Halk oyuncularında grup sargınlığı ve algılanan motivasyonel iklim

Araştırmada, halk oyuncularının grup sargınlığı ve algıladıkları motivasyonel iklim düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, oyuncuların kişisel bilgileri doğrultusunda grup sargınlığı ve algıladıkları motivasyonel iklim düzeyleri arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Araştırmaya, 2018-2019 sezonunda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen üniversiteler arası halk oyunları yarışmasında oynayan halk oyuncular (n=298) katılmıştır. Araştırmada, 1985 yılında Carron, Widmeyer ve Brawley tarafından geliştirilen, 2006 yılında Öcel tarafından Türk sporcuları için uyarlanması yapılan “Grup Sargınlığı Ölçeği” ile 1993 yılında Walling, Duda ve Chi tarafından geliştirilen 2001 yılında Toros tarafından Türk sporcuları için uyarlanması yapılan “Motivasyonel İklim Ölçeği” kullanılmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi ile verilerin normallik dağılımı incelenmiş ve neticede parametreler arası ilişkilerin analizinde Spearman Korelasyon analizi, farklılıkların analizinde de Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda oyuncuların grup sargınlığı düzeyleri arasında yaş, öğrenim durumu ve antrenör yeterliliği değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olduğu, motivasyonel iklim düzeyleri arasında ise yaş, antrenör cinsiyeti ve antrenör yeterliliği değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Oyuncuların grup sargınlığı ve motivasyonel iklim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak ölçeklerin alt boyutları üzerinde yapılan analizler değerlendirildiğinde; oyuncuların algıladıkları ustalık iklimi ile grup sargınlığı alt boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilirken algıladıkları performans iklimi ile grup sargınlığı alt boyutları arasında ise negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Group cohesion and perceived motivational climate in folk dance players

Purpose of the research was to determine the relationship between of folk dance players group cohesion and perceived motivational climate levels. In addition the differences between group cohesion and perceived motivational climate levels were examined in accordance with the personal information of the players. Turkey University Sports Federation organized by universities in the 2018-2019 season between public research players who play folk games participated in the contest. The research was attended by folk dance players (n=298) who played in the intercollegiate folk dance competition organized by the Turkish University Sports Federation in the 2018-2019 season The study used a “group cohesion scale” developed by Carron, Widmeyer and Brawley in 1985 and adapted for Turkish athletes by Öcel in 2006. In addition, the research uses a “motivational climate scale” developed by Walling, Duda and Chi in 1993, adapted by Toros in 2001 for Turkish athletes. The normality distribution of the data was examined with the Kolmogorov-Smirnov test and as a result Spearman correlation analysis was used for the analysis of relationship between parameters, Mann Whitney U and Kruskal Wallis H tests were used for the analysis of differences. The results of the study showed that there was a significant difference between the group cohesion levels of the players according to age, education status and coach qualification variables, while there was a significant difference between the motivational climate levels according to age, coach sex and coach qualification variables. No significant relationship was found between players group cohesion and motivational climate levels. However, analyses on the sub-dimensions of the scale were evaluated; while it was found that there was a positive correlation between the perceived mastery climate of the players and the sub-dimensions of the group cohesion, there was a significant negative correlation between the perceived performance climate and the sub-dimensions of group cohesion.

