KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK PLANLAMA: ÖNEMİ, BİLEŞENLERİ, EVRELERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

Kamu kurumlarının kamu hizmeti üretme ve sunma yükümlülüklerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri, hem kurum hem de yönetilen topluluk açısından önem taşımaktadır. Kamu yönetimi kapsamında bu faaliyetlerin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesinde yararlanılan etkili araçlardan birisi de stratejik planlardır. Stratejik planlar yardımıyla kamu yöneticileri faaliyetlerine uzun vadeli bir perspektifle bakabilir, iç ve dış etmenlerin kurum üzerindeki etkilerini görebilirler. Bu çalışmada, kamu kurumlarında stratejik plan hazırlama ve uygulama süreci, bileşenleri ve evreleri örnek bir stratejik plan modeli üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır. Bu anlamda çalışmada, yöntem olarak Dolaylı Teknikler ve Metotlar yöntemi kullanılmıştır. Teknik olarak yerli ve yabancı yazılı kaynaklara ulaşılmaya çalışılmış ve stratejik plan evrelerinin ayrıntılı bir biçimde sunulmasına çaba gösterilmiştir. Çalışmanın amacı, çeşitli boyutlardaki göstergeleri içeren stratejik plan uygulamalarının önemine dikkat çekerek, bu alanda çalışanlara ve uygulayıcılara farklı bir görüş açısı kazandırmaktır. 

STRATEGIC PLANNING IN PUBLIC BODIES (INSTITUTIONS): ITS IMPORTANCE, COMPONENTS, PHASES AND APPLICABILITY

Effective and productive handling of the responsibility of producing and offering public services by public bodies (institutions) is important for the community they are serving as well as the public bodies (institutions) themselves. Strategic planning is one of the effective tools for the successful achievement of these activities. Strategic plans allow public administrators to have a long-term view of the activities and estimate the effects of internal and external factors on their institutions. In this study, strategic plan preparation and implementation process in public bodies, its components and phases are explained over a sample strategic planning model. In this context, indirect techniques and methods were used in the study. Literature on the subject was scanned to give a detailed presentation of the phases of strategic planning. This study aims to give academicians and implementers a different perspective by pointing out the importance of strategic planning applications including indicators in different dimensions. 

___

  • KAYNAKÇA Biwole Viviane Ondoua; Épse Evezo’o (…). “Enjeux et Atout de la Planification et de la Programmation Strategique”, Chargee de Cours a l’Universite de Yaounde II. Çağlar, İrfan (2005). Türk İşletmeciliğinde Değişim ve Değişim Yönetimi, Ankara: Gazi Kitapevi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International Refereed Journal 53 Çoban, Mehmet (2007). Stratejik Planlama, İstanbul: Alfa Yayınları. Çomaklı, Şafak E. Kenan Mehmet Ekici; Tarık Zeki Şahım (2007). Geleceği Planlamada Stratejik Yönetim, Ankara: A-C Yayınevi. DPT (2006). Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Ankara: TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Duc, N. ve Barbey, V. (2006 ). “Le Processus D’Elaboration De La Strategie Dans Les Collectivites Publiques”, Revue Economique et Social- Numero 1 Mars, 91-100. Huerta, Melchior, O. (2008). La Gestion du Changement dans L’Administration des Pays de L’OCDE : Un Premier Aperçu General, Documents de Travail sur la Gouvernance Publique no: 12. Editions OCDE. Huot, Caroline (1993). La Planification Strategique dans les PME, Universite du Quebec: Memoire. Hufty ; Eric (TY). “La gestion par Resultats Dans la Fonctions Publique”, XII : Conferance des Juristes de L’Etat. Planification virtuelle Inc.(…) www.virtualplanning.ca/media_uploads/pdf/3. pdf, (Erişim tarihi: 30.12.2013). Quebecenforme (….), “Planifier de façon stratégique pour des changements durables”, http:// www.quebecenforme. org/media/126630/planifier.pdf, (Erişim tarihi: 30.12.2013). Research Triangle Institute (2004). Guide Pratique De La Planification Strategique Participative Dans Les Collectivités Locales, North Carolina,USA: RTI Internationale. Shapiro, Vanet (2001a). Planification Strategique, CIVICUS. Shapiro, Vanet (2001b). Vue d’Ensemble de la Planification, CIVICUS. Songür, Neşe (2011). Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama, Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü. Universite du Quebec en Outaouisa (2009). Planification Strategique, Quebec. Zagame, P. (1993), “Planification Strategique. Quelques Reflexions Pour une Transposition a la Planification National”, In Revue Economique Numero Hors Serie,13-56.