4-6 YAŞ GRUBU KUR’AN KURSLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ VE PROBLEMLERİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ)

Gerek Kur’an ve sünnet gerekse on dört asırlık İslam medeniyeti birikimi ve yapılan araştırmalar, küçük yaşlardan itibaren din eğitiminin gerekliliği hususunda birçok örnekler sunmaktadır. Ülkemizde toplumu dini konularda aydınlatma ve rehberlik etme görevi yüklenen Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an öğrenmede yaş sınırının kaldırılmasının ardından toplumun beklentilerini de göz önüne alarak bireyin gelişiminin en önemli dönemlerinden biri kabul edilen okul öncesi döneme yönelik din hizmeti sunmak amacıyla 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları öğretim programını faaliyete geçirmiştir.              Bu çalışma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan ve günümüze kadar sayıları hızla artan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin durumunu ve bu kursların problemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla Zonguldak merkez ve Çaycuma ilçesinde görev yapan 32 öğreticiye uygulanan anket ve 11 öğreticiyle yapılan yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle, kurslarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin birtakım eksiklerle birlikte amacına uygun olarak ilerlediği ve kursların öğretim programının öğrenci seviyesine yeterince uygun olmadığı, gerek fiziki durum gerekse yöneticilerin kendinden ve öğrencilerden kaynaklanan bazı problemlerin olduğu sonucuna varılmıştır.

Educational Activities and Problems of 4-6 Age Group Qur’an Courses (Example Of Zonguldak)

The Administration of Religious Affairs of Turkey carries out activities to enlighten and guide the society in religious matters. In this context, following the abolition of the age limit to learn the Qur'an, the Administration of Religious Affairs launched the 4-6 Age Group Qur'an Courses curriculum. These Qur'an courses are of great importance in terms of coinciding with the preschool period, which is considered one of the most important periods in the development of the individual in the age of 4-6 years. This study has been prepared in order to determine the status of educational activities and current problems of the 4-6 Age Group Qur'an Courses, which have been implemented in 2013-2014 academic year and whose number has increased rapidly until today. For this purpose, 32 instructors working in Zonguldak and Çaycuma districts were interviewed and semi-structured interviews were conducted with 11 instructors. Based on the data obtained from the research, it was concluded that the education and training activities carried out in the courses were carried out in accordance with the purpose despite some deficiencies. The main deficiencies determined in the Qur’an Courses are lack of physical conditions, insufficiency of curriculum in terms of its suitability for the students’ level and some problems stemming from the administrators and students.

