Suriyeli Mültecilere Yönelik Sultangazi Ölçeğinde Bir Araştırma

Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından Suriye’de yaşayan Suriyeliler mecburi olarak iç savaşın da getirdiği ekonomik, sosyolojik, siyasi ve askeri müdahaleler neticesinde ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır. Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren günümüze en çok Suriyeli mülteciye Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahip çıkmış ve sınır kapılarını açarak mültecilerin Türkiye’ye gelmesine müsaade etmiştir. Türkiye’nin günümüzde yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Nitekim bu 4 milyon Suriyeli mültecinin birçoğu Türkiye’nin yedi bölgesine dağılmış ve buralarda hayatlarını devam ettirmektedirler. Suriyeli mülteciler, 2011 yılından itibaren diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de birçok problemle de karşı karşıya kalmışlardır. Yapılan araştırmada özellikle Suriyeli mültecilerin Türkiye’de yaşadıkları dil sorunu hakkında, çalışma hayatı hakkında, yapmış oldukları meslekler hakkında, eğitim seviyeleri, sosyal güvencelerinin olup olmadığı, ikamet sorunlarının olup olmadığı, Suriye’ye geri dönmeyi düşünüp düşünmedikleri gibi pek çok konuya değinilmiştir. Bu açıdan yaklaşıldığında yapılan araştırmayla Suriyeli mültecilerin Sultangazi ölçeğinde yukarıda muhatap oldukları soru ve sorunların ne aşamada olduğu hakkında bir sonuç elde edilmeye çalışılmıştır.

A Survey on the Scale of Sultangazi for Syrian Refugees

After the beginning of the civil war in Syria, Syrians living in Syria had to leave their country as a result of the economic, sociological, political and military interventions brought about by the civil war. Since the beginning of the civil war in Syria in 2011, the Republic of Turkey has protected the most Syrian refugees and allowed the refugees to come to Turkey by opening the border gates. Turkey is known to host approximately 4 million Syrians today. As a matter of fact, many of these 4 million Syrian refugees are distributed in seven regions of Turkey and continue their lives there. Syrian refugees have faced many problems in Turkey as well as in other countries since 2011. In the study, many issues such as the language problem of Syrian refugees in Turkey, about their working life, about their professions, their education level, whether they have social security, whether they have residence problems, whether they think of returning to Syria, are mentioned. From this point of view, a think of returning to Syria, are mentioned. From this point of view, a result has been tried to be obtained about the stage of the questions and problems that Syrian refugees have dealt with above in the Sultangazi scale.

___

 • Bianet. Org (2020) http://bianet.org/bianet/toplum/167434-multeci-gocmen-siginmaci-arasindaki-, (24.10.2020).
 • BMMYK. (1997) “Dünya Mültecilerinin Durumu, Bir İnsanlık Sorunu”, Ankara: Oxford Univercity Press.
 • Castles, S. ve Miller Mark J. (2008) “Göçler Çağı Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri”, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çiçekli, B. (2007) “Yabancılar Hukuku”, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Ekşi, N. (2017) “İnsan Hakları Perspektifinden Mültecilik”, Ankara; Semih Ofset.
 • Emek İnan, C. (2016) “Türkiye’de Göç Politikaları: İskân Kanunları Üzerinden Bir İnceleme”, Göç Araştırmaları Dergisi, 2(3): 11-33.
 • EMİNHABER (2020) https://www.eminhaber.org/sultangazide-kac-suriyeli-var.html, (30.10.2020).
 • Erdoğan, M. (2020) “Suriyeliler Barometresi 2019 Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi”, Ankara: Orion Kitabevi.
 • Erdoğan, M. (2019) “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler”, İstanbul: Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi.
 • IOM. (2013) “Uluslararası Göç Hukuku Göç Terimleri Sözlüğü” İkinci Baskı, No: 31, İsviçre: Uluslararası Göç Örgütü Yayınları.
 • Kavas, A., Avşar, İ., Kadkoy, O. ve Bilgiç, E. Ç. (2019) “İstanbul’da Suriyeliler ve Savaş Sonrası Suriye Gettoları”, Ankara: TEPAV Yayınları.
 • Madde 14. Org (2016) http://www.madde14.org/index.php?title=G%C3%B6%C3%A7men, (26.10.2020).
 • MÜLTECİLER, (2020) https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/, (18.09.2020).
 • MÜLTECİLER (2020) https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/, (02.11.2020).
 • Ombdusman. Gov.tr (2016) http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/45516--Multecilerin-Hukuki-Durumuna-DairSozlesme.pdf, (09.10.2020).
 • Oral, B. ve Çetinkaya, F. (2017) “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Göç, Tanımı, Nedenleri ve Göç Kuramları”, Türkiye Klinikleri, 3(1): 1-8.
 • ORSAM. (2014) “Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar Ve Öneriler”, ORSAM rapor No: 189, Ankara.
 • Palacıoğlu, T. (2018) “Suriyeliler, AB ve Türkiye Özelinde Mülteciler”, İstanbul: İTO Yayınları.
 • Resmi Gazete (1994) “İltica ve Sığınmacı Yönetmeliği”, Resmi Gazete 30.11.1994 No: 22127, Ankara.
 • Saraçlı, M. (2011) “Uluslararası Hukukta Yerinden Edilmiş Kişiler”, Ankara: Adalet Yayınevi.
 • T.C. GOC. (2017) “2016 Türkiye Göç Raporu”, Yayın No: 40, Ankara.
 • T.C. Sultangazi Belediyesi (2019). “Sultangazi Belediyesi Stratejik Plan 2020-2024”, İstanbul.
 • UAÖ. (2009) “İki Arada Bir Derede, Türkiye’de Mültecilere Koruma Sağlanmıyor”, Birleşik Krallık: Uluslararası Af Örgütü Yayınları.
 • Urk, M. (2010) “Göç Olgusu Bağlamında Mülteciler, Sığınmacılar Ve İnsan Hakları”, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • UNCHR (2020) https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri, (28.10.2020).