Tarım Kooperatiflerinin İstihdam Üzerindeki Etkileri

Bu çalışma, Türkiye’deki Tarım kooperatiflerinin mevcut durumlarına dair bir analiz yapma amacı taşımaktadır. Tarım kooperatifleriyle ilgili veriler ışığında hâlihazırda olan durum değerlendirilerek ve tarım kooperatiflerinin geliştirilmesi için yapılması gerekenler üzerine çözüm önerileri sunulacaktır. Çalışmada ilk olarak tarım kooperatiflerinin tanımı yapılarak tarım kooperatifleri sınıflandırılıp tarım kooperatifleri hakkında tarihi ve güncel bilgiler verilerek ve tarım kooperatiflerinin sağladığı istihdam incelemesi yapılacaktır.

The Effects of Agricultural Cooperatives on Employment

This study aims to make an analysis of the current situation for agricultural cooperatives in Turkey. There will be interpreted the current situation of agricultural cooperatives in the light of the related data and will be offered solution suggestions on what to do for the development of agricultural cooperatives. In this study first will be made the definition of agricultural cooperatives, then agricultural cooperatives will be classified, will be given historic and current informations on agricultural cooperatives and will be made survey of the employment provided by agricultural cooperatives.

___

 • ACAR, İbrahim; YILDIRIM, İbrahim, (2000),‘’Mandıra İşleten Dönerdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Ortak İşletmelerin Ekonomik Analizi’’, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 10 Sayı:1, 61-70.
 • ALÇİÇEK, Gülüzar; KARLI, Bahri, (2016), ‘’Burdur İlinde Tarımsal Kooperatiflerde Kooperatif-Ortak İlişkilerinin Değerlendirilmesi’’, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, 83-91.
 • CASALINI, Mario, (1962), ‘’Manuale di Cooperazone Agricola’’, Bologna
 • BAŞARAN, Burçin, (2003), ‘’Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Yeni Kooperatif Standartları ve Ülkemiz Kooperatiflerinin Uyumu: Trakya Bölgesi Tarım Kooperatifleri Örneği’’, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ
 • BİLGİN, Necdet; TANIYICI, Şaban, (2008),‘’Türkiye’de Kooperatif ve Devlet İlişkilerinin Tarihi Gelişimi’’, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 15, 136-159.
 • DEDEOĞLU, Murat; Yıldırım, İ. (2006), ‘’Emek Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Ortak İşletmelerin Ekonomik Analizi’’, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, 39-48.
 • EVEREST, Bengü, (2015), ‘’Tarım Kredi Kooperatiflerinde Ortakların Kooperatifçilik İlkelerini Algılamaları ve Yönetime Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma: Balıkesir Bölge Birliği Örneği’’, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir
 • GÜLLÜ, Serap, (2010), ‘’Şanlıurfa İlindeki Tarım Kooperatiflerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma’’, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa
 • İNAN, İsmail H., (2004), ‘’Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli’’, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul
 • İNAN, İsmail H., (1982),‘’Tarım Ekonomisi’’, Hasad Yayıncılık, İstanbul
 • KARAKAYALI, Hüseyin, (2009), ‘’Türkiye Ekonomisi’’, Genişletilmiş Üçüncü Baskı, Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa
 • OKUR, Taner, (2013), ‘’Marmara Bölgesi Özelinde Tarım Kooperatifçiliğinin Değerlemesi ve Geleceği’’, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bursa
 • MAKAL, Ahmet, (2001), ‘’Türkiye’de 1950-1965 Döneminde Tarım Kesiminde İşgücü ve Ücretli Emeğe İlişkin Gelişmeler’’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 56, Sayı: 3, 103-140.
 • METİN, Nurcan, (1995), ‘’Çok Amaçlı Tarım Kooperatiflerinin Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Tekirdağ Örneği’’, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ
