KONUT FİYAT ENDEKSİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ (TRC1, TRC2 VE TRC3 DÜZEY BÖLGELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA)

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ve TRC1, TRC2, TRC3 düzey bölgelerinde geçerli olan enflasyonist baskının konut fiyat endeksinden etkilenip etkilenmediğinin değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda 2010:01-2014:01 dönemine ait aylık düzey bölgeleri tüketici fiyat endeksi değişkeni ile düzey bölgelerinin konut fiyat endeksi verileri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Hacker-Hatemi-J (2006) bootstrap nedensellik analizleri ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye genelinde konut fiyat endeksi enflasyonist baskıya sebep olmazken TRC1 ve TRC2 bölgelerinde enflasyonist baskıya sebep olduğuna dair bulgular elde edilmiştir

___

  • KAYNAKÇA Dickey, D. A. ve Wayne, A. F. (1979). “Distribution of the Estimator for Autoregressive Time Series with a Unit Root.” Journal of the American Statistical Association, 74:427-431. Durkaya, M. (2002). Türkiye’de Konut Piyasasının Talep Yönlü Analizi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon. Hacker, R. S. ve Hatemi-J, A. (2006). “Tests for Causality Between Integrated Variables Using Asymptotic and Bootstrap Distributions: Theory and Application.” Applied Economics, 38(13):1489-1500. Goetzmann, W. N. ve Volaitis, E. (2006), Simulating Real Estate in the Investment Portfolio: Model Uncertainty and Inflation Hedging, Yale International Center for Finance Working Paper, No. 06–04, pp.1–39. Goodhart, C. ve Hoffman, B. (2008). House Prices, Money, Credit and The Macroeconomy, European Central Bank Working Paper Series, No.888, April 2008. Gönden, T. , Gönden, T. ve Pekdemir, D. (2014). Türkiye Konut Sektörü: Fiyat Balonu, Cushman & Wakefield Araştırma Yazısı, Eylül 2014. Lebe, F.ve Akbaş, E. Y. (2014). “Türkiye’nin Konut Talebinin Analizi: 1970-2011.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1):27-83. Lessard, D. ve Modigliani, F. (1975). Inflation and The Housing Market: Problems and Potential Solutions. Working papers from Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sloan School of Management, No 813-75. Öztürk, N. ve Fitöz, E. (2009). “Türkiye’de Konut Piyasasının Belirleyicileri: Ampirik Bir Uygulama.” ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10):21- 46. Tang, F. C. and Ching, K. S. (2011). “The Granger Causality Between Health Expenditure and Income in Southeast Asia Economies.” African Journal of Business Management, 5(16):6814- 6824. Yılancı, V. ve Özcan, B. (2010). “Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin Savunma Harcamaları İle GSMH Arasındaki İlişkinin Analizi.” C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1):21-33. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, “Konut Fiyat Endeksi”ne İlişkin Yöntemsel Açıklama” http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/kfe/KFEYontem.pdf (ErişimTarihi: 03.06.2014) ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International Refereed Journal 69 Yıldırım E. ve Kesikoğlu, F. (2012). “İthalat-İhracat-Döviz Kuru Bağımlılığı: Bootstrap İle Düzeltilmiş Nedensellik Testi Uygulaması”, Ege Akademik Bakış, 12(2):137-148.