TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE REKABET GÜCÜ

Taşımacılık kavramının gelişmiş ifadesi olan lojistik kavramı, günümüzde ekonomik göstergelerin iyileşmesinde rol oynayan en önemli araçlardan birisi haline gelmiştir. Lojistik; ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel, stratejik, askeri ve politik alanlarda ülkelere katma değer sağlamakta ve küresel alanda söz sahibi olma yolunda ülkeler tarafından daha fazla önemsenmektedir. Lojistik sektörünün önemi büyüme potansiyelinin oldukça yüksek olduğu Türkiye’de de giderek artmaktadır. Bu bağlamda, diğer ülkeler gibi Türkiye de, lojistik performansını arttırma ve Lojistik Performans Endeksi (LPI) sıralamasında üst basamaklara tırmanmak için daha fazla çaba sarf etmeye başlamıştır. 2014 yılı verilerine ve 133 ülkeye yönelik yapılan bu çalışmada, Küresel Rekabet Gücü Endeksi ve alt bileşenlerinin Lojistik Performans Endeksine etkisi regresyon analiziyle tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, öncelikle teknolojik altyapılarını geliştiren ve pazarını (GSYH) büyüten ülkelerin lojistik performanslarını arttırdığını, Türkiye’nin de lojistik bir üs olarak 2023 hedeflerine ulaşma yolunda sözü edilen göstergeleri geliştirmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

___

  • KAYNAKÇA Afatoğlu, A. (2013). “Lojistiğin 2013 Atılımı”, Turkishtime, Mayıs 1-25. Ateş, İ. ve Işık, E. (2010). “Türkiye’de Lojistik Hizmetlerinin Gelişiminin İhracattaki Büyümeye Etkileri”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(1), 99-106. Babacan, M. (2003). “Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi ve Rekabet Vizyonu”, Ege Akademik Bakış, 3(1), 8-15. Bayramoğlu, K. (2014). “Lojistik Sektörü Devlet Politikaları ile Desteklenmeli-Nilgün Keleş ile Röportaj”, Ekovitrin, Ocak, 136-141. Bayramoğlu, K. (2013). “Türkiye Ekonomisinin Öncü Sektörü Lojistik”, Ekovitrin, Kasım 59-72. Burmaoğlu, S. (2012). “Ulusal İnovasyon Göstergeleri ile Ulusal Lojistik Performansı Arasındaki İlişki: AB Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 12(2), Nisan, 193-208. Çekerol, G. Ş. ve Kurnaz, N. (2011). “Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü ve Rekabet Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 47-59. Çelik, M. (2009). “Lojistik Sektör Planlaması, Organize Lojistik Bölgeleri ve Mersin Kenti Lojistik Planı”, Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, (1), 1-19. Çevik, S. ve Kaya, S. (2010). “Türkiye’nin Lojistik Potansiyeli ve İzmir’in Lojistik Faaliyetleri Açısından Durum (SWOT) Analizi”, İzmir Ticaret Odası, AR-GE Bülten, 2010 Kasım-Sektörel, 22-28. Demir, M. H. (2013)., “Çağdaş Lojistik Uygulamaları”, Anadolu Üniversitesi , AÖF Yayınları, Eskişehir, 1-31. DHL, “The Macroeconomic Significance of Logistics”, Discover Logistics, 1-3. www.dhl-discoverlogistics.com, (Erişim Tarihi: 01.02.2014). Durrani, A. Z., (2013). “Logistics Performance Index 2013/2014 Survey and Report”, FIATA World Congress Singapore, Multimodal Transport Institute Meeting, October 18, 1-21. Founou, R. (2002). “The Role of IT in Logistics Competitive Advantage or Strategic Necessity?”, 2nd Swiss Transport Research Conference, March 20-22, 1-21. Gözüaçık, G. (2013). “Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Taşımacılık ve Lojistik Sektörüne Bakış”, Ekovitrin, Kasım, 74-76. Gürdal, S. (2006).“Türkiye Lojistik Sektörü Altyapı Analizi”, İstanbul Ticaret Odası, 1-138. Kara, M., Tayfur, L. ve Basık, H. (2009). “Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Türkiye”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 69-84. Lambert, D. M.,. Stock, J. R., Ellram, L. M. (1998). “Fundamentals of Logistics Management”, Irwin Mc Graw-Hill, 1998, United States, 1-611. Mohan, C. J. B., (2013). “The Impact of Logistic Management on Global Competitiveness”, International Journal of Business and Management Invention, 2(3), 39-42. OECD/WTO, (2013). “Aid for Trade and Value Chains in Transport and Logistics”, 1-71. Roy, J. (2011) “Logistics and the competitiveness of Canadian Supply Chains”, https://www.google.com.tr/#q=Logistics+and+the+Competitiveness+of+Canadian+Supply+Chains, (Erişim Tarihi: 01.04.2014). Sandberg E. and Abrahamsson, M. (2011). “Logistics capabilities for sustainable competitive advantage”, International Journal of Logistics”, 14(1), 61-75. Sofyalıoğlu, Ç. ve Kartal, B. (2013). “Türkiye ve Avrasya Ekonomi Topluluğu Ülkelerinin Lojistik Performans İndekslerinin Karşılaştırılması ve Bazı Çıkarımlar”, International Conference on Eurasian Economies, 524-531. T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2013).Onuncu Kalkınma Planı 2014-2023, Ankara, 1-199. Torlak, E. (2012). “İhracat, Dış Ticaret ve Ekonomi Dergisi”, 1(8), 34-37. Tutar, E., Tutar, F. ve Yetişen, H. (2009). “Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişmişlik Düzeyinin Seçilmiş AB Ülkeleri (Romanya ve Macaristan) İle Karşılaştırmalı Analizi”, KMU İİBF Dergisi, 11(7), (190-216). Vallee, F. (2011). “Extended Logistical Factors for Success in International Trade”, World Customs Journal, 5(2), 77-94. YASED, (2012). “2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, Eylül 1-168. Yılmaz, M.H. (2013) “Güvenlik Kavramında Yeni Bir Boyut; Ekonomi Güvenliği, Türkiye Ne Kadar Güvende?”, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ekonomi Programı Koordinatörlüğü, Nisan, 1-84. World Bank, (2014). The Logistics Performance Index and Its Indicators, Connecting to Compete-Trade Logistics in the Global Economy, 1-60. World Economic Forum, (2013-2014). The Global Competitiveness Report, Full Data Edition, , 1-569. World Trade Organization, (2013). International Trade Statistics, 1-208. World Trade Organization, World Trade Report (2004). Exploring the linkage between the domestic policy environment and international trade, 1-276. http://www.lojistikci.com/?p=3820 (Erişim Tarihi: 27.02.2014). http://lpi.worldbank.org/international/scorecard/column/254/C/TUR/2012#chartarea (Erişim Tarihi: 26.02.2014). http://data.worldbank.org/indicator/LP.LPI.OVRL.XQ/countries?display=default (Erişim Tarihi: 18.02.2014). http://lpi.worldbank.org/international/global/2014 (Erişim Tarihi: 03.03.2014). http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/1427/file/MustafaYucel.pdf(Erişim Tarihi: 10.04.2014).