YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN TMS 40 VE KOBİ TFRS BÖLÜM 16 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte, 01.01.2013 tarihinden itibaren Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının(TFRS) tüm işletmeler tarafından uygulanması zorunlu hale gelmiştir. TFRS ile birlikte mevcut muhasebe sistemimizde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bunlardan birisi de, yatırım amaçlı gayrimenkul kavramıdır. TFRS’ye göre yatırım amaçlı gayrimenkullerin bilançoda ayrı bir kalem olarak gösterilmesi gerekmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller, TMS 40 ve KOBİ TFRS Bölüm 16’da açıklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yatırım amaçlı gayrimenkulleri Tam set ve KOBİ TFRS açısından karşılaştırarak, yatırım amaçlı gayrimenkullerin tanımı, sınıflandırılması, ölçümü,  transferi, elden çıkarılması gibi konuları incelemektir.

___

  • KAYNAKLAR Akgün, A.İ. (2009).Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü ve Şerefiyenin İncelenmesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009/2: 1-34. Kocaeli. Bahadır (2012). KOBİ’ler için UFRS-TFRS Kapsamında Temel Finansal Araçlar, Muhasebeleştirme ve Ölçümü, Mali Çözüm Dergisi, Mayıs-Haziran. Gençtürk vd.(2011). Maddi Duran Varlıkların KOBİ’ler için UFRS, Tam Set UFRS ve Vergi Usul Kanununda (VUK) Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2011/2, Sayı:14, Isparta. Güngör, A.N. ve Ersoy, A. (2011).Yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Örten ve Bayırlı (2007).TTMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları, Gazi Üniversitesi, İİBF, Ankara. Öztürk, C. ve Akdoğan, N. (2011). Finansal Tabloların Dipnotlarında Sunulan Muhasebe Politikalarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından İncelenmesi, Doktora Tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Öztürk, C. (2009). Yerel ve Uluslararası Muhasebede Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Kavramı ve UMS 40’ın Türkiye Muhasebe Sistemine Yansımaları, Mali Çözüm Dergisi, sayı:96 Sarıay, M.A.İ. (2012).TMS Göre Maddi Duran Varlıkların Değerlemesine İlişkin Uygulamalar, Electronic Journal of Vocational Colleges, Mayıs. Şükrü Kızılot, Ekrem Sarısu, Sezgin Özcan, Zuhal Kızılot, Gayrimenkul Rehberi, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 2007, s. 34. Yıldız, S. ve Türker, M. (2010).Yatırım amaçlı gayrimenkuller (TMS-40) ve bir uygulama, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Yıldıztekin, İ.(2010).Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Duran Varlıkların Muhasebeleştirmesiyle İlgili Örnekler, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010, Erzurum. Yılmaz, E.2013.Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin TMS-40 Standardı Kapsamında Muhasebeleştirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5/4 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ KOBİ TFRS Hakkında Tebliğ