Silent Rules Research According to Tecvid Scholars by Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007)

Öz Kur’ân’ın doğru bir şekilde okunmasını temin eden bir ilim olan tecvidin ilk vahiyden itibaren nasıl devam edegeldiği, sistemli bir ilim haline gelmesinden önceki durumu, ilmi bir disiplin olmasının ardındaki sebepler/amillerin neler olduğu, ilk ne zaman ilmi bir disiplin haline geldiği, ilk tecvid eseri ve sonrasındaki durumun mahiyeti ve tecvid ilminin günümüze kadarki seyri çalışmada titizlikle ele alınmıştır. Bu anlamda eser alanında yapılan ilk çalışmadır. Ğânim Kaddûrî’den evvel böyle bir çalışma yapılmamıştır. Zaten ileride izah edeceğimiz üzere böyle bir çalışma yapmasının sebebi de bu kadar önemli bir ilim alanında akademik camiada esaslı bir çalışma yapılmamış olmasıdır.
Anahtar Kelimeler:

Dirasat, Tecvid, Ganim, Hamed, Kitap

Silent Rules Research According to Tecvid Scholars by Gânim Kaddûrî Hamed (Ammân: Dâr-u Ammâr, 2007)

___

  • Cezerî, Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Alî b. Yûsuf el- Cezerî (ö. 833/1429). et-Temhîd fî İlmi’t-Tecvîd. thk. Ganim Kaddûrî Hamed, Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 2001.
  • Dânî, Ebû Amr Osmân b. Saîd b. Osmân ed-Dânî (ö. 444/1053). et-Teysîr fi’l-Kıraâti’s-Seb‘. İstanbul: Devlet Matbaası, 1930.
  • Ganim Kaddûrî Hamed, Ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye İnde Ulemâi’t-Tecvîd. 2. Baskı. Ammân: Dar-u Ammâr, 2007.
  • Sibeveyh, Ebû Bişr Ebû Osmân, Ebü’l-Hasen, Ebü’l-Hüseyn Sîbeveyhi Amr b. Osmân b. Kanber el-Hârisî (ö. 180/796). el-Kitâb. thk. Abdusselam Muhammed Harun, Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1982.