SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma, Uşak Üniversitesinde öğrenim gören Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, yaşanılan yer, sınıf düzeyi değişkenleri bağlamında ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 161 (kadın=95, erkek=66) Sosyal Bilgiler öğretmen adayı oluşturmuştur. Ölçeği geliştiren araştırmacı ölçeğin faktör analiz sonuçlarını göz önünde bulundurarak alt boyutlarını dört faktörde toplamıştır. Birinci faktör yaşam boyu öğrenmede motivasyon,  ikinci faktör sebat, üçüncü faktör öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk, dördüncü faktör ise merak yoksunluğudur. Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 21 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; yaşam boyu öğrenme eğilimleri konusunda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının güdülenme, sebat, öğrenmeyi düzenleme ve merak yoksunluğu eğilimlerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği, sınıf düzeylerine ve gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Yaşanılan yere göre öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri değerlendirildiğinde güdülenme, sebat ve merak yoksunluğu eğilimlerinde farklılığın olmadığı,  öğrenmeyi düzenleme boyutunda ise farklılığın olduğu görülmüştür.

INVESTIGATION OF LIFE-LONG LEARNING TENDENCIES OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES

This study aims to reveal the life long learning tendencies of Social Studies students studying at Uşak University in terms of gender, socio-economic level, place of residence, and class level variables. The sample of the study consisted of 161 (female = 95, male = 66) Social Studies students. The researcher, who developed the scale, gathered the sub-dimensions of the scale into four factors considering factor analysis results. The first factor is motivation in life-long learning, the second factor is persistence, the third factor is lack of regulation of learning, and the fourth factor is lack of curiosity. The data obtained in this study were analyzed with SPSS 21 statistical program. According to the findings of the research; in terms of life- long learning tendencies, it was seen that motivation, persistence, learning orientation and curiosity deprivation tendencies of Social Studies students differed according to gender and there was no significant difference according to class and income levels. When the life-long learning tendencies of the students were evaluated according to the place of residence, it was seen that there was no difference in motivation, persistence and curiosity deprivation tendencies and there was a difference in the dimension of organizing learning.

___