Covid-19 döneminde uzaktan çalışma sisteminde iş performansını etkileyen faktörler: banka çalışanları üzerine bir uygulama

COVID-19; insanların hayatlarını yeniden planlamalarına, yeni bir yaşam düzeni oluşturmalarına zemin hazırlamış ve ölümcül bir küresel sorun haline gelmiştir. Dünyanın dört bir yanında ülkeler, virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler almak zorunda kalmıştır. Bu tedbirlerden biri sosyal mesafedir. Sosyal mesafenin bir sonucu olarak iş yerlerinin, turistik yerlerin ve ülke sınırlarının kapatılması, eğitime ara verilerek uzaktan eğitim modelinin kullanılmaya başlanması, karantina uygulamaları ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi birtakım önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden en önemlisi ise birçok işletmenin evden çalışma sistemine geçmesidir. Ancak bu durum, evden çalışmanın çalışanların iş performansı üzerindeki etkisini tartışmaya açmış, böylece bir araştırma boşluğu yaratmıştır. Bu çalışmada, COVID-19 salgını nedeniyle evden çalışmanın mümkün olduğu işletmelerden biri olan bankalarda iş performansını etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri, anket yöntemiyle Erzurum ilindeki banka çalışanlarından elde edilmiştir. Bu anlamda 311 anket formu değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Sonuç olarak COVID-19 salgını döneminde araştırmaya konu olan evden çalışma, iş memnuniyeti, cinsiyet ve çalışılan kurum değişkenlerinin bankacıların iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilirken; çalışma alanı, iş motivasyonu, yaş, medeni durum, eğitim durumu, kurumda çalışılan süre ve pozisyon değişkenlerinin ise bankacıların iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Factors affecting work in the performance work system in the Covid-19 period: an application on bank employees

Covid-19; It has paved the way for people to re-plan their lives and create a new life order and has become a deadly global problem. Countries around the world have had to take measures to prevent the spread of the virus. One of these measures is social distance. As a result of social distance, some measures have been taken, such as closing workplaces, touristic places and country borders, starting to use the distance education model by interrupting education, quarantine practices and curfew restrictions. The most important of these measures is that many businesses switch to home working systems. However, this has opened up the impact of working from home on the work performance of employees, thus creating a research gap. In this study, it is aimed to investigate the factors affecting business performance in banks, which is one of the businesses that work from home is possible due to the Covid-19 outbreak. The data of the study were obtained from bank employees in Erzurum province by the survey method. In this sense, 311 questionnaires were evaluated. SPSS 20 statistical package program was used in the analysis of the data, and frequency analysis, mean, standard deviation, reliability analysis and regression analysis were used. As a result, it was observed that during the Covid-19 epidemic period, the variables of working from home, job satisfaction, gender and the institution they work with had a significant effect on the job performance of bankers; The variables of work area, job motivation, age, marital status, education level, time worked in the institution and position do not have a significant effect on the job performance of bankers.

___

 • Akça, M. (2020). COVID-19’un havacılık sektörüne etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 45-64.
 • Akça, M. & Küçükoğlu, T., M. (2020). COVID-19 ve iş yaşamına etkileri: Evden çalışma, Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 8(1), 71–81.
 • Dockery, M. & Bawa, S. (2020). Workingfrom home ın the covıd-19 lockdown. Bankwest Curtin Economics Centre, Research Brief COVID-19, 1-5.
 • Ecemiş, S. (2019, Kasım). İş motivasyonu, iş yerinde kendinizi nasıl motive etmelisiniz, Erişim Adres (20.09.2021): https://www.kisiselgelisim.com/is-motivasyonu-is-yerinde-kendinizi-nasil-motive-etmelisiniz/.
 • Göral, R. (2006). Büro yönetimi. 2. Baskı, Mesleki ve Teknik Yayınlar Serisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gümrükçüoğlu, Y.& B. (2020). COVID-19 pandemi döneminde home-office uygulamasına ilişkin Türk ve Alman Hukuku’nda mukayeseli bir değerlendirme, Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu: Bildiri Tam Metin Kitabı içinde. İstanbul: İbni Haldun Üniversitesi Yayınları.
 • Jansen P.G.M., Kerkstra A., Abusaad H.H. & Der Zee J.V. (1996). The effects of job characteristics and ındividual characteristics on job satisfaction and burnout in community nursing, Journal of Nurse Study, 33(4), 407-421.
 • Kaya, M., D., Güzel, D. ve Çubukçu, B. (2011). Ilıca şeker fabrikası çalışanlarının iş memnuniyeti, ergonomik çalışma koşuları ve iş stresi yönünden incelenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2), 51-60.
 • Kırpık, G. ve Doğan, M., A. (2020). Çalışanın stres düzeyi ile iş performansı arasında bir ilişki var mı? Eczacılık mesleğine yönelik bir literatür taraması, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 720-743.
 • Mustajab, D., Bauw, A., Rasyid, A., Irawan, A., Akbar, M. & Hamıd, A.(2020). Working from home phenomenon as an effort to prevent covıd-19 attacks and ıts ımpacts on work productivity, The International Journal of Applied Business, 4(1), 13-21.
 • Rudex Danışmanlık (2018), Çalışan memnuniyeti araştırmaları, Erişim adresi (20.07.2021): https://tr.rudexconsultancy.co/kibris-calisan-memnuniyeti-arastirmalari.
 • Spector P.E. (1997). Job satisfaction, application, assessment, causes and consequences, Sage Publication, London.
 • Tuna, A., A. ve Türkmendağ, Z. (2020). Covid-19 pandemi döneminde uzaktan çalışma uygulamaları ve çalışma motivasyonunu etkileyen faktörler, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 3246-3260.
 • Tütüncü, Ö. (2000). Kâr amacı gütmeyen yiyecek içecek işletmelerinde iş doyumunun analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 169-171.
 • Üngüren, E. ve Yıldız, S. (2009). Konaklama işletmelerinde çalışanların demografik değişkenlerinin iş tatminine etkilerinin saptanması yönelik bir araştırma, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 1(1), 37-47.
 • Yavuzkılıç, S. (2020). Bağımsız anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile iş performansları arasındaki ilişki, (Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.