Kırsal Alanların Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Değerlendirilmesinin Manisa İli Özelinde Analizi

Kırsal alanlar sahip oldukları coğrafi özellikleriyle ülkemizde sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi gereken en önemli coğrafi lokasyonlardan birini oluşturmaktadırlar. Bu turizm kolu hem kırsal alanların iktisadi bakımdan kalkınma sürecini kısaltırken hem de sosyo-kültürel değerlerin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamaktadır. Günümüz kalkınma planlarının önemli bir bölümü yereli baz alarak hazırlanmakta ve hazırlanan bu plan ve projeler yine bu bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Manisa ilindeki kırsal alanlar sürdürülebilir turizmin geliştirilebileceği yereldeki nadir alanlardan biridir. Sahip olduğu fiziki ve beşeri coğrafya unsuları sayesinde kırsal turizm açısından büyük bir potansiyeli bünyesinde barındıran Manisa’da kırsal turizmin geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Araştırma yapılırken nitel araştırma yöntemlerinden olan yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden faydalanılmıştır. Mülakat yapılırken 602 kişiyle görüşülerek sahanın kırsal turizmi hakkında bilgi edinilmiştir. Söz konusu yöntemle çalışma sahasının mevcut kırsal turizm potansiyeli ve bu konuda yerel halkın görüş ve düşüncelerine ulaşılmıştır. İlde kırsal turizmin geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin ortaya çıkarıldığı çalışma Manisa’nın turizmi ile ilgili yapılacak olan diğer araştrırmalara altyapı oluşturacaktır.

Analysis of the Evaluation of Rural Areas within the Scope of Sustainable Tourism in Manisa Province

Rural areas constitute one of the most important geographical locations in Turkey with the geographical features that sustainable tourism needs to be developed. This branch of tourism not only reduces the economic development process of rural areas, but also provides a healthy transfer of socio-cultural values to future generations. An important part of today's development plans are prepared on the basis of local and these plans and projects are evaluated from this perspective. Rural areas in Manisa province are one of the rare local areas where sustainable tourism can be developed. Manisa, which has a great potential in terms of rural tourism thanks to its physical and human geography elements, is vital to develop rural tourism. During the research, semi-structured interview technique which is one of the qualitative research methods was used. During the interview, 602 people were interviewed to obtain information about the rural tourism of the site. With this method, the existing rural tourism potential of the study area and the opinions and thoughts of the local people on this subject have been reached. The study, which will reveal the things to be done for the development of rural tourism in the province, will provide the basis for the other researches to be done on the tourism of Manisa.

Kaynakça

Ahipaşaoğlu, S. & Çeltek, E. (2006). Sürdürülebilir Kırsal Turizm. Ankara: Gazi Kitabevi.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Baykal, F. (2018). Kırsal Kalkınmada Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Öneriler. Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye. Ankara:Gazi Kitabevi.

Çıkın, A. & Çeken, H. & Uçar. M. (2009). Turizmin Tarım Sektörüne Etkisi, Agro-Turizm ve Ekonomik Sonuçları. Tarım Ekonomisi Dergisi, 15 (1), 1-8.

Emekli, G. (2018). Sürdürülebilir Turizm: Başlıca Kavramlar, Temel İlkeler ve Yaklaşımlar. Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye. ANKARA: Gazi Kitabevi

Gürdoğan, A. & Tetik, S. (2016). Salihli’nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6 (1), 59-68.

Inskeep, E. (1991). Tourisa Planning; An İntegrated and Sustainable Development Aproach, New York: Van Nosr and Reinhold.

Johnson, D. (2002). Environmentally Sustainable Cruise Tourism: A Reality Check, Marine Policy, Elsevier Science, 261-270.

Karaman, A. (1996). Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Ekolojik Bir Çerçeve, Sürdürülebilir Turizm; Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım, 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi.

Kızılaslan, N. & Ünal, T. (2013). Spil Dağı Milli Parkı Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7, 10-29.

Kiper, T. M., & Özyavuz, A. (2011). Doğal Peyzaj Özelliklerinin Kırsal Turizm Gelişimine Etkisi: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (3), 22-35.

Lane, B. (2005). Sustainable Rural Tourism Strategies: A Tool For Development and Conservation. RIAT Revista İnteramericana Journal of Environment and Tourism, 12-18.

Navarro, M. M., Pedraja, M., & Vinzon, M. I. (2015). Sustainability İndicator of Rural Tourism From The Perspective of The Residents. Tourism Geographies, 17 (4), 586-602.

Can, İ. & Kızılırmak, İ (2018). Alaşehir Bölgesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 2 (1), 29-34.

Özdemir, S. (2012). Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmden Yararlanma Olanakları: Gökçeada Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23), 19-21.

Soykan, F. (2003). Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi, Ege Coğrafya Dergisi, 12 1-11.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Manisa İl Koordinatörlüğü. (2015). IPARD Programı ile Manisa’da Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Stratejileri Projesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Zafer Kalkınma Ajansı.

Üzümcü, T. P., Çelik, A., Otar, S. & Hacıalioğlu, A. (2015). Kırsal Alanların Sürdürülebilir Kırsal Turizm Amaçlı Kullanılması Kocaeli-Kandıra Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5 (2), 92-102.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Kaynak Göster

APA Akbaş, F , Koday, S . (2020). Kırsal Alanların Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Değerlendirilmesinin Manisa İli Özelinde Analizi . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 24 (4) , 1921-1940 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59389/839074