HASTANEDE YATAN HASTALARIN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE VE ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ FOSFOMİSİN VE NİTROFURANTOİNE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

Üriner sistem infeksiyonlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae izole edilmesi tedavide kullanılabilecek antibiyotik seçiminde zorluklara neden olmaktadır.Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Haziran 2014-Ocak 2016 arasında çeşitli kliniklerde yatmakta olan hastaların idrar örneklerinden izole edilen GSBL üreten 71 E.coli ve 27 K.pneumoniae suşunun nitrofurantoin ve fosfomisin trometamol duyarlılıkları araştırılmış ve bu duyarlılık GSBL üreten suşlarca oluşturulan üriner sistem infeksiyonlarında kullanılabilen diğer antibiyotiklerin duyarlılıkları ile karşılaştırılmıştır. Suşlarda GSBL üretimi ve antibiyotiklere duyarlılık durumu CLSI önerileri doğrultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. K.pneumoniae suşlarının fosfomisin duyarlılık durumu değerlendirilirken E.coli için verilen sınır değerler dikkate alınmıştır.İncelenen GSBL üreten E.coli suşları için nitrofurantoin ve fosfomisine duyarlılık sırasıyla % 91.5 ve % 90.1 iken bu oranlar K.pneumoniae suşları için ise % 85.7 ve % 83.7 olarak saptanmıştır. Bütün suşların ampisilin-sulbaktam, trimetoprim-sülfametoksazol ve siprofloksasin duyarlılıkları ise sırasıyla % 18.4, % 25.5 ve % 35.7 olarak gözlenmiştir. Nitrofurantoin ve fosfomisinin GSBL üreten suşlara etkinliği ampisilin-sulbaktam, trimetoprim-sülfametoksazol ve siprofloksasinden anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p

Investigation of the Activity of Fosfomycin and Nitrofurantoin to Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Hospitalized Patients with Urinary Tract Infections

Investigation of the Activity of Fosfomycin and Nitrofurantoin to Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Hospitalized Patients with Urinary Tract InfectionsThe isolation of extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in urinary tract infections constitutes an important therapeutic challenge. In this study in vitro susceptibility of fosfomycin and nitrofurantoin against ESBL-producing isolates consisting of 71 Escherichia coli and 27 Klebsiella pneumoniae isolated in Ataturk University Hospital Microbiology Laboratory between June 2014 and January 2016 from urine was determined. We also compared susceptibility of other antibiotics that can be used to treat UTIs caused by ESBL producing isolates, to fosfomycin and nitrofurantoin. ESBL activity and susceptibilities to antibiotics were determined by Kirby-Bauer disk diffusion method according to CLSI standards. Fosfomycin susceptibility of K.pneumoniae strains was determined taking in to account breakpoint for E.coli.The susceptibility ratios of fosfomycin and nitrofurantoin for ESBL producing E.coli was 90.1 %; 91.5 % and for K.pneumoniae 83.7 %, 85.7 % respectively. For all isolates the susceptibility ratios of ampicillin-sulbactam, trimethoprim-sulfamethoxazole and ciprofloxacin were 18.4 %, 25.5 % and 35.7 % respectively. The efficacy of fosfomycin and nitrofurantoin was significantly higher when compared with ampicillin-sulbactam, trimethoprim-sulfamethoxazole and ciprofloxacin (p<0.01) In conclusion, as their high in vitro activitiy fosfomycin and nitrofurantoin both can be an important alternative for treatment of UTIs caused by ESBL producing E.coli and K.pneumoniae

Kaynakça

Arslan H, Azap OK, Ergonul O, Timurkaynak F, Urinary Tract Infection Study Group. Risk factors for ciprofloxacin resistance among Escherichia coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections in Turkey, J Antimicrob Chemother 2005;56(5):914-8. http://dx.doi.org/10.1093/jac/dki344

Aşık G, Çittçi İH, Aktepe OC, Çetinkaya Z, Altındiş M. In vitro activity of fosfomycin against extended spectrum-?-lactamase (ESBL) producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae stra- ins, Turk J Immunol 2008;13(1):1-4.

Bacheller CD, Bernstein JM. Urinary tract infecti- ons, Med Clin North Am 1997;81(3):719-30. http://dx.doi.org/10.1016/S0025-7125(05)70542-3

Bakır M. Üriner sistem antiseptikleri, "Willke- Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, 3. baskı" kitabında s.377-87, Nobel Tıp Kitap Evleri, İstanbul (2008).

