Bir Demir-Çelik İşletmesinde Sıcak Haddeleme Sürecindeki İşlemlerin Reba Yöntemi İle Analizi

İşletmelerde uzun süreli sabit pozisyonlarda çalışmak ergonomik olmayan duruşlar ve işlemler için oldukça risklidir. Çalışma ortamı çalışanların en rahat edeceği şekilde tasarlandığı durumda hem verim attıran hem de risk azaltan çeşitli iyileştirmeler yapılabilir. Bu gibi durumlarda duruşlar ergonomik risk analizi yöntemleriyle incelenir, değerlendirilir ve çözüm yolları tartışılır. Değerlendirme sonucu risk seviyeleri gruplandırılır ve önlem seviyelerine göre işletme içinde gerekli değişiklikler uygulanır. Çalışmanın amacı Karabük Bölgesi’nde bulunan bir demir – çelik işletmesinde işçiler için riskli durumlar ortaya çıkaran eylemleri analiz etmek ve bu durumlara yönelik iyileştirmeler gerçekleştirerek çalışan sağlığını ve verimi en üst düzeye çıkarmaya yöneliktir. Çalışmada sıcak haddeleme sürecinde görev alan üç çalışanın iş duruşları Rapid Entire Body Assesment (REBA) yöntemi ile incelenmiştir. Hammaddelerin siparişe göre kesilmesi, kesilen hammaddenin fırına gönderilmesi, hammaddeni haddeleme sürecinden geçerek istenilen ebada gelmesi gibi sürece ait işlemler değerlendirilmiştir. Duruşların REBA skorları 3,6 ve 9 olarak bulunmuştur. Düşük, orta ve yüksek risk seviyesinde olan bu işlemlerin risk seviyesinin düşürülmesi adına tavsiyeler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler:

Ergonomi, REBA, Risk analizi

ANALYSİS OF THE OPERATIONS IN THE HOT ROLLING PROCESS IN AN IRON – STEEL MILL WITH REBA METHOD

Working in fixed positions for a long time in enterprises is quite risky for non-ergonomic postures and operations. When the working environment is designed in a way that employees are most comfortable, various improvements can be made that both increase efficiency and reduce risk. In such cases, postures are examined by ergonomic risk analysis methods, evaluated and solutions are discussed. As a result of the assessment, the risk levels are grouped and the necessary changes are applied within the enterprise according to the measure levels. The aim of the study is to analyze the actions that create risky situations for workers at an iron and steel enterprise located in the Karabuk Region and to maximize employee health and productivity by making improvements to these situations. In the study, the work stoppages of three employees involved in the hot rolling process were examined by Rapid Entire Body Assessment (REBA) method. The processes related to the process, such as cutting the raw materials according to the order, sending the cut raw material to the furnace, passing the raw material through the rolling process and arriving at the desired size, have been evaluated. The REBA scores of the postures were found to be 3,6 and 9. Recommendations have been presented in order to reduce the risk level of these transactions, which are at a low, medium and high risk level.

___

 • Ahmad, A., Javed, I., Abrar, U., Ahmad, A., Jaffri, N. R., & Hussain, A. (2021). Investigation of ergonomic working conditions of sewing and cutting machine operators of clothing industry. Industria Textila, 72(3), 309–314. https://doi.org/10.35530/IT.072.03.1723
 • Alakaş, H. M., Pınarbaşı, M., Sönmez, İ., & Yüksel, A. (2020). Ergonomic personnel-task scheduling problem : A medium voltage insurance. Journal of Turkish Operations Management, 4(2), 433– 448.
 • AYDIN, S. (2021). NIOSH ve REBA yöntemleri kullanılarak ergonomik risk analizi vaka çalışması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(2), 414–433. https://doi.org/10.25092/baunfbed.887802
 • Dizdar, E.N., Koçar, Ü. (2018). " İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinde Risklerin Yapay Sinir Ağlarıyla Değerlendirilmesi ", Academic Platform Journal of Engineering and Science 6-3, 73-83, 2018.
 • Dizdar, E.N., Ünver, M. (2019). "The assessment of occupational safety and health in Turkey by applying a decision-making method MULTIMOORA", Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 26(6), 1693-1704.
 • ENSARİ ÖZAY, M., & ÖZCAN, G. (2020). Temizlik Çalışanlarının Çalışma Duruş Pozisyonlarının REBA Yöntemi ile Ergonomik Açıdan İncelenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 122–132. https://doi.org/10.28979/comufbed.638149
 • Eyvazlou, M., Asghari, A., Mokarami, H., Bagheri Hosseinabadi, M., Derakhshan Jazari, M., & Gharibi, V. (2021). Musculoskeletal disorders and selecting an appropriate tool for ergonomic risk assessment in the dental profession. Work, 68(4), 1239–1248. https://doi.org/10.3233/WOR213453
 • Haekal, J., Hanum, B., & Prasetio, D. E. (2020). Analysis of Operator Body Posture Packaging Using Rapid Entire Body Assessment (REBA) Method: ACase Study ofPharmaceutical Companyin Bogor, Indonesia. International Journal of Engineering Research and Advanced Technology, 06(07), 27–36. https://doi.org/10.31695/ijerat.2020.3620
 • Jahromi, M. M., Abolahrari-Shirazi, S., Safari, S., & Haghighi, F. M. (2022). Prevalence of Musculoskeletal Disorders Risk Factors and Ergonomic Assessment of Posture among Senior Students of Rehabilitation School of Shiraz University: A Cross-sectional Study. Journal of Rehabilitation Sciences and Research, 9(4), 180–184. https://doi.org/10.30476/jrsr.2022.93682.1243
 • Kaçmaz, S. Ö., Alakaş, H. M., & Eren, T. (2020). Ergonomic staff scheduling problem with goal programming in glass industry. Journal of Turkish Operations Management, 4(1), 369–377.
 • KAHYA, E., & SÖYLEMEZ, S. (2019). JANT SEKTÖRÜNDE QEC ve REBA YÖNTEMLERİYLE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 3(2), 83–96. https://doi.org/10.33720/kisgd.644584
 • Kusuma, T. Y. T. (2020). Analysis of Body Posture using Rapid Entire Body Assessment (REBA) and Rapid Upper Limb Assessment (RULA) to Improve the Posture of Sand Paper Machine Operators and Reduce the Risk of Low Back Pain. Biology, Medicine, & Natural Product Chemistry, 9(1), 21–25. https://doi.org/10.14421/biomedich.2020.91.21-25
 • McAtamney, L., & Hignett, S. (2004). Rapid Entire Body Assessment. Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods, 31, 8-1-8–11. https://doi.org/10.1201/9780203489925.ch8

___

APA Arslan, A. & Ünver, M. (2023). Bir Demir-Çelik İşletmesinde Sıcak Haddeleme Sürecindeki İşlemlerin Reba Yöntemi İle Analizi . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi , 13 (1) , 1-20 . DOI: 10.55024/buyasambid.1255338