Pandemi sürecinin posta pulları üzerinden değerlendirilmesi

Çalışmanın amacı, pandemi sürecine ait temel bilgileri düşünsel boyuta indirgeyerek, filateli biliminin sektörel bileşenleri açısından anlamlandırmaya çalışmaktır. Araştırma kapsamında, pulun tanımı yapılarak; ortaya çıkışı, önemi, işlevleri, iletişim özellikleri ve nitelikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca pandemi sürecine görsellik atfeden çalışmada; Covid-19 kavramı ile düşünsel boyut ilişkisi, filateli biliminin sektörel yeterliliği, farklı uluslara ait filateli nesneleri, ilginç tasarım örnekleri ve sürece dair yaklaşımlar konusunda çıkarımda bulunularak Covid-19 kavramına, sosyal bilimler açısından yeni bir yorum kazandırılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonunda filateli alanına ve Covid-19 salgınına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Evaluation of the pandemic process through postage stamps

The aim of the study is to try to make sense of the sectoral components of philately science by reducing the basic information of the pandemic process to an intellectual dimension. Within the scope of the research, by defining the stamp, information about its emergence, importance, functions, communication features, and qualities are provided. Besides, in the study that attributes visuality to the pandemic process, it was attempted to suggest a new interpretation of the concept of Covid-19 in terms of social sciences by making inferences about the relationship between the concept of Covid-19 and its intellectual dimension, the sectoral competence of philately science, philately objects from different nations, interesting design examples, and approaches to the process. As a result of the research, suggestions were made regarding the field of philately and the Covid-19 epidemic.

Kaynakça

Agency honors medical community after its president survives COVID-19. (2020). 04 Kasım 2020 tarihinde https://www.linns.com/news/world-stamps-postal-history/agency-honors-medical-community-after-its-president-survives-covid-19 adresinden erişildi.

Akot, B. (2005). Rüya tecrübesinin psikolojik ve dini temelleri [Yüksek Lisans Tezi], Ankara Üniversitesi.

Art in the time of Covid-19. (2020). 11 Kasım 2020 tarihinde https://www.udel.edu/udaily/2020/june/art-design-un-stamp-photography-virtual-reality-coronavirus-ceramics/ adresinden erişildi.

Austria Covid-19 social distancing. (2020). 12 Ekim 2020 tarihinde https://www.philatelicpursuits.com/2020/11/08/new-issues-2020-austria-covid-19-social-distancing/ adresinden erişildi.

Aydoğmuş, N. (2015). Bir görsel iletişim aracı olarak posta pulu tasarımının Dünya’daki ve Türkiye'deki tarihi gelişimi ve grafik tasarım ürünü olarak incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi], Yaşar Üniversitesi.

Begiç, H. N. ve Çelebilik, G. (2015). Kültürel zenginliklerimizin posta pullarıyla tanıtılmasına dair bir çalışma; pul sanatçısı Pınar Olgaç'ın "Türk Kadın Başlıkları". Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12), 266-276.

Bezaz Güven, Y. (2006). Haberleşme ve tarihçesi. Türkiye Haber-İş Sendikası Yayınları.

Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). COVID-19 pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79. https://doi.org/10.35375/sayod.738657

Central African Republic postage stamps. (2017). 17 Ekim 2020 tarihinde http://car.post-stamps.com/contacts/ adresinden erişildi.

Chad famous monuments in quarantine. (2020). 23 Kasım 2020 tarihinde https://www.philatelicpursuits.com/2020/11/22/new-issues-2020-chad-famous-monuments-in-guarantine/#more-18253 adresinden erişildi.

Cioruța, B., Pop, L. ve Coman, M. (2020). 2020 (80) - COVID-19 stamps - a new collecting theme vs philatelic promotion of care for affected community and environment (I). Asian Journal of Education and Social Studies, 9(2), 25-37. doi 10.9734/ajess/2020/v9i230243

Corona oq humor. (2020). 08 Ekim 2020 tarihinde https://djursfilateli.dk/corona-og-humor/ adresinden erişildi.

Deng C. X. (2020). The global battle against SARS-CoV-2 and COVID-19. Int J Biol Sci, 16(10), 1676-1677. doi: 10.7150/ijbs.45587

Dizdaroğlu, C. (2020). COVİD-19 Barış ve çatışma. Global Akademi Konuşmaları Serisi(İstanbul: Global Akademi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi), 5, 1-17. doi: 10.13140/RG.2.2.33129.11367

Evginer, N. (2010). Psikolojik ve dini bir fenomen olarak rüya [Yüksek Lisans Tezi], Selçuk Üniversitesi.