 • MÜLAYİM, Ziya G., (2013), ‘’Kooperatifçilik’’, Güncellenmiş ve Yenilenmiş Yedinci Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara
 • ÖRKİ, Armağan, (2016), ‘’Ekonomik Kalkınmada Kooperatiflerin Öneminin Örneklerle Değerlendirilmesi’’, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, 13-22.
 • REHBER, Erkan, (2011), ‘’Kooperatifçilik’’, Ekin Yayınevi, Bursa
 • REHBER, Erkan, (2013), ‘’Tarım Ekonomisi’’, Ekin Basın Yayım, Bursa
 • SINA, Zeynep; SOYER, Serap, (1998), ‘’Sosyolojik Açıdan Kooperatifçilik Teorisinin Niteliğine İlişkin Düşünceler’’, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 3, 103-117.
 • ŞAHİN, Ahmet; CANKURT, Murat; GÜNDEN, Cihat; MİRAN, Bülent; MERAL1, Yeşim, (2013), ‘’Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde; Ortak –Kooperatif İlişkileri’’, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, 21-33.
 • ŞAHİNÖZ, Ahmet; ÇAĞATAY, Selim; TEOMAN Özgür; KIYMAZ, Taylan, (2005), ‘’Tarımda Yeni Politika Arayışları “Fark Ödeme”, TZOB Yayını, Ankara.
 • TAMAGNINI, Giulio, (1953), ‘’Cooperazione Agraria e Impresa Coltivatrice’’, Roma
 • TAN, Sibel; KARAÖNDER İlker, (2013), ‘’Türkiye’de Tarımsal Örgütlenme Politikalarının ve Mevzuatının İrdelenmesi: Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Örneği’’, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 87-94.
 • TURAN, Zübeyir, (1991), ‘’İstihdam Yaratma Açısından Tarım Kooperatifleri (İçel ve Niğde İllerindeki Kooperatifler Üzerinde Bir Uygulama)’’, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
 • YAVUZ, Fahri, (2005), ‘’Türkiye’de Tarım’’, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara
 • YERCAN, Murat, (2007), ‘’Türkiye ve Avrupa Birliğinde Tarımın Örgütlenme Deseni ve Tarımsal Kooperatifler’’, Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, 19-29.
 • YILDIZ, Recep, (2009), ‘’Tarım Kooperatiflerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’’, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul http://koop.gtb.gov.tr/
 • ÇIKIN, Ayhan, (2013), ‘’Kooperatifler 21. Yüzyılın Favori İşletmeleri Olacak’’, http:// www.dunyagida.com.tr/haber/kooperatifler-21-yuzyilin-favori-isletmeleri-olacak/ 4353, (Erişim Tarihi 25.10.2016)
 • Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Bilgi Bankası, İstatistiki Veriler, http://koop.gtb. gov.tr/data/54cb4737f293702068ceb47e/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20 GEN.%20KOOP.VE%20B%C4%B0RL%C4%B0K%20SAYILARI.pdf, (Erişim Tarihi 09.01.2015)
 • Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Bilgi Bankası, İstatistiki Veriler, http://koop.gtb.gov. tr/data/54cb46aaf293702068ceb47d/%C4%B0LLERE%20G%C3%96RE%20 KOOP.VE%20B%C4%B0RL%C4%B0K%20SAYILARI.pdf , (Erişim Tarihi 09.01.2015)
 • Kooperatifler Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1163.pdf Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Tarihçesi, http://koop.gtb.gov.tr/bilgi-bankasi/ tarim-satis-kooperatifleri-ve-birlikleri/tarim-satis-kooperatifleri-ve-birliklerinin- tarihcesi , (Erişim Tarihi 29.12.2014)
 • T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu, http:// www.tarim.gov.tr/SGB/Belgeler/Bakanl%C4%B1k_Faaliyet_Raporlar%- C4%B1/2013%20YILI.pdf, (Erişim Tarihi 02.01.2015)
 • T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı - Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Kooperatif İstatistikleri Bülteni, http://koop.gtb.gov.tr/data/52ce773b487c8e3b38d8fa65/ Koop%C4%B0statistik%2010%2001%20(2).pdf (Erişim Tarihi 27.12.2014)
 • T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı - Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016, http://www.gtb.gov.tr/ data/51c7eb1d487c8e0a98f15f9b/t%C3%BCrkiye%20kooperatif%C3%A- 7ilik%20stratejisi%20ve%20eylem%20plan%C4%B1%20(2012-2016).pdf (Erişim Tarihi 04.05. 2015)TÜİK, 2014. http://www.tuik.gov.tr.