Bradford PA. Extended-spectrum ?-lactamases in the 21st century: characterization, epidemiology, and detection of this important resistance threat, Clin Microbiol Rev 2001;14(4):933-51. http://dx.doi.org/10.1128/CMR.14.4.933-951.2001

Cho YH, Jung SI, Chung HS et al. Antimicrobial susceptibilities of extended-spectrum beta- lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in health care-associated urinary tract infection: focus on susceptibility to fosfomycin, Int Urol Nephrol 2015;47(7):1059-66. http://dx.doi.org/10.1007/s11255-015-1018-9

Chomarat M. Resistance of bacteria in urinary tract infections, Int J Antimicrob Agents 2000; 16(4):483-7. http://dx.doi.org/10.1016/S0924-8579(00)00281-8

Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Sus- ceptibility Testing: Twenty-Fourth Informational Supplement M100-S24, CLSI, Wayne, Pa (2014).

Falagas ME, Giannapoulou KP, Kokolakis GN, Rafailidis PI. Fosfomycin: use beyond urinary tract and gastrointestinal infections, Clin Infect Dis 2008;46(7):1069-77. http://dx.doi.org/10.1086/527442

Gniadkowski M. Evolution and epidemiology of extended-spectrum ?-lactamases (ESBLs) and ESBL producing microorganisms, Clin Microbiol Infect 2001;7(11):597-608. http://dx.doi.org/10.1046/j.1198-743x.2001.00330.x

Guducuoglu H, Baykal S, Izci H, Berktas M. Antimicrobial Resistance of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae, J Antimicrob Chemother 2007;21(3):155-60.

Iraz M. Malatya Devlet Hastanesi'nde klinik örneklerden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz pozitifliği ile antibiyotik duyarlılı- ğı, ANKEM Derg 2009;23(4):161-5.

İnci M, Köksal Y, Motor Köksaldı V ve ark. Nitrofurantoin ve fosfomisinin idrar yolu enfeksi- yonu etkeni olan E.coli izolatlarına in-vitro etkin- liği, Yeni Tıp Derg 2013;30(2):75-8.

Karaoğlan İ, Zer Y, Süner A, Namıduru M. Bazı Enterobacteriaceae türlerine ertapenemin in-vitro etkinliği, ANKEM Derg 2008;22(4):183-7.

Kart KY, Pehlivanoğlu F, Şengöz G. Alternatif tedavi seçeneği olarak fosfomisinin komplike üri- ner sistem infeksiyonlarından izole edilen GSBL pozitif Escherichia coli suşlarına etkinliği, ANKEM Derg 2011;25(1):12-6.

Kuzucu C, Yetkin F, Görgeç S, Ersoy Y. Investigation of the susceptibilities of extended-spectrum beta- lactamase producing Escherichia coli and Klebsiella spp. strains to ertapenem and other carbapenems, Mikrobiyol Bul 2011;45(1):28-35.

Linsenmeyer K, Strymish J, Weir S et al. Activity of fosfomycin for ESBL uropathogens in commu- nity and hospitalized patients, Antimicrob Agents Chemother 2015;60(2):1134-6. http://dx.doi.org/10.1128/AAC.02614-15

Meier S, Weber R, Zbinden R, Ruef C, Hasse B. Extended-spectrum ?-lactamase-producing Gram- negative pathogens in community-acquired uri- nary tract infections an increasing challenge for antimicrobial therapy, Infection 2011;39(4):333-40. http://dx.doi.org/10.1007/s15010-011-0132-6

Mody RM, Erwin DP, Summers AM et al. Ertapenem susceptibility of extended spectrum beta-lactamase-producing organisms, Ann Clin Microbiol Antimicrob 2007;6:6. http://dx.doi.org/10.1186/1476-0711-6-6

Özel Y, Vardar-Ünlü G. Üriner sistem infeksiyon- larından soyutlanan Escherichia coli suşlarında fosfomisinin in vitro etkinliği, ANKEM Derg 2015;29(3):95-8.

Raveh D, Yinnon AM, Broide E, Rudensky B. Susceptibilities of ESBL-producing Enterobacteria- ceae to ertapenem, meropenem and piperacillin- tazobactam with and without clavulanic acid, Chemotherapy 2007;53(3):185-9. http://dx.doi.org/10.1159/000100516

Sturenburg E, Mack D. Extended spectrum beta- lactamases: implications for the clinical microbio- logy laboratory, therapy and infection control, J Infect 2003;47(4):273-95. http://dx.doi.org/10.1016/S0163-4453(03)00096-3

Tekin A, Dal T, Deveci Ö, Tekin R, Bozdağ H, Özekinci T. In vitro efficacy of nitrofurantoin and some antibiotics in Escherichia coli, Yeni Tıp Derg 2012;29(2):88-91.

Tharavichitkul P, Khantawa B, Bousoung V, Boonchoo M. Activity of fosfomycin against extended-spectrum-?-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital, J Infect Dis Antimicrob Agents 2005;22(3):121-6.

Tunçcan ÖG, Keten DT, Dizbay M, Hızel K. Hastane kaynaklı Escherichia coli ve Klebsiella suşlarının ertapenem ve diğer antibiyotiklere duyarlılığı, ANKEM Derg 2008;22(4):188-92.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-3114
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1986
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

4.7b 2.9b