___

 • Ardahan, F. (2013). Rekreasyonel egzersiz güdüleme ölçeğinin rekreatif spor türüne göre incelenmesi: Antalya örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(4), 95-108.
 • Boiché, J. C. ve Sarrazin, P. G. (2009). Proximal and distal factors associated with dropout versus maintained participation in organized sport. Journal of Sports Science Medicine, 8(1), 9.
 • Boixados, M., Cruz, J., Torregrosa, M. ve Valiente, L. (2004). Relationships among motivational climate, satisfaction, perceived ability, and fair play attitudes in young soccer players. Journal of Applied Sport Psychology, 16(4), 301-317. https://doi.org/10.1080/10413200490517977
 • Bosselut, G., Mclaren, C. D., Eys, M. A. ve Heuzé, J. P. (2012). Reciprocity of the relationship between role ambiguity and group cohesion in youth ınterdependent sport. Psychology of Sport and Exercise, 13(3), 341-348. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2011.09.002
 • Carron, A. V., Brawley, L. R.. ve Wıdmeyer, W. N. (2002). The group environment questionnaire: Test manual. Wv: Fitness Information Technology.
 • Carron, A. V., Bray, S. R. ve Eys, M. A. (2002). Team cohesion and team success in sport. Journal of Sports Sciences, 20(2), 119-126. https://doi. org/10.1080/026404102317200828
 • Çekiç, Ö. ve Kurt, C. (2017). Relationship between goal orientation and perceived motivational climate in football players of different playing positions. International Journal of Sport Exercise and Training Sciences, 3(3), 93-102. https://doi.org/10.18826/useeabd.331685
 • Çepikkurt, F. ve Uluöz, E. (2017). Predictive power of group cohesion and perceived motivational climate for collective efficacy perception in the football teams. Sport Society/Sport Si Societate, 17(1), 91-97.
 • Durdubaş, D. (2013). Bir sezon boyunca takım hedef belirleme yoluyla uygulanan takım oluşturma müdahalesinin takım sargınlığı ve motivasyonel iklim üzerine etkisinin belirlenme. [Yüksek lisans tezi], Hacettepe Üniversitesi.
 • Eys, M. A., Jewitt, E., Evans, M. B., Wolf, S., Bruner, M. W. ve Loughead, T. M. (2013). Coach-ınitiated motivational climate and cohesion in youth sport. Research Quarterly for Exercise and Sport, 84(3), 373-383. https://doi. org/10.1080/02701367.2013.814909
 • Fraser-Thomas, J., Côté, J. ve Deakin, J. (2008). Understanding dropout and prolonged engagement in adolescent competitive sport. Psychology of Sport and Exercise, 9(5), 645-662. https://doi.org/10.1016/j. psychsport.2007.08.003
 • Fry, M. D. ve Gano-Overway, L. A. (2010). Exploring the contribution of the caring climate to the youth sport experience. Journal of Applied Sport Psychology, 22(3), 294-304. https://doi.org/10.1080/10413201003776352
 • Gardner, D. E., Shields, D. L. L., Bredemeier, B. J. L. ve Bostrom, A. (1996). The relationship between perceived coaching behaviors and team cohesion among baseball and softball players. The Sport Psychologist, 10(4), 367- 381. https://doi.org/ 10.1123/tsp.10.4.367
 • Goulimaris, D., Filippou, D. A. ve Koupani, A. (2016). How does the motivational climate differ among adult dancers within an educational context? Journal of Physical Education and Sport, 16(1), 252-257. DOI:10.7752/jpes.2016.01040
 • Jaakkola, T., Ntoumanis, N. ve Liukkonen, J. (2016). Motivational climate, goal orientation, perceived sport ability, and enjoyment within finnish junior ice hockey players. Scandinavian Journal of Medicine Science in Sports, 26(1), 109-115. https://doi.org/10.1111/sms.12410
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mclaren, C. D., Newland, A., Eys, M. ve Newton, M. (2017). Peer-initiated motivational climate and group cohesion in youth sport. Journal of Applied Sport Psychology, 29(1), 88-100. https://doi.org/10.1080/1041320 0.2016.1190423
 • Miller, B. W., Roberts, G. C. ve Ommundsen, Y. (2004). Effect of motivational climate on sportspersonship among competitive youth male and female football players. Scandinavian Journal of Medicine Science in Sports, 14(3), 193-202. https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2003.00320.x
 • Morgan, K. (2017). Reconceptualizing motivational climate in physical education and sport coaching: an interdisciplinary perspective. Quest, 69(1), 95-112. https://doi.org/10.1080/00336297.2016.1152984
 • Öcel, H. ve Aydın, O. (2006). Grup sargınlığı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (A validity and reliability study of the group environment questionnaire). Türk Psikoloji Yazıları, 9(18), 19–32.
 • Pensgaard, A. M. ve Roberts, G. C. (2000). The relationship between motivational climate, perceived ability and sources of distress among elite athletes. Journal of Sports Sciences, 18(3), 191-200. https://doi. org/10.1080/026404100365090
