Bölgesel İktisatta Mekânın Önemi Üzerine Bir Değerlendirme: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı

İktisat biliminin cevap aradığı temel problemler olan: Ne üretilecek, Ne kadar üretilecek, Nerde üretilecek, Ne zaman üretilecek, Nasıl üretilecek ve Kimin için üretilecek sorularında birisi, mekânı işaret etmektedir. Mekân, başka bir deyişle ekonomik faaliyetin gerçekleştiği yer, iktisat literatüründe önemli bir yer teşkil etmesine rağmen, iktisadi analizlerde kendisine çok fazla yer bulamamıştır. II. Dünya Savaşından sonra bölge ve bölgesel iktisada yönelik ilginin artmasıyla mekân kavramı tekrardan önem kazanmıştır. 1990’lı yılların başında geliştirilen Yeni Ekonomik Coğrafya Teorisi ile bu ilgi daha da artmıştır. Bu çalışmanın amacı, bölgesel iktisat ile yeni ekonomik coğrafya yaklaşımı arasındaki ilişkiyi teorik açıdan incelemektir.

An Assessment on the Importance of the Place in Regional Economics: The New Economic Geography Approach

One of the fundamental problems that economics seeks to answer is the importance of place. The place, where the economic activity realized, has an importantance in the economic literature, but has not found much room for economic analysis. After World War II, the concept of place gained importance once again with the increasing interest in regional economics. The interest in regional economics has increased even more with the New Economic Geography Theory, which is developed in the beginning of the 1990s. The purpose of this study is to examine the relationship between regional economics and the new economic geography approach from a the oretical point of view.

___

 • ARICIOĞLU, E. (2011), “İktisat Teorisinde Unutulmuş Bir Kavram: Mekan”, Ekonomik Yaklaşım, 22(81): 17-44.
 • BARTHWAL, R.R. (2007), “Industrial Economics: An Introductory TextBook”, Second Edition, New Delhi: New Age Internationla Publisher.
 • BEKELE, G. W., ve JACKSON, R. W. (2006), “Theoretical Perspectives on IndustryClusters”, Morgantown: Regional ResearchInstitute West Virginia University.
 • BLAUG, M. (1985) “Spatial economics and the classical theory of location”, Economic Theory In Retrospect, 4 ed, 614-631, Cambridge UniversityPress.
 • ÇALIŞKAN, T. E. ve KAYA, A. A. (2015), “Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde İşgücünün Hareketliliği: Avrupa Birliği Uygulaması”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 6(1), 37-62.
 • DAWKINS, C. J. (2003), “Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works and Recent Developments”, Journal of Planning Literature”, 18(2):131-172.
 • DİNLER, Z. (2012). “Bölgesel İktisat”, (9.Baskı), Bursa: Ekin Yayınevi. DURANTON, G. (2008), “Spatial Economics”, Durlauf, S. N. ve Blume, L. E. (Ed.), The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgra ve Macmillan.
 • EKİNCİ, E. D. ve ERSUNGUR, Ş. M. (2013), “Yeni Ekonomik Coğrafya ve Teorik Modelleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3): 205-224.
 • ELMAS, G. (2001), “Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler”, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • ERSUNGUR, Ş. M. (2016), “Bölgesel İktisat: Teori, Politika ve Uygulama”, Ankara: İmaj Kitabevi.
 • FUJITA, M. (2010), “The Evolution of Spatial Economics: From Thünen To The New Economic Geography”, The Japanese Economic Review, C. 61, S. 1, 1-32.
 • FUJITA, M. ve KRUGMAN, P. (2004), “The New EconomicGeography: Past Present and the Future”, Papers in Regional Science, Vol. 83, 139-164.
 • FUJITA, M. ve MORI, T. (2005), “Frontiers of the New Economic Geography” Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization, IDE DiscussionPapers No: 27.
 • FUJITA, M. ve THISSE, J. F. (1996), “Economics of Agglomeration”, Journal of the Japanese and International Economies, Vol. 10.
 • FUJITA, M., KRUGMAN, P., ve VENABLES, A. J. (1999), “Spatial Economy”, Cambridge: MIT Press.
 • HENDERSON, J.V., SHALIZI, Z. ve VENABLES, A.J. (2000), “Geography and Development”, World Bank Policy Research Working Paper, Paper No. 2456.
 • ISARD, W. (1956), “Locationand Space-Economy”, The Massachusetts Institute of Technology.
 • ISARD, W. (2003), “History of Regional Science and the Regional Science Association International”, Springer.
 • KRUGMAN, P. (1999), “The Role of Geography in Development”, International RegionalScienceReview, 22(2), 142-161.
 • KRUGMAN, P. (2000), “Where in the World is the New Economic Geography”, G. L. Clark, M. P. Feldman, ve M. S. Gertler (Ed.), The Oxford Handbook of Economic Geography (s. 49-60). Oxford: Oxford UniversityPress.
 • KUM, M. (2011), “İktisadın Yeni Coğrafi Açılımı: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(1), 235-255.
 • MULLIGAN, G. F., PARTRIDGE, M. D., ve CARRUTHERS, J. I. (2012), “Central Place Theory and Its Reemergence in RegionalS cience”, The Annals of Regional Science, 48:405–431.
 • MÜFTÜOGLU, T. (1982), “Sanayi İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi ve Ölçek Sorunu”, Ankara Üniversitesi S.B.F. Yayınları: 530.
 • POTTER, A. ve WATTS, H. D. (2014), “Revisiting Marshall’s Agglomeration Economies: Technological Relatedness and the Evolution of the Sheffield Metals Cluster”, Regional Studies, 48(4):603–623.
 • SCOTT, A. (2000), “Economic Geography: The Great Half-Century”, Cambridge Journal of Economics, C. 24, 483-504.
 • SULAIMAN, A. (2010), “Regional Economic Development, Policyand Regiona lDisparity in Large Territories: The Case of Canada and China”. A Thesis Presented to Department of Geography, the Faculty of Art and Sciences of University of Montreal, Kanada
 • TAŞCI, K., AKPINAR, R. ve ÖZSAN, M. E. (2011). “Teoride ve Uygulamada Bölgesel Kalkınma Politikaları”, (1.Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi
 • VOM HOFE R. ve CHEN K. (2006), “Whither Or Not Industrial Cluster: Conclusions Or Confusions?”, The Industrial Geographer, 4(1):2-28.
 • YİĞİT, S. (2014), “Kümelenme Teorisi: Kavramsal Bir Çerçeve”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 107-128.