyat Algılamasının Boyutları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Akıllı Telefon Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma. Sakarya İktisat Dergisi/The Sakarya Journal Of Economıcs, 1(4), s. 28 - 56.
 • Hair, J. F., Hult, G. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Thousand Oaks: Sage.
 • Jin, B., Sternquist, B., & Koh, A. (tarih yok). Price as Hedonic Shopping. Family and Consumer Sciences Research Journal, 31(4), s. 378-402. doi:https://doi.org/10.1177/1077727X03031004003
 • Kurtuluş, K., & Okumuş, A. (2006). Fiyat Algılamasının Boyutları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Yönetim : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi(53), s. 3-17.
 • Leblebicioğlu, B., & Bilgen, İ. (2019). Tüketicilerin Fiyat Algılamalarının İndirim Marketlerinden Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(GELİŞİM-UWE 2019 Özel Sayısı), s. 141-154. doi:DOI: 10.17336/igusbd.609121
 • Lichtenstein, D., Ridgway, N., & Netemeyer, R. (1993). Price Perceptions and Consumer Shopping Behavior: A Field Study. Journal of Marketing Research, 30(2), s. 234-245. Monroe, K. (1973). Buyers' Subjective Perceptions of Price. Journal of Marketing Research, 10(1), s. 70-80.
 • Moore, M., & Carpenter , J. (2008). ABD indirim biçimlerinde tüketici fiyat ipucu kullanımının incelenmesi. International Journal of Retail & Distribution Management, 36(5), s. 345- 359. doi:https://doi.org/10.1108/09590550810870085
 • Moore, M., Kennedy, K., & Fairhurst, A. (2003). Cross‐cultural equivalence of price perceptions between US and Polish consumers. International Journal of Retail & Distribution Management, 31(5), s. 268-279. doi: https://doi.org/10.1108/09590550310472433
 • Rosendo-Rios, V., & Shukla, P. (2023). When luxury democratizes: Exploring the effects of luxury democratization,hedonic value and instrumental self-presentation on traditional luxury consumers’ behavioral intentions. Journal of Business Research. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113448
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating The Fit Of Structural Equation Models: Tests of Significance And Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research, 8(2), 23–74.
 • Sternquist, B., & McGowan, K. (1998). Dimensions of price as a marketing Universal: A Comparison of Japanese and U.S. Consumers. Journal of International Marketing, 6(4), s. 49-65
 • Weston, R., & Gore Jr., P. (2006). A Brief Guide to Structural Equation Modeling. The Counseling Psychologist, 34(5), s. 719-751. doi:10.1177/0011000006286345
 • Yaraş, E. (2008). Tüketicilerin Fiyat Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(15), s. 281-300.
 • Zeithaml, V. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, 52(3), s. 2-22.
 • Zeren, D., & Elhan, M. (2017). Fiyat Promosyonlarına Yönelik Tüketici Tutumlarına Etki Eden Faktörler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), s. 143-158.
Beykoz Akademi Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2013
 • Yayıncı: Beykoz Üniversitesi