Ders Kitabı Yazarlarının Görüşlerine Göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Bu araştırmanın amacı, ders kitabı yazarlarının yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Araştırmanın alt problemleri; müfredat, beceri, dil bilgisi ve söz varlığı öğretimine ilişkin yazarların görüşlerini ortaya koyacak biçimde oluşturulmuştur. Nitel biçimde desenlenen araştırmanın çalışma grubunu yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında ders kitabı yazarlığı yapmış on üç katılımcı teşkil etmektedir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizi için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ortak müfredatın olması, bütünleşik beceri öğretiminin yapılması, dil bilgisi öğretiminin metin ve beceri temelli olması, söz varlığı öğretiminin daha çok kelimenin anlamını tahmin etme stratejisine dayalı yapılması gibi tespitler elde edilmiştir.

Teaching Turkish as a Foreign Language According to the Views of Textbook Authors

The aim of this research is to determine the opinions of textbook authors on teaching Turkish as a foreign language. The sub-problems of the research reveal the opinions of the authors on teaching curriculum, skills, grammar and vocabulary. The research is qualitatively designed. The study group of the research consists of thirteen participants who are textbook authors in the field of teaching Turkish as a foreign language. The data were obtained using a semi-structured interview form. Content analysis technique was used for data analysis. As a result of the research, it was determined that there is a common curriculum, integrated skills teaching, grammar teaching is text and skill based, vocabulary teaching is based on the strategy of guessing the meaning of the word.

Kaynakça

Alyılmaz, S. & Şengül, K. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin okuma becerilerine yönelik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(1), 361-383.

Aydın, M. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders ve okuma kitaplarındaki kelime sıklığı ve seviyelere göre sözcük hazinesi çalışması (Yüksek lisans tezi). Ankara, Gazi Üniversitesi.

Balcı, A. & Dündar, S. A. (2017). Okuma stratejileri öğretiminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerde okuduğunu anlama becerisine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 258-270.

Kaynak Göster

APA Karagöl, E , Kurt, B . (2021). Ders Kitabı Yazarlarının Görüşlerine Göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı , 184-209 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/59999/850653