Anesteziyoloji ve dahiliye asistanlarındaki iş stresi ve tükenmişlik durumu

Amaç: Tükenmişlik, insanlarla yakından ilişkili mesleklerde sık görülen bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, hastanemizde çalışan Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile Dahiliye Anabilim dalı araştırma görevlilerinin iş stresi ve tükenmişlik nedenlerini, düzeylerini belirlemek ve karşılaştırmaktır. Yöntem: Veriler, 58 Anesteziyoloji ve 49 İç hastalıkları araştırma görevlilerinden İş Stresi Ölçe¤i, Maslach Tükenmişlik Ölçe¤i uygulanarak toplanmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile Dahiliye araştırma görevlileri arasında iş stresi ve tükenmişlik açısından anlamlı fark görülmemiştir. Sonuç: Sosyal destek ve güvenli bir çevre tükenmişli¤e karşı koruyucu özelliktedir.

The burnout and work stress at internal medicine and anaesthesiology departments residents

Objective: Burnout is a frequently seen condition in occupations dealing with humans. The aim of this study was to determine the reasons and level of occupational stress and burnout and compare them among resident doctors at Anesthesiology department and internal medicine department. Method: The input was collected from 58 Anesthesiology and 49 Internal medicine residents using an occupational stress scale and the Maslach Burnout Scale. Results: According to the results of the study, there was no significant difference between the two groups in respect to occupational stress and burnout. Conclusion: Social support and trustfull environment are protectif against burnout syndrome.

Kaynakça

1.Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job Burnout. Annu Rev Rsychol 2001; 52: 397-422.

2.Poncet MC, Toullic P, Papazian L, et al. Burnout Syndrome in Critical Care Nursing Staff. Am J Respir Crit Care Med 2007; 175: 698-704.

3.Glass DC, McKnight JD, Valdimarsdottir H. Depression, Burnout and Perceptions of Control in Hospital Nursing. J Consult Clin Psychol 1993; 61: 147-155.

4.Maslach C, Jackson SE. Maslach Burnout Inventory Manual. 2nd ed. Consulting Psychologist Press, Palo Alto, 1986.

5.Sayıl I, Haran S, Ölmez Ş, Özgüven HD. Ankara Üniversitesi Hastanelerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri. Kriz Dergisi 2008; 5: 71-77.

6.Arslan H, Ünal M, Aslan O, Gürkan S, Alpaslan N. Pratisyen Hekimlerde Tükenme Düzeyleri. Düşünen Adam 1996; 9.

7.Çam O. Tükenmişlik Envanteri’nin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Araştırılması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, sayfa 155-160, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 1992; 155-160.

8.Ergin C. Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin Türkiye sağlık personeli normları. 3P Dergisi 1996; 4: 28-33.

9. Kaçmaz N. Tükenmişlik (Burnout) Sendromu. Burnout Syndrome. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 68: 29-32.

10. Richards JG. Caring for the carers. N Z Med J 1989; 102: 381-383.

11. Aslan H, Alpaslan NZ, Aslan O, Ünal M. Hemşirelerde tükenme, iş doyumu ve ruhsal belirtiler. Nöro Psikiyatri Arşivi 1996; 33: 192-1999.

12. Karlıdağ R. Hekimlerde İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2000; 11: 49-57.

13. Goodell TT, Van Ess Coling H. Outcomes of nurses’ job satisfaction. J Nurs Adm 1994; 24: 36-41.

14. De Jonge J, Janssen PPM, Van Breukelen GJP. Testing the demand-control- support model among health care professionals: a structural equation model. Work Stress 1996; 10: 209-224.

15. Chia AC, Irwin MG, Lee PW, Lee TH, Man SE. Comparison of stress in anaesthetic trainees between Hong Kong and Victoria, Australia. Anaesth Intensive Care 2008; 36: 855-862.

16. Gulalp B, Karcioglu O, Sari A, Koseoglu Z. Burnout: need help? J Occup Med Toxicol 2008; 3: 32.

17. Lederer W, Kinzl JF, Trefalt E, Traweger C, Benzer A. Significance of working conditions on burnout in anesthetists. Acta Anaesthesiol Scand 2006; 50: 58-63.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

7.6b 5.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Karaciğer sirozu nedeniyle takip edilen hastada aort ve mitral kapak replasmanında anestezi yönetimi

Aynur CAMKIRAN, COŞKUN ARAZ, Arash PİRAT, Atilla SEZGİN, Elif A. AKPEK, Gülnaz ARSLAN

Extracorporeal shock wave lıthotrıpsy (eswl) uygulanan erişkin hastalarda intravenöz parasetamol ve remifentanil infüzyonunun analjezik ve sedatif etkinliği

Alev ŞAYLAN, Özgür CANBAY, Nalan ÇELEBİ, Saadet ÖZGEN

2000-2010 Yılları arasında direkt laringoskopi uygulanan hastaların anestezi yönünden retrospektif analizi

Osman KARAKUŞ, Faik Emre ÜSTÜN, CENGİZ KAYA, ELİF BENGİ ŞENER, Fatih ÖZKAN, ERSİN KÖKSAL, YASEMİN BURCU ÜSTÜN

Talyum sintigrafisi sonrası hipokalemiye bağlı ventriküler fibrilasyon gelişen bir olgu

NEZİH SERTÖZ, Esin BAŞ, Asuman SARGIN, Semra KARAMAN

Obez gebelerde anestezi yönetimi ile ilgili derleme üzerine:

Asuman UYSALEL

Porfirili bir gebede sezaryen operasyonunda Epidural anestezi

İsmet TOPÇU, Canan UYSAL, Tülün ÖZTÜRK

Obez gebelerde anestezi yönetimi

Bilge ÇATALOĞLU ŞENTÜRK, AYTEN SARAÇOĞLU

Anesteziyoloji ve dahiliye asistanlarındaki iş stresi ve tükenmişlik durumu

Şennur UZUN, Bilge KARACAOĞLU, Seda Banu AKINCI, İ. Aydın ERDEN, Fatma SARICAOĞLU, Ülkü AYPAR

Günübirlik cerrahide propofol-ketamin ile propofol- fentanil'in proseal laringeal maske airway yerleştirilmesi ve derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması

ÖZLEM SAĞIR, Ayşe Neslihan BALKAYA, Sabri ÖZASLAN, İsmail ARSLAN, Yücel MERİÇ, Ahmet KÖROĞLU, Ümit İNCEBOZ

Renin anjiyotensin blokajı yapılan hastalarda hangi intravenöz indüksiyon ajanı?

Reyhan ŞAHİN, MEHMET İLKE BÜGET, AHMET KEMALETTİN KOLTKA, Zerrin ÜLKE SUNGUR, TÜLAY ÖZKAN SEYHAN, Ayşe YAVRU, Emre ÇAMCI