 • Prokešová, E., Musálek, M. ve Chalupová, E. (2012). A comparıson of perceıved team cohesıon ın athletes of ınteractıve and coactıve sports based on the group envıronment questıonnaıre. Acta Universitatis Carolinae: Kinanthropologica, 48(2), 138-145.
 • Richardson, A. (2013, July 26). Sport psychology-group cohesion. 15.07.2019 tarhinde Idfpa.Net/Sports-Psychology---Group-Cohesion adresinden erişildi.
 • Roberts, G. C. ve Ommundsen, Y. (1996). Effect of goal orientation on achievement beliefs, cognition and strategies in team sport. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 6(1), 46-56. https:// doi.org/10.1111/j.1600-0838.1996.tb00070.x
 • Sezer, U. (2016). Genç sporcularda takım sargınlığı ve kolektif yeterlik inançlarının incelenmesi. [Yüksek lisans tezi], Anadolu Üniversitesi.
 • Smith, R. E., Cumming, S. P. ve Smoll, F. L. (2008). Development and validation of the motivational climate scale for youth sports. Journal of Applied Sport Psychology, 20(1), 116-136. https://doi.org/10.1080/10413200701790558
 • Toros, T. (2009). Genç erkek basketbolcularda, bir sezon boyunca sporcuların algıladıkları antrenörlük davranışı, hedef yönelimleri, takım sargınlığı, algılanan motivasyonel iklim ve kolektif yeterlik ilişkisi. [Doktora Tezi], Hacettepe Üniversitesi.
 • Toros, T. (2010). Turnuva öncesi ve turnuva sonrası basketbolcuların algıladıkları antrenörlük davranışı, görev-ego yönelimli hedefleri, takım sargınlığı, ustalık-performans iklimi ve kolek yeterlik arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 1119-1142.
 • Toros, T. ve Koruç, Z. (2005). Hedef yönelimleri ve algılanan motivasyonel iklim arasındaki ilişki (Liseli erkek voleybolcular üzerine bir çalışma). Spor Bilimleri Dergisi, 16(3), 135-145.
 • Toros, T. ve Özerkan, K. N. (2001). Elit ve elit olmayan sporcularda, hedef yönelimi, motivasyonel iklim ve yaşam doyumu değişkenlerinin yaşa bağlı olarak değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 28-37.
 • Toros, T. (2001). Elit ve elit olmayan erkek basketbolcularda hedef yönelimi, güdüsel iklim ve hedeflerin özgünlük. güçlük derecesi özelliklerinin yaşam doyumuna etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Mersin Üniversitesi.
 • Toros, T. (2011). Genç erkek basketbolcularda, turnuva öncesi ve turnuva sonrası sporcuların algıladıkları antrenörlük davranışı, hedef yönelimleri, takım sargınlığı, algılanan motivasyonel iklim ve kolektif yeterlik arasındaki farklılığın analizi. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 2(1), 27-39.
 • Walling, M. D., Duda, J. L. ve Chi, L. (1993). The perceived motivational climate in sport questionnaire: construct and predictive validity. Journal of Sport and Exercise Psychology, 15(2), 172-183. https://doi.org/10.1123/ jsep.15.2.172
 • Weinberg, R. S. ve Gould, D. S. (2014). Foundations of sport and exercise psychology. Human Kinetics.
 • Westre, K. R. ve Weiss, M. R. (1991). The relationship between perceived coaching behaviors and group cohesion in high school football teams. The Sport Psychologist, 5(1), 41-54. https://doi.org/10.1123/tsp.5.1.41
 • Zourbanos, N., Haznadar, A., Papaioannou, A., Tzioumakis, Y., Krommidas, C. ve Hatzigeorgiadis, A. (2016). The relationships between athletes’ perceptions of coach-created motivational climate, self-talk, and selfefficacy in youth soccer. Journal of Applied Sport Psychology, 28(1), 97-112. https://doi.org/10.1080/10413200.2015.1074630
 • Zurita Ortega, F., Castro Sánchez, M., Chacón Cuberos, R., Cachón Zagalaz, J., Cofré Bolados, C., Knox, E. vd. (2018). Analysis of the psychometric properties of perceived motivational climate in sport questionnaire and ıts relationship to physical activity and gender using structural equation modelling. Sustainability, 10(3), 632. https://doi.org/10.3390/su10030632

___

APA KARADEMİR Y (2021). Halk oyuncularında grup sargınlığı ve algılanan motivasyonel iklim. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(45), 445 - 465. 10.31795/baunsobed.732167
Chicago KARADEMİR Yasemin Halk oyuncularında grup sargınlığı ve algılanan motivasyonel iklim. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24, no.45 (2021): 445 - 465. 10.31795/baunsobed.732167
MLA KARADEMİR Yasemin Halk oyuncularında grup sargınlığı ve algılanan motivasyonel iklim. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.45, 2021, ss.445 - 465. 10.31795/baunsobed.732167
AMA KARADEMİR Y Halk oyuncularında grup sargınlığı ve algılanan motivasyonel iklim. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 24(45): 445 - 465. 10.31795/baunsobed.732167
Vancouver KARADEMİR Y Halk oyuncularında grup sargınlığı ve algılanan motivasyonel iklim. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 24(45): 445 - 465. 10.31795/baunsobed.732167
IEEE KARADEMİR Y "Halk oyuncularında grup sargınlığı ve algılanan motivasyonel iklim." Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, ss.445 - 465, 2021. 10.31795/baunsobed.732167