Filatelie en corona, deel 2. (2020a). 02 Ekim 2020 tarihinde https://www.zhpv.nl/wp-content/uploads/2020/08/ZHPV-Priority-Mail-2020-06.pdf adresinden erişildi.

Filatelie en corona, deel 2. (2020b). 02 Ekim 2020 tarihinde https://www.zhpv.nl/wp-content/uploads/2020/09/ZHPV-Priority-Mail-2020-07.pdf adresinden erişildi.

Fila corona varia. (2020). 11 Kasım 2020 tarihinde https://www.postzegelblog.nl/2020/08/26/fila-corona-varia-28/ adresinden erişildi.

Gürlevik, S. L. (2020). Koronavirüsler ve yeni koronavirüs SARS-CoV-2. Journal of Pediatric Infection, 14(1), 46-48. doi: 10.5578/ced.202017

Interview with Filip Heyduk. (2020). 03 Aralık 2020 tarihinde https://www.ncsml.org/interview-with-filip-heyduk/ adresinden erişildi.

İnal, S. (2016). Middle east respiratory syndrome-coronavirus (MERS-CoV) enfeksiyonu: Ortadoğu Solunum Yetmezliği Sendromu-koronavirüs enfeksiyonu. Okmeydanı Tıp Dergisi, 32, 37-45. doi:10.5222/otd.2016.037

KKTC yeni sayıdan notlar Covid-19 mücadelesi. (2021). 25 Mart 2021 tarihinde http://commonwealthstampsopinion.blogspot.com/2020/11/1784-turkish-cyprus-new-issue-notes.html adresinden erişildi.

Kosova Covid-19 awareness. (2020). 17 Kasım 2020 tarihinde https://www.philatelicpursuits.com/2020/09/19/new-issues-2020-kosovo-covid-19/ adresinden erişildi.

McCarty, D. (2020, 17 Mart). Iran's coronavirus stamp greeted healthcare professionals. Linns Stamp News, s. 4 https://www.linns.com/news/us-stamps-postal-history/iran-s-coronavirus-stamp-salutes-medical-workers

Munro, B. (2020, 27 Nisan). Have i told you philately that i love you? Otago Daily Times, s. 12 https://www.odt.co.nz/lifestyle/magazine/have-i-told-you-philately-i-love-you

Parrish, R.K., Stewart, M.W., Duncan Powers, S.L. vd. (2020). Ophthalmologists are more than eye doctors-in memoriam Li Wenliang. American Journal Ophthalmology, 213, 1-2. https://doi.org/10.1016/j.ajo.2020.02.014

Postal stationery online meetings. (2020, 01 Eylül). Flash Fedaration İnternationale de Philatelie.1-48.

Quirks in the island city. (2020). 11 Ekim 2020 tarihinde https://www.singpost.com/sites/default/files/news_pdf_file_upload/2020/07/Media%20Release%20-%20200727%20-%20SingPost%20resumes%202020%20Stamps%20Programme%20in%20August.pdf adresinden erişildi.

Qun Li M. M., Xuhua Guan, Ph. D., Peng W, Ph. D., Xiaoye, W., MPH, L. Z., Yeqing, T. vd. (2020). Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N Engl J Med 382(1), 1199-1207. doi:10.1056/NEJMoa2001316

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (Nisan 2020). COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) rehberi. 19 Aralık 2020 tarihinde https://khgmstokyonetimidb.saglik.gov.tr/Eklenti/37044/0/covid-19rehberipdf.pdf adresinden erişildi.

Thematic philately: tribute to the first line warriors-corona virus Covid-19 pandemic and philately. (2020). 05 Kasım 2020 tarihinde https://www.postoveznamky.sk/tribute-to-first-line-warriors-coronavirus-covid-19-pandemic-and-philately adresinden erişildi.

Ukrposhta presented a postage stamp. (2020, 01 Mayıs). Philately of Ukraine. 1-22.

Vietnam launches two COVID-19-themed postage stamps. (2020). 02 Nisan 2020 tarihinde https://vietnamtimes.org.vn/vietnam-launches-two-covid-19-themed-postage-stamps-18994.html adresinden erişildi.

Wallpaper Issues. (2020). 15 Aralık 2020 tarihinde https://canadianstampnews.com/no-shortage-of-covid-19-stamps-to-fill-out-collection/ adresinden erişildi.

Yardley, C. B. (2015). The representation of science and scientists on postage stamps. ANU Press. doi: http://doi.org/10.22459/RSSPS.02.2015

Kaynak Göster

APA Aycil, S . (2021). Pandemi sürecinin posta pulları üzerinden değerlendirilmesi . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 24 (45) , 115-142 . DOI: 10.31795/baunsobed.890566