Sosyoloji Eğitim ve Algısı Üzerine Tümcü Bir Arayış Denemesi

Türkiye’de sosyoloji bölümleri çok çeşitli sebeplere bağlı olarak gittikçe artmaktadır. Kuşkusuz bu sadece sosyoloji bölümlerine özgü bir durum değildir. Ancak sosyoloji bölümleri gerek talep edilmeleri bakımından gerekse üstlendiği rol bakımından birtakım ayrıt edici özelliklere sahiptir. Fakat sosyolojinin kendisine yönelen bu talepleri nasıl karşıladığı önemlidir. Nitekim kendisine biçilen rol konusunda yer yer bulanık ve verimsiz bir işlev ürettiği söylenebilir. Kuşkusuz bu bölümlerin ve disiplinin başardığı birçok şeyi gölgelemeye yönelik bir yargı değildir. Ancak sosyoloji eğitiminin yer yer belirsizleşen rol ve işlevini geliştirmeye ve netleştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü sosyolojinin kısmen kendine özgü olarak bireyin temas ettiği birçok şeyi yine kendine özgü sistematiklerle yorumlamayı imkâna bağlayan bir cevheri olduğu da dikkate alındığında bu daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, genelde tüm sosyal bilimlerde, temelde ise sosyolojide bir talebenin talim gördüğü lisans ve lisansüstü eğitimde karşılaştığı birçok teori, yaklaşım, metot, teknik, model, kavram, uygulama alanı, çözüm önerisi, düşünür ve kitaba rağmen, kimi simgesel aparatlar ve bazı öncelenen sorunlar dışında karşılaştığı sorunları büyük ölçüde önceden kazandığı yargı teknikleriyle yorum

A Holistic Inquiry into Sociology Education and Its Perception

Sociology Departments are getting arisen as depending on many reasons day by day in Turkey. Indeed this situation is not only valid for sociology but departments of sociology have one kind of the same different properties with regard to demand and their functions. However, it is important how sociology supply with this demand. Thus we can say that sociology has partly created unfertile and vague functions time to time. Unquestionably, this judgement does not refer to under estimate the many achievements of sociology departments. On the other hand we need to develop and clarify partly seeing the insufficient and misleading role of sociology education today. Because sociology is a discipline that allows us to interpret every stage of life with its own techniques as well as many other roles. In this study, it is aimed to put some proposals on the table with a holistic approach by means of which to understand and solve the problems. Since it has encountered with the judiciary techniques, that have already been gained in large measure, although there are many theories, approaches, methods, techniques, models, concepts, application areas, solution proposals, thinkers and books, which are basically compared in all social sciences beforehand, then a demanded student of the undergraduate and of the graduate education of sociology departments, except for some symbolic apparatuses and some preliminary problems.

___

 • Aron, R. (1994). Sosyolojik düşüncenin evreleri. (Çev: Korkmaz Alemdar) Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Barnes, B. (1995). Bilimsel bilginin sosyolojisi. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Başaran, D. (2016). 12 Mart Askeri Muhtırası ve Türk Demokrasisi. Betül K. Yerdelen vd. (Ed.) Demokrasi: Darbeler ve Tepkiler. Ankara: Divan.
 • Doda, Z. (2005). Introduction to sociology. EPHTI.
 • Doğan, M. (2013). Hiperprestij grupları. İstanbul: Neva Yayınları.
 • İnal, K. (2012). Geleceğin eğitim sosyolojisi. Eğitim sosyolojisi. (Ed. İsmail Doğan). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kösemihal, N. Ş. (1995). Sosyoloji tarihi. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Meriç, C. (1997). Mağaradakiler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Öztürk, A. (2015). Medeniyet ve sosyoloji. Ankara: Elis Yayınları.
 • Öztürk, A. (2011). Kriz sosyolojisi. İstanbul: Doğukitapevi.
 • Weber, M. (1997). Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu. Ankara: Ayraç Yayınları.
 • Wilber, K. (1995). Transandantal sosyoloji. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Yıldırım, E. (2007). Bilginin sosyolojisi. Bursa Ekin: Yayınları.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 2012
 • Yayıncı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi