Türkiye’de İlkokul Görsel Sanatlar ve Fen Bilimleri Programlarının Disiplinler Arası Yaklaşımlar Bağlamında İncelenmesi: 1923-2020

Bu araştırmada, Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanı olan 1923’ten 2020’ye kadar uygulanan ilkokul Görsel Sanatlar ve Fen Bilimleri derslerinde birbiriyle ilişkili konuların olup olmadığının tespit edilmesi ve iki ders arasındaki ilişkilendirmelerin tarihsel boyutunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 1924, 1926, 1936, 1948, 1968, 1992 tarihli ilkokul programları; 2005 Fen ve Teknoloji ve 2006 Görsel Sanatlar dersi öğretim programları; 2013 ve 2018 ilkokul programları incelenmiştir. Doküman incelemesi yöntemiyle yürütülen araştırmada veriler, içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda -belli dönemlerde sekteye uğrasa da- Cumhuriyet’in ilk programı olan 1924 Programı’ndan beri iki ders arasında ilişkilendirme yapıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca 1926-1992 arasında benimsenen disiplinler arası yaklaşımda Resim-İş dersinin, Fen derslerinin uygulama sahası olarak görüldüğü ve bu dersin öğretiminde yardımcı ders rolü üstlendiği; güncel programlarda ise kazanım sayılarındaki artışa karşın iki dersin ilişkilendirileceği kazanımların oldukça sınırlı olduğu tespit edilmiştir.

The Study of Primary School Visual Arts and Science Curricula in Turkey in the Context of Interdisciplinary Approaches: 1923-2020

This study aims to identify any associated subjects in the primary school Visual Arts and Science courses in Turkey from 1923 when the Republic was declared to 2020, and reveal the historical dimension of such associations between the two courses. Primary school curricula of 1924, 1926, 1936, 1948, 1968, and 1992; 2005 Science and Technology and 2006 Visual Arts course curricula; 2013 and 2018 primary school curricula have been reviewed. The data were evaluated by content analysis in the research carried out by the document review method. At the end of the research, it is recognized that the association between the two courses has been made since the 1924 Curriculum, the first program of the Republic although it was disrupted in certain periods. In addition, it has been found that in the interdisciplinary approach adopted between 1926 and 1992, the Art-Craft course was primarily seen as the field of application of the Science courses and assumed a role of an auxiliary course in teaching the Science courses and that despite the increase in the number of learning outcomes in the current programs, the learning outcomes to be associated with the two courses are still quite limited.

Kaynakça

Akyol, T. (2019, May 21). Ziya Selçuk yeni eğitim modelini anlattı [Ziya Selçuk explained the new education model]. Karar. Retrieved from https://www2.karar.com/yazarlar/taha-akyol/ziya-selcuk-yeni-egitim-modelini-anlatti-10218

Alkış Küçükaydın, M. (2019). İlkokul öğrencileri fen bilimleri dersinde öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarıyla ne kadar ilişkilendirebiliyor? [To what extent do primary school students relate their knowledge of science course into their daily lifes?]. Bolu Abant Izzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 19(2), 440-452. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.46660-418986

Aslantaş, S. (2013). İlköğretim 4.sınıf görsel sanatlar dersinde disiplinlerarası yaklaşıma göre yapılan öğretimin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına etkisi [The effect of education with an interdisciplinary approach in primary school 4th grade visual arts class on the attitudes of the students towards the class]. Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research, (2) , 1-13.

Berger, G. (1972). Opinions and facts. In L, Apostel., G, Berger., A, Briggs., & G, Michaud (Eds.), Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities (pp.23-71). OECD.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. bs.) [Scientific research methods (5th ed.)]. Pegem Academy Publishing.

Ciesla, K. (2009). Building a self-supporting web of knowledge-What is interdisciplinary education? ESSAI, 7(16), 38-42.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). Research methods in education. Taylor & Francis Press.

Commission. (2006). Görsel sanatlar dersi öğretim programı 1-8. sınıflar [Visual arts course curriculum: 1st-8th grade]. MoNE Publishing.

Commission. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı [Elementary science and technology 4 teacher'sguide book]. MoNE Publishing.

