Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyunların Kullanımının Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi

Bu araştırmanın amacı, eğitsel oyunların yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kazanımlara ulaşmada, öğrencinin başarısına, derse karşı tutumuna ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Adıyaman Halk Eğitim Merkezinde, başlangıç (A1) düzeyinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 8-12 yaş grubundaki öğrencilerden seçilmiştir. Eşleştirilmiş ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak, Erol (2019) tarafından geliştirilen “Başlangıç (A1) Düzeyi Türkçe Yeterlik Sınavı” ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitsel oyunlarla öğretimin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eğitsel oyunların kullanımının öğrenci başarısını artırdığı, kalıcı öğrenme ve olumlu tutum geliştirmeyi sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

The Effects of the Use of Educational Games in Teaching Turkish as a Foreign Language on Academic Achievement, Attitude and Retention

The aim of this research is to determine the effect of educational games on achievement of students in teaching Turkish as a foreign language, student's success, attitude towards the course and permanence of knowledge learned. The study group of the study was selected from 8-12 year old students learning Turkish as a foreign language at the Beginner (A1) Level in Adıyaman Public Education Center in 2018-2019 academic year. Paired pretest-posttest control group quasi-experimental design was used as the data collection tool, as the "Beginner Level (A1) Turkish Proficiency Exam" and "Attitude Scale for Children Learning Turkish as a Foreign Language" developed by Erol (2019). As the result of the study, it was concluded that the use of educational games in teaching Turkish as a foreign language increases student achievement and provides permanent learning and positive attitude development.

Kaynakça

Al Khudhur, M. (2016). Yapım eklerinin öğretiminde eğitsel oyun temelli bir model önerisi: Kerkük Türkmenleri örneklemi (Yüksek lisans tezi). Ankara, Gazi Üniversitesi.

Al Zangana, A. F. A. (2018). Eğitsel oyunların ve cinsiyetin yabancı dil öğrenenler olarak beş yaşındaki üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). İstanbul, İstanbul Aydın Üniversitesi.

Âlemi, M. (2010). Educational games as a vehicle to teaching vocabulary. Modern Journal of Applied Linguistics, 2(6), 425-438.

Arıci, B. (2017). Eğitsel oyunların Almanya'da yaşayan Türk çocuklarının Türkçe öğrenme başarılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Erzurum, Atatürk Üniversitesi.

Ataöver, S. (2005). Ergenlere oyunlarla İngilizce dil bilgisi öğretimi (Yüksek lisans tezi). Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Avrupa Konseyi. (2001). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Strasbourg: Cambridge University Press. Baştuğ, S. D. (2015). Eğitsel oyunlarla desteklenen dikte etkinliklerinin öğrencilerin dikte becerilerine etkisinin i̇ncelenmesi (Yüksek lisans tezi). Kayseri, Erciyes Üniversitesi.

Bumpass, F. Y. (1963). Teaching young students English as a foreign language. New York: American Book Company.

Chou, M. (2012). Assessing English Vocabulary and Enhancing Young English as a Foreign Language (Efl) Learners’ Motivation Through Games, Songs and Stories. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 42(3), 284-297. https://doi.org/10.1080/03004279.2012.680899

Demirel, Ö. (2011). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Dervişoğulları, N. (2008). Yabancı dil olarak Türkçe öğretilen sınıflarda oyunlarla sözcük öğretimi (Yüksek lisans tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi.

Erdem, İ., & Aycan, E. (2017). Dil öğretiminde oyunun yeri ve uygulama basamakları. H. Develi, C. Yıldız, M. Balcı, İ. Gültekin ve D. Melanlıoğlu (Editörler), Uygulamalı Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi el kitabı (s. 361-392) içinde. İstanbul: Kesit Yayınları.

Erol, S. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eğitsel oyunların kullanımı (Doktora tezi). Malatya, İnönü Üniversitesi.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York, NY: McGraw-Hill.

Gedik, M. (2012). Ortaokul ikinci sınıf öğrencilerinin temel dil becerilerinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların başarı ve kalıcılığa etkileri (Doktora tezi). Erzurum, Atatürk Üniversitesi.

Göçer, A., & Moğul, S. (2011), Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Turkish Studies, 6(3), 797-810.

Gömleksiz, M. N. (2005). Oyun ile İngilizce öğretiminin uygulanması ve öğrenci başarısına etkisi. Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 179-195. Işık, İ. (2016). İlkokul 3. sınıf öğrencilerine eğitsel oyunlar ile İngilizce kelime öğretiminin akademik başarıya etkisi (Yüksek lisans tezi). Bartın, Bartın Üniversitesi.

Kara, M. (2010). Oyunlarla yabancılara Türkçe öğretimi. Türklük Bilimi Araştırma Dergisi (TÜBAR). 27, 407-421.

Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and principles in language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Lee, W. R. (1986). Language teaching games and contests. Oxford: Oxford University Press.

Özbal, B. (2009). İlköğretim okullarındaki yabancı dil öğretiminde eğitsel oyunların yeri ve önemi (Yüksek lisans tezi). Konya, Selçuk Üniversitesi.

Özdamar, K. (2013). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Ankara: Nisan Kitabevi.

Şenergüç, G. (2007). Yetişkinlere kelime öğretiminde oyunların kullanımı (Yüksek lisans tezi). Konya, Selçuk Üniversitesi.

Taheri, M. (2014). The Effect of Using Language Games on Vocabulary Retention of Iranian Elementary Efl Learners. Journal of Language Teaching and Research, 5(3), 544-549. https://doi.org/10.4304/jltr.5.3.544-549

Taşpınar, M. (2012). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Elhan Kitap Yayın Dağıtım. https://doi.org/10.14527/9786052411032

Uberman, A. (1998). The use of games for vocabulary presentation and revision. In English Teaching Forum, 36(1), 20-27.

Varan, S. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihinsel sözlüğünü geliştirmede eğitsel oyunların etkisi (Yüksek lisans tezi). Bartın, Bartın Üniversitesi.

Vardar, Berke (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilingual.

Wright, A., Betteridge, D., & Buckby, M. (2006). Games for language learning. New York: Cambridge University Press.

Kaynak Göster

APA Erol, S , Erdem, İ , Akkaya, A . (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyunların Kullanımının Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı , 166-183 . DOI: 10.35675/befdergi.850249