___

  • Aköz, Fatma. Kur’an Kursu Öğrencilerinin Gözüyle Öğreticilerin İletişim Davranışlarının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Diyanet İşleri Başkanlığı Konya İl Merkezindeki Yatılı Kız Kur’an Kursları Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2011.Armaner, Neda-Ökmen, Zeki. Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodik Değerler. İstanbul: MEB, 1960.Ay, Mehmet Emin. Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım?. İstanbul: Timaş Yayınları, 2002.Ay, Mehmet Emin. Problem ve Beklentileriyle Türkiye’de Kur’an Kursları. İstanbul, Düşünce Kitabevi, 2005. Ayhan, Halis. Din Eğitimi ve Öğretimi. İstanbul: MÜ İlahiyat Vakfı Yayınları, 1997.Başal, Asude Handan. Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2005.Baymur, Feriha. Genel Psikoloji. Ankara: İnkılap Kitabevi, 1997.Bilgin, Beyza. “Okul Öncesi Çağı Çocuğunda Din Duygusu”. MEGSB Din Öğretimi Dergisi 7 (1986): 14-28.Buyrukçu, Ramazan. Kur’an Kurslarında Din Eğitimi ve Öğretiminin Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Göller Bölgesi Örneği). Isparta: Fakülte Kitabevi, 1999. Canan, İbrahim. Hz. Peygamber’in Sünnetinde Terbiye. Ankara: Işık Akademi Yayınları, 2014.Çelebi, Ahmet. İslam’da Eğitim-Öğretim Tarihi. Çev, Ali Yardım. İstanbul: Damla Yayınevi, 1976.Çubukçu, İbrahim Agah. İslam Düşüncesi Hakkında Araştırmalar. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1983.Dam, Hasan. “Çocukluk Dönemi Din Eğitimi”. Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi. Ed. Mustafa Köylü. Ankara: Nobel Yayınları, 2013.Doğan, Davut. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Öğretim Programı (Okul Öncesi Dönemi) Dini Bilgiler-1 Öğrenme Alanı Kazanımları Üzerine Değerlendirme”. KSÜİFD 24 (2014): 200-225.Doğan, Recai. “Yaygın Din Eğitiminin Neliği”. Din Eğitimi El Kitabı. Ed. Recai Doğan-Remziye Ege. Ankara: Grafiker Yayınları, 2013.Yurtkoru, Serra-Çinko, Murat - Durmuş, Beril. Sosyal Bilimlerle SPSS’le Veri Analizi. İstanbul: Beta Basım Yayın, 2018.Gözütok, Şakir. Hz. Peygamber’in Hadislerinde Eğitim Metodları (Buhari ve Müslim Örneği). İstanbul: Ensar Yayınları, 2016.Gün, Ayşegül. “Veli ve Öğretici Görüşleri Doğrultusunda 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Eğitimi: Samsun İli Örneği). Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (2016): 33-66.Işıkdoğan, Davut-Korukcu, Adem. “Yaz Kur'an Kurslarında Kur Sistemi ve Kur'an Kursu Öğreticilerinin Bu Sisteme Bakışı”, AÜİFD 49/1 (2008), 201-221. İbn Tufeyl, Hayy b. Yakzan. Çev. M. Şerafettin Yaltkaya. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2019.Karacelil, Süleyman. “Kur’an Kursu Öğreticilerine Göre Kur’an Kurslarının Eğitim Problemleri: Şırnak İli Örneği”. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/3 ( 2013): 274-295. Kazıcı, Ziya. Ana Hatlarıyla İslam Eğitim Tarihi. İstanbul: İFAV Yayınları, İstanbul 1995.Koç, Ahmet. “Kur’an Kurslarında Din Eğitimi”. Din Eğitimi. Ed. M. Köylü-N. Altaş. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014.Korkmaz, Mehmet. “Yaygın Din Öğretiminde Yeterlik Ölçeği Geliştirme Süreci: Kur’an Kursu Öğreticileri Eğitim-Öğretim Yeterlikleri Ölçeği Örneği”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/28 (2010): 239-265.Korkmaz, Mehmet. Kur’an Kursu Öğreticilerinin Eğitim-Öğretim Yeterlilikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri. Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2009. Köylü, Mustafa-Oruç, Cemil. Çocukluk Dönemi Din Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları, 2017.Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 yaş). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014.Kurt, İbrahim. Velilerin 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarından Memnuniyet Düzeyleri ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma (Ankara Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi, 2017.Mehmedoğlu, Yurdagül. Okul Öncesi Çocuklarda Dini Duygunun Gelişimi ve Eğitimi. Ankara: TDV Yayınları, 2005. Oruç, Cemil. Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Din Eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları 2011. Öcal, Mustafa. Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodlar. Ankara: TVD Yayınları, 2007.Sağlam, İsmail. “Hz. Peygamberin Çocuk Eğitiminde Öne Çıkardığı Hususlar”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11/2 (2002): 167-190.Sağlam, İsmail. Çocuk ve İbadet. Bursa: Düşünce Kitabevi, 2003.Selçuk, Mualla. Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler. Ankara: TDV Yayınları, 2005.Tosun, Cemal - Çapçıoğlu, Fatma. “4-6 Yaş Kur’an Kursları Öğretim Programının Dini Gelişim Kuramları Çerçevesinde İncelenmesi”. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 5/5 (2015): 705-720.Uzun, Sümeyra. Okul Öncesi Dönem Din Eğitimi (İslam Dini) Programlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi Türkiye ve Amerika Örnekleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2016.Vergote, A. “Çocukta Din”. Çev. Erdoğan Fırat. AÜİFD 22, (1978): 317.Yağcı, Samet. Öğreticilere Göre Diyanet İşleri Başkanlığı 4 – 6 Yaş Grubu Kur’an Kursları (İzmir İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Kâtip Çelebi Üniversitesi, 2018.Yavuz, Kerim. Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişimi. Ankara: DİB Yayınları, 1983. Yılmaz, Emre. “Din Görevlilerinin Mesleki Doyum Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9/17 (2019): 104-122. Yorulmaz, Bilal. “Kur’an Kursu Öğreticileri ile Cami Görevlilerinin Okul Öncesi ve İlköğretim 1. Kademe Öğrencilerine Ders Verme Durumlarına İlişkin Öz Algıları (İstanbul Örneği)”. Öneri Dergisi 10/39 (2013): 154.Yorulmaz, Bilal. “Okul Öncesi Dönem Din Eğitimi ve Tarihsel Süreci”. Kur’an Kursları Öğretici Kitabı. Ankara: DİB Yayınları, 2014.