Creswell, J. W. (2017). Nitel araştırmacılar için 30 temel beceri (1. bs.)[30 essential skills for the qualitative researcher (1th ed.)] (H. Özcan, trans.). Anı Publishing.

Cura, G. & Ercan Yalman, F. (2019). Fen bilimleri öğretmen adaylarının disiplinlerarası yaklaşıma dayalı öğretimi kullanma düzeylerinin incelenmesi [Investigating science teacher candidates’ use of interdisciplinary instructional approach]. Online Science Education Journal, 4(2), 131-153.

Erickson, H.L. (1995). Stirring the head, heart, and soul (Redefining curriculum and instruction). Corwin Press.

Güven, E. & Hamalosmanoğlu, M. (2012). İlköğretim 4.sınıf fen ve teknoloji ders kitabındaki çevre içerikli etkinliklerin disiplinler arası yaklaşım yönünden incelenmesi [Evaluation of the environmental activities in science and technology textbook of elementary school fourth grade in terms of an interdisciplinary approach]. Journal of European Education, 2(1).

Kaçar, S. (2012). Görsel sanatlarla bütünleştirilmiş probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin fen akademik başarılarına, bilimsel yaratıcılıklarına ve sanat etkinlikleriyle fen öğrenme tutumlarına etkileri [The effects of problem based learning method integrated visual arts on students’ academic achievements, scientific creavities and attitudes towards science teaching with art activities]. Master’s Dissertation, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey.

Karakuş, M., & Aslan, S. (2016). İlkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumun incelenmesi [Examination of the current situation regarding interdisciplinary teaching in primary schools]. Elementary Education Online, 15(4), 1325-1344.

Karakuş, M., Turhan Türkkan, B. & Karakuş, F. (2017). Fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmenlerinin disiplinlerarası yaklaşıma yönelik görüşlerinin belirlenmesi [Determining science and elementary mathematics teachers’ views on interdisciplinary approach], Elementary Education Online, 16(2), 509-524.

Klein, J.T., & Newell, W.H. (1997). Advancing interdisciplinary studies, In J.Gaff & J. Ratcliff (Eds), Handbook of the undergraduate curriculum: Comprehensive guide to purpose, structures, practices, and change. (pp.393-415). Jossey-Bass Publishing.

Korkmaz, H. & Konukaldı, I. (2015). İlköğretim fen ve teknoloji eğitiminde disiplinlerarası tematik öğretim yaklaşımının öğrencilerin öğrenme ürünleri üzerine etkisi [the effects of interdisciplinary thematic teaching approach on the students’ learning outcomes in primary science education]. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 1-22. Ministry of Culture. (1936). İlkokul programı [Primary school curriculum]. Government Publishing.

Ministry of National Education, Youth and Sports. (1988). İlkokul programı [Primary school curriculum]. National Education Publishing.

Ministry of National Education. (1340). İlk mekteplerin müfredat programı [The curriculum of the first schools]. MoNE Publishing.

Ministry of National Education. (1948). İlk okul programı [Primary school curriculum]. National Education Publishing.

Ministry of National Education. (1968). İlkokul programı [Primary school curriculum]. National Education Publishing.

Ministry of National Education. (1992). İlköğretim kurumları resim-iş dersi öğretim programı [Primary education institutions art-craft course curriculum]. MoNE Publishing.

Ministry of National Education. (1995). İlköğretim okulu programı [Elementary school curriculum]. National Education Publishing.

Ministry of National Education. (2013a). İlkokul ve ortaokul görsel sanatlar dersi öğretim programı: 1-8.sınıflar [Primary and secondary school visual arts course curriculum: 1st-8th grade]. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/programlar/ilkogretim/ilk_orta_gorsel sanatlar.pdf

Ministry of National Education. (2013b). İlköğretim kurumları (İlkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıflar) öğretim programı [Secondary education institutions –primary and secondary school- science course curriculum -1st-8th grade-]. MoNE.

Ministry of National Education. (2018b). Fen Bilimleri dersi öğretim programı: İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar [Science course curriculum: Primary and secondary school: 1st-8th grade]. Retrieved from http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf

Türkoğuz, S. (2008). Görsel sanat etkinlikleriyle bütünleştirilmiş ilköğretim fen ve teknoloji öğretimi [Teaching science and technology subject with integration of science and visual art activities at primary schools. Doctorate Dissertation, Dokuz Eylul University Institute of Educational Sciences, İzmir, Turkey.

Turna, Ö. & Bolat, M. (2015). Eğitimde disiplinlerarası yaklaşımın kullanıldığı tezlerin analizi [An analysis of theses related to interdisciplinary approach in education]. Ondokuz Mayis University Journal of Faculty of Education, 34(1), 35-55. https://doi.org/10.7822/omuefd.34.1.3

Uğraş, M., Güneş, D. & Asiltürk, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin ders kitaplarındaki etkinliklerin sanat dallarıyla ilişkileri hakkındaki görüşleri [Science teachers' views on the relationship between the activities in the textbooks and the arts]. In International Symposium and Exhibition on Arts & Aestethics, Conference Abstracts 19-21 April 2018. (p.13), Firat University, Elazığ, Turkey.

Wicklein, R. C., & Schell, J. W. (1995). Case Studies of Multidisciplinary Approaches to Integrating Mathematics, Science and Technology Education. Journal of Technology Education. 6(2), 59-76. https://doi.org/10.21061/jte.v6i2.a.5

Yarımca, Ö. (2010). İlköğretim II.kademe görsel sanatlar dersinde disiplinler arası yaklaşıma dayalı uygulamalar [Applications based on interdisciplinary approach in the course “visual arts” of primary education, II. stage]. Doctorate Dissertation, Selçuk University Educational Sciences Institute, Konya, Turkey.

Yarımca, Ö. (2011). Disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir durum çalışması [A case study in interdisciplinary approach]. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-22.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. bs.) [Qualitative research methods in the social sciences (7th ed.)]. Seçkin Publishing.

Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar [Interdisciplinary teaching concept and its consequences in terms of programs]. Hacettepe University Journal of Education, 12, 89-94.

Yıldırım, V. & Koç, T. (2003). Müzik felsefesine giriş (1. bs.) [Introduction to philosophy of music (1st ed.]. Bağlam Publishing.

Kaynak Göster

APA Kayalıoğlu, S , Tunç, T . (2021). The Study of Primary School Visual Arts and Science Curricula in Turkey in the Context of Interdisciplinary Approaches: 1923-2020 . Bartın University Journal of Faculty of Education , 10 (2) , 412-429 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/62268/796966

30917 17797

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çoktan Seçmeli Testlerde Puanlama Yöntemleri: Madde Güçlüğüne Dayalı Ağırlıklandırma Öğrencilerin Test Sonuçlarını Nasıl Değiştirir?

Metin YAŞAR, Seval KARTAL, Eren Can AYBEK

Çocuk resimleri ve görüşmelerde barış algısı

Yasemin GÜLEÇ

Fen ve Matematik Başarısı, STEM’e Yönelik Tutum ve Cinsiyet Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Sevda YERDELEN-DAMAR, Büşra AKSÖZ, Sevil SEZER, Nil ARABACI, Fatma ARIKAN

Bilgi işlemsel Düşünme, Hayat Boyu Öğrenme Yetkinlikleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Path Analizi Kullanılarak İncelenmesi

Hatice YILDIZ DURAK, Mustafa SARITEPECİ, Beyza AKSU DÜNYA

Supervision Beliefs in Cooperating Teacher-University Supervisor Dyad: Implications for Reflective Dialogue to Strengthen Partnership

Meryem ÖZDEMİR-YILMAZER

An Investigation of Epistemological Beliefs of Physics Teachers According to Different Variables

Tuğba TAŞKIN

The Investigation of Teacher Candidates’ Learning Approaches and Engagement in a Hybrid Learning Environment According to RASE Model

Melike OZUDOGRU

Öğretmen İhtiyaçlarına Dönük Web Tabanlı “Ölçme ve Değerlendirme” Eğitim Seti Tasarımı

Selma ŞENEL, Serpil GÜNAYDIN, Bülent PEKDAĞ

Türkiye’de İlkokul Görsel Sanatlar ve Fen Bilimleri Programlarının Disiplinler Arası Yaklaşımlar Bağlamında İncelenmesi: 1923-2020

Sevgi KAYALIOĞLU, Tuncay TUNÇ

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Eğitimde Dijital Öyküleme

Gül ÖZÜDOĞRU