Dijital Ortamda Bir Tüketim Motivasyonu Olarak Zaman Tasarrufu: Kadinlarin Giyim Kuşam Tüketiminde Istanbul Örneği

Kamusal hayatta etkinliğini arttıran kadınların özel alandaki iş yükü azalmamakla birlikte, “annelik ve ev işleri” öncelikli görevleri olmaya devam etmektedir. Her iki alandaki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan kadınlar için en önemli olgulardan biri “zaman”dır. Bu çalışmada zaman tasarrufu için giyim-kuşam alışverişlerini internet üzerinde yapan kadınların demografik özellikleri araştırılmıştır. Çalışma; İstanbul’un sosyo-ekonomik düzeyi en yüksek olan 16 ilçesinde yaşayan 400 kadın üzerinde yapılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze anket uygulaması kullanılmıştır. Saha çalışması ile desteklenen araştırmada elde edilen sonuçlar analiz edildiğinde; interneti giyim kuşam tüketimi için zamandan tasarruf etmek amacıyla, hem kamusal alanda, hem de özel alanda yükümlülükleri olan 30 yaş ve üstü, evli ve çocuk sahibi olan kadınların kullandığı sonucuna varılmıştır.

Time-Saving as A Motivator for Consumption via Digital Platforms: Istanbul Example in the Consuming of Clothes

Though women have become more involved in public life, this did not serve to lighten their private workload and “motherhood and housework” have continued to be their primary duties. For women trying to tackle the responsibilities of both the private and the public aspects of life, “time” is one of the most important resources. In this study, the demographic features of women doing their shopping of clothes and accessories through the internet to save time was researched. Subjects of this research were 400 women, living in the 16 districts of Istanbul with the highest socioeconomic level. The data gathering method used in this research was face to face surveying. The results that were obtained through field research indicate that the internet was used in consuming clothing and accessories to save time by working women at the age of 30 and above, who are married and have children.

___

 • Journals Aydoğan, F. (2015): “Tüketim Kültürünün Gölgesinde Kentler”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (2) , 203-215 .
 • Elçi, Elçin: Türkiye’de “Kadın Olmak” Söylemi: Kadınlarla Yapılmış Bir Söylem Çalışması, Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 31, 2011, (1-28).
 • Ergil, D. (1978): Yabancılaşma Kuramına İlk Katkılar., Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 33 (03).
 • Gündüz, Ahmet: Tarihi Süreç İçerisinde Türk Toplumunda ve Devletlerinde Kadının Yeri ve Önemi”, International Journal of Social Sciences, Num. 5, 2012, 129-148.
 • Hız, G. (2011). Gösterişçi Tüketim Eğilimi Üzerine Bir Alan Araştırması (Muğla Örneği) . Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (2) , 117-128 .
 • Karadaş, Nergiz: “Zaman Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar ve İnternet’te Şimdiki Zaman Olgusu”, Kıbrıs Uluslar arası Üniversitesi Folklor/Edebiyat, Cilt: 21, Sayı: 83, 2015/3, 325-341.
 • Karmaz, E.: “Sosyal Bir Olgu Olarak Zaman Kavramının Dönüşümü”, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi”, Sayı: 2, 69-86. Topal B, Şahin H: “ Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği” , BEÜ SBE Dergisi, 8 (1), 2019, 314- 328.
 • Saygılı M; Sütütemiz N: “Tüketicilerin Alışveriş Tarzına Göre Online Alışverişin Karşılaştırılalı Analizi”, Researcher Social Science Studies, Vol: 5, N: 9, 2017, 230-243.
 • Senemoğlu, O . (2017). Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz . İnsan ve İnsan , 4 (12) , 66-86 . DOI: 10.29224/insanveinsan.313030.
 • Zülfikar, H ,Özmen, S . (2020):”Davranışlarından sonra”, Covid 19 Pandemisi Sürecinde Ramazan Bayramı’nın Bireylerde Yarattığı Tüketim Algısı Ve Davranışları . Intermedia International E-journal , 7 (13) , 547-558 .
 • Books Aydoğan, Filiz “Medya Yoluyla “Modernleşmek”, Medyadan Yansıyanlar, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2013. Bayraktar, Meltem: “Kadının Çalışma Durumu Ve Tüketim Davranışları”, Ankara, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1995.
 • Bocock, Robert: “Tüketim”, Trans. İrem Kutluk, 3. Basım, Ankara, 2009.
 • Castells, Manuel “Ağda Küreselleşme, Kimlik Ve Toplum Calhoun, Lyon Ve Touraine’e Cevap!”, Küresel Kuşatma
 • Karşısında İnsan, Trans. Şahabettin Yalçın, Ed. Mustafa Armağan, İstanbul, Da Yayıncılık, 2004.
 • Quinlon, Lou Mary: “ Kadınlara Pazarlama Kadın Tüketicilerin Kalbine Ulaşmanın Yolları”, Çev. Elmas Konuşkan, İstanbul, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. , 2009.
 • Theses Chea, Pisey: “Gender Differences in The Fashion Consumption and Store Characteristic in Swedish Clothing Stores”, Master Thesis in Business Administration, 2011.
 • Online resources Başak, Suna; Kıngır, Sevgi; Yaşar Şehnaz: “Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya ”, Anka Kadın Araştırma Merkezi, 2013, (Online), https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/012/original/anka_kad%C4%B1n_rapor_13-1_ikinci_vardiya_.pdf?1387185056, (Date of access: 16.11.2020).
 • Bayhan, Vehbi: “Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: “Tüketiyorum Öyleyse Varım”, Sosyoloji Konferansları Dergisi,2011, (Online) Http://Www.Journals. İstanbul.Edu.Tr/İusoskon/Article/View/1023011361, (Date of Access: 5 Mayıs 2015).
 • Halaçoğlu, Burcu: “Tüketim Kültürü, Yaşam Tarzları Ve 1990’lı Yıllar: Yeni Kuşak Türkiye Sinemasında Marjinal Kimlikler”, Medya, Tüketim Kültürü Ve Yaşam Tarzları, Ankara, Ütopya Yayınevi, 2009, p. 267- 303.
 • Kasapoğlu Akyol, Pınar “Küreselleşen Moda Bağlamında Blucin Üzerine Bir Araştırma”, Milli Folklor 22.86, 2010, (Online), www.millifolklor.com, (Date of access: 12.th August 2015).
 • Pusula: “gazianteppusula.com”, Date of Access: 15th, May, 2021”, http://www.gazianteppusula.com/haber/anne-olma-yasi-dusuyor-haberi-64638.html.
 • Sunitha C.K., Gnananadhas E. : “Online Shopping-An Overview”, 2014, https://www.researchgate.net/publication/264556861_Online_Shopping_-_An_Overview. , Date of access: 15.12. 2020.
 • Yanıklar, Cengiz: “Tüketim Kültürü, Kapitalizm Ve İnsan İhtiyaçları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Tartışma”, Cü Sosyal Bilimler Dergisi, 2010 (Online) http://Dergi.Cumhuriyet.Edu.Tr/Cum usosbil/İndex , (Date of access: 6.th May 2015).