TÜRKİYE’NİN VİZE MUAFİYETİ POLİTİKASININ ANALİZİ

Türk vatandaşlarına Avrupa Birliği üyesi ülkelere girişte vize uygulanması Türkiye için önemli bir sorundur. Bu çalışmada Türkiye’nin vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik uyguladığı “Vize Muafiyeti” politikası analiz edilecektir. Çalışmanın başında kamu politikası ve kamu politikası analizi kavramları ile ilgili kavramsal ve kuramsal bir çerçeve sunulmuştur. Daha sonraki bölümde ise Avrupa Birliği’ni oluşturan siyasi ve ekonomik yapının daha iyi anlaşılması için Avrupa Birliği’nin kuruluşuna yönelik tarihsel süreç ortaya konulmuştur. Devamında ise Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda attığı adımlara tarihi kronoloji içerisinde yer verilmiştir. Sonraki kısımda da Türkiye’nin Avrupa birliği ile arasındaki en büyük problemlerden biri olan ve hukuki anlamda haksızlığa uğradığı vize uygulaması sorunu ve Türkiye’nin bu sorunun çözümüne yönelik izlediği politikalar mercek altına alınmıştır. Son bölümde de Türkiye’nin vize serbestisinin kazanımı için Avrupa Birliği ile 16 Aralık 2013 tarihinde imzaladığı Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Zaptı ve Geri Kabul Anlaşması ve bu anlaşmaya istinaden Türkiye’nin yerine getirmesi istenilen kriterler analiz edilmiştir.

___

 • Akçay, B. (2007). Avrupa Birliği’nde Ekonomik Kriterler. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 56(3), 11-52.
 • Akçay, E. Y. (2017). Pozitif Gündem ve Sonrasındaki Gelişmeler Işığında Türkiye-AB İlişkileri. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 19, 43–58.
 • Akçay, E. Y., Argun, Ç., & Akman, E. (2016). AB’nin Tarihsel Gelişimi ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(4), 117–131.
 • Arsava, A. F. (2000). Amsterdam Anlaşmasının Ortak Hükümlerinin Analizi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 185–196.
 • Babaoğlu, C. (2018). Kamu Politikası Analizine Yönelik Kavramsal ve Kuramsal Bir Çerçeve. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), 511–532.
 • Babaoğlu, C. ve Akman, E. (Ed.). (2018). Kamu Politikası Analizi Türkiye Uygulamaları. Gazi Kitabevi.
 • Batır, K. (2017). Antlaşmalar ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Çerçevesinde Avrupa Birliği Vatandaşlığı. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 25(1), 133–159.
 • Bloomberght. (2019). Schengen başvurusu Yapan Türk Vatandaşı Sayısı Açıklandı. https://www.bloomberght.com/schengen-basvurusu-yapan-turk-vatandasi-sayisi-aciklandi-2213632 (25.01.2021).
 • Caner, C. (2009). AB’ye Üyelik Perspektifinden Romanya’da Kamu Yönetimi Reformları: Yapısal Bir Analiz. International Journal of Economic and Administrative Studies 1(3), 85-108
 • Cengiz, C., ve Kurtbağ, Ö. (2015). Türkiye-AB Gümrük Birliğinde Yaşanan Güncel Sorunlar ve Bunlara Olası Çözüm Önerileri. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 6(2), 1–33.
 • Demir, F. (2011). Kamu Politikası Ve Politika Analizi Çalışmalarının Teorik Çerçevesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (30):107–20.
 • Demir, F. (2018). Kamu Politikasına Giriş (1.Basım). Gazi Kitabevi.
 • Dinç, C. (2011). Avrupa Birliğinin Beşinci Genişlemesi: Ana Temalar ve Faktörler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 201–233.
 • Efe, H. (2016). Mülteciler Sorunu, Geri Kabul Antlaşması ve Türkiye-AB Vize Pazarlığı. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 2016 Özel Sayı, 428–445.
 • Emini, F. T. (2018). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Giriş Politikası. Içinde C. Babaoğlu & E. Akman (Ed.), Kamu Politikası Analizi Türkiye Uygulamaları (1. Basım, ss. 709–733). Gazi Kitabevi.
 • European Union. (2020). The History of the European Union. https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en, (21.11.2020).
 • Gül, H. (2015). Kamu Politikası Analizi, Yöntemleri ve Teknikleri. Yasama Dergisi, 29, 5–31.
 • İktisadi Kalkınma Vakfı (2018). AB’nin Vize Politikasında Değişikliğe Gitmesi Önemli Ancak Türkiye İçin Vize Serbestliği Hedefi Esastır. https://www.ikv.org.tr/icerik_print.asp?id=3127, (25.01.2021).
 • İktisadi Kalkınma Vakfı. (2020). Avrupa Birliği-Tarihçe. İktisadi Kalkınma Vakfı. https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=28, (22.11.2020)
 • Kirişçi, K. (2007). “Yumuşak Güç” Aracı Olarak Daha Dostça Bir Şengen Vize Sistemi: Türkiye’nin Deneyimi. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 4(13), 27–56.
 • Köse, M. A. (2016). Geri Kabul Anlaşması ve Vizesiz Avrupa: Türkiye’nin Dış Politika Tercihlerini Anlamak. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 3(2), 195–220.
 • Lasok, D. (2015). The Maastricht Treaty On European Union. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 3(1&2), 1–26.
 • Morgil, O. (2006). Kopenhag Ekonomik Kriterleri ve Türkiye’nin Uyum Süreci. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 5(2), 91–102.
 • Nas, Ç. (2015). Türkiye-AB İlişkilerinde Geri Kabul ve Vize Serbestliği: Hareketliliğin Yönetimi. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 23(2), 169–186.
 • Ökmen, M. ve Canan, K. (2009). Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 139–171.
 • Oran, F. Ç. (2018). Türkiye-AB İlişkilerinde Yeniden Canlanmadan “Hedef Değişimine” Doğru. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 427–442.
 • Şengül, R. (Ed.). (2018). Kamu politikası (1.Basım). Umuttepe Yayınları.
 • Soytürk, M. (2019). Avrupa Birliği ve Geleceği. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 6(2), 311–330.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. (2019). Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Önemli Tarihler (1959 - 2019). https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/kronoloji-trkce-ocak2020.pdf, (25.01.2021).
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. (2020a). Avrupa Birliğinin Tarihçesi. https://www.ab.gov.tr/avrupa-birliginin-tarihcesi_105.html, (21.11.2020).
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. (2020b). Bir Bakışta AB / Avrupa Birliği’nin Genişlemesi. https://www.ab.gov.tr/109.html, (22.11.2020).
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. (2021). Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihçesi. https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerinin-tarihcesi_111.html, (24.01.2021).
 • Tezcan, E. (1999). Maastricht ve Amsterdam Antlaşmalan çerçevesinde Avrupa Birliği ve Batı Avrupa Birliği ilişkileri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 54(1), 143-158.
 • Usta, A. (2013). Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış. Yasama Dergisi, 24, 78–102.
 • Yıldız, M., & Sobacı, M. Z. (Ed.). (2015). Kamu Politikası Kuram ve Uygulama (2. Baskı). Adres Yayınları.