HIV pozitif bir genç yetişkinde varoluşsal temelde Rorschach Mürekkep Lekesi Testi uygulaması: Bir olgu sunumu

Günümüzde en çok kullanılan yansıtmalı testlerden biri Rorschach Mürekkep Lekesi Testidir. Testin psikometrik puanlamaya dayanan ve psikanalitik yorumu dışında farklı kuramsal temellere dayanan yorumları da vardır. Bunlar- dan biri Rorschach testinin varoluşsal açıdan yorumlanmasıdır. Özellikle kanser hastalarıyla yapılan uygulamaların- da varoluşsal temelde yorumlama örneklerine rastlanmaktadır. Bir hastalık nedeniyle ölüm riski ile karşılaşan kişiler- de varoluşsal kaygıların yaşanabileceği bilinirken, kişilerin bu hastalık karşısındaki ruhsal durumunu incelemek için Rorschach testinin varoluşsal açıdan yorumlanması faydalı bilgiler sağlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada insan immun yetmezlik virüsü (HIV) tanısı konmuş bir genç yetişkinde varoluşsal temelde Rorschach Mürekkep Lekesi Testi uygulamasına yer verilmiştir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2020; 21(1):101-106)

Rorschach Inkblot Test implementation in young adult with HIV positive diagnosis in existential background: a case report

One of the most widely used projective test is Rorschach Inblot Test. Apart from the psychoanalytic interpretation and interpretation of the test based on psychometric scoring there are also interpretations based on different theoretical background. One of these is the interpretation of the Rorschach test from an existential perspective. There are examples of Rorschach Inkblot Test which has interpretation on existential perspective especially with cancer patient. While existential concerns may be experienced in people who are at risk of death due to an illness, interpreting the Rorschach test from an existential perspective provides useful information to examine the mental state of individuals towards this disease. Therefore, this research is about a Rorschach Inkblot Test report from an existential perspective which applied to the young adult who was diagnosed with Human Immunodeficiency Virus Infection (HIV). (Anatolian Journal of Psychiatry 2020; 21(1):101-106)

Kaynakça

İkiz T. Rorschach Testi Psikanalitik Yorum Kodlama ve Uygulamalar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 2017.

Signorelli S. Cancer and Rorschach from an exis- tential perspective. Existential Analysis 2015; 26(1):70-85.

Yalom ID. Vaoluşçu Terapi. Z Babayiğit (Çev.) İstanbul: Pegasus Yayınları, 1980.

İkiz T, Atak İ, Düşgör B, Zabcı N. Rorschach Kodla- ma Kitabı 2: Yetişkin Normları. İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 2009.

Signorelli S. El paciente con cáncer. Abordaje Exis- tencial. Primeras Jornadas Universitarias Inter- facultades de Psicooncología, 2011.

Dinçer M. Rorschach testinin varoluşsal boyutları- nın irdelenmesi. Yansıtma 2013; 19.

Stober DR, Schwartz JAJ, McDaniel JS. Depres- sion and HIV disease: prevalence, correlates and treatment. Psych Annals 1997; 27(5): 372-377.

Mayers AM, Svartberg M. Existential loneliness: a review of the concept, its psychosocial precipitants and psychotherapeutic implications for HIV-infected women. Br J Med Psychol 2001; 74:539-553.

Kaynak Göster