XIV. VE XV. YÜZYIL OSMANLI HANEDANINDA GERÇEKLEŞEN EVLİLİKLER

Bu çalışmada genel olarak XIV. ve XV. yüzyıllarda Osmanlı dünyasında evlilik için gerçekleştirilen düğünler ile sünnet düğünleri incelenmiştir. Evlilik düğünleri bir toplumun geleneklerinin en çok göz önüne serildiği olaylardan birisidir. Sünnet düğünleri ise geleneksel kültürel faaliyetlerin din olgusuyla birleşmesiyle dayanışma ve aynı toplumun fertleri olmanın hissedildiği anlardır. Bu düğünler esnasında yöneten ve yönetilenler aynı ortamda buluşurlar. Hayatın bir parçası olan düğünler sosyal bir olay olarak toplum üzerindeki birleştirici ve bütünleştirici özelliğinin yanında aynı zamanda yardımlaşma için yapılan etkinliklerdir. Yönetenin kudreti ve adaleti düğüne yansır. Davetliler güçleri oranında hediyesiyle düğüne iştirak eder. Düğüne davet ve ona icabet toplumda var olan adeta gizli bir toplumsal sözleşmenin yenilenmesi anlamı taşır. Düğüne davet edilmemek ya da davete sebepsiz icabet etmemek sosyal ilişkileri yeniden gözden geçirilmesi gerektirecek kadar önemli olarak algılanır. Hanedan üyelerinin düğünleri siyasi ve diplomatik özellik içerdiğinden düğün merasimleri devletler arasında resmi protokolü gerektiren önemli bir olay olarak kabul edilmiştir.

XIV. AND XV. MARRIATS THAT HAVE BEEN REALIZED IN THE OTTOMAN DYNASTY IN THE CENTURY

In this study, wedding ceremonies in XIV. and XV. centuries in the Ottoman World were generally examined. Weddings are one of the events in which the traditions of a society are displayed the most. Circumcision ceremonies are the moments when solidarity and being members of the same community are felt when traditional cultural activities are combined with the phenomenon of religion. During these weddings, the rulers and the ruled meet in the same environment. Weddings, which are a part of life activities that are organized for solidarity as well as having unifying and integrating features on society as a social event. The power and justice of the ruler is reflected in the wedding. The guests participate in the wedding with their gifts in proportion to their strength. The invitation to the wedding and acceptance of the invitation stands for a secret renewal of the social contract existing in society. Not being invited to the wedding or not responding to the invitation without reason is perceived as important enough to require a review of social relations. Since the weddings of the members of the dynasty had political and diplomatic features, wedding ceremonies were accepted as important events requiring an official protocol between states.

___

 • Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512), Haz. Necdet Öztürk, Bilge Kültür Sanat Yayınları İstanbul 2015.
 • Aşıkpaşazade, Osmanlı Tarihi (1285-1502) Haz. Necdet Öztürk, 1. Baskı, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2013.
 • ATALAR Münir , “Osmanlı Padişahları”, İlahiyat Fakültesi İslami Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ankara 1998.
 • AYDIN Mehmet Akif , “Mehir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 28, Ankara 2003.
 • BELGE Murat, Osmanlı’da Kurumlar ve Kültür, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008.
 • BRYER Anthony ,“Greek Historians on the Turks: Thev Case of theFirst Byzantine-Ottoman Marriage”Peoples and Settlement in Anatolia and the Caucasus, 800-1900, Variorum Reprints, London 1998.
 • CEZAR Mustafa, Mufassal Osmanlı Tarihi, C. I, TTK Yayınları, Ankara 2010.
 • CHALKKONDYLES Laonikos, The Histories, C.I, Kitap 1-5, çev. Anthony Kaldellis, 1. Baskı, Harvard University Press Cambridge Massachusetts, London 2014.
 • CHALKKONDYLES Laonikos, The Histories, C. II, Kitap 6-10, Çev. Anthony Kaldellis, 1. Baskı, Harvard University Press Cambridge Massachusetts, London 2014, s. 160-163
 • DOUKAS Mikhael, Tarih: Anadolu ve Rumeli 1326-1462, Çev. Bilge Umar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008.
 • Düstûrnâme-î Enverî, Osmanlı Tarihi (1299-1465); 19-22 Kitaplar, Haz. Necdet Öztürk, 2.Baskı, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2012.
 • GIESE Friedrich, Anonim Tevarh-i Al-i Osman, Haz. Nihat Azamat, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1992.
 • Hadidi, Tevarih-i Al-i Osman (1299-1523), Haz. Necdet Öztürk, Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1991.
 • Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, C. I, Çev. Mehmet Ata, Haz. Mümin Çevik-Erol Kılıç, İstanbul Medya Ofset Yayınevi
 • İNALCIK Halil, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul 2010, s. 21
 • JARGO Nicolae, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, C. I, Haz. Erhan Afyoncu, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2005.
 • KAYAPINAR Ayşe, Kitap Tanıtımı; Nicolas Vatin-GillesVeınstein, Le Sérailébranlé, Essai sur lesmortsdépositions et avénementsdessultansOttomans, XIVe-XIXesiécle(Sarsılan Saray, XIV.-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Sultanlarının Ölümleri, Tahtan Çekilmeleri ve Cülüslarına Dair bir Derleme), Paris 2003, ISBN:2-213-60963-2,523, Belleten, Cilt: LXVIII, Aralık 2004, Sayı: 253’ten ayrıbasım, Ankara 2005.
 • NEŞRİ Mehmed, Kitab-ı Cihannüma Neşri Tarihi, Haz. Faik Reşit Unat-Mehmet Altay Köymen, C. I, 4. Baskı, TTK Yayınları, Ankara 2014.
 • NICOL Donald M., Bizans’ın Soylu Kadınları 1250-1500, Çev. Özden Arıkan, 2. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2015.
 • Oruç Beğ, Oruç Beğ Tarihi (Osmanlı Tarihi 1288-1503) , Haz. Necdet Öztürk, 1. Baskı, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2014.
 • ÖZTÜRK Necdet, 14-15. Asır Osmanlı Kültür Tarihi-Devlet Düzeni Sosyal Hayat, 1. Baskı, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2014.
 • REINERT Stewen W. , “Orhan” The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. Alexander. P. Kazhdan, C. I-III, Oxford Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, Oxford University, New York-Oxford 1991.
 • evarih-i Al-i Osman (1299-1523),Haz. Necdet Öztürk, İstanbul, Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1991.
 • Tursun Bey, Târîh-i Ebü’l -Feth, Haz. Mertol Tulum, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul 1977.
 • ULUÇAY Çağatay, Harem II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1992.
 • UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı, Büyük Osmanlı Tarihi, C. I, 